Annons
Annons

3 WAYS TO MAKE YOUR PICTURES LOOK MORE PROFESSIONAL


 

Min fd assistent Emma har satt ihop en liten guide för hur du får dina bilder att se mer professionella ut:

1. Tänk på ljuset innan du tänker på vart du skall ta bilden

Ett bra mantra att hålla sig till är att alltid tänka på ljuset först och platsen sedan. Minns du det varje gång du höjer din kamera upp till ögat kommer du genast ha en bra bas för att skapa fina bilder.

Annons

När du tar ett foto är det första du skall tänka på vart ljuset är i relation till ditt motiv och hur du bäst kan utnyttja det ljuset. Det finns många sätt att ljussätta ett motiv (bakifrån, framifrån, från sidan och så vidare) men vad du använder beror på hur du vill att ditt motiv skall framhävas.

Möjligheterna är oändliga! Flytta runt ditt motiv – gör en annan vinkel att ljuset blir mer intressant?

Det största och bästa tipset för att hitta bra ljus är helt enkelt att använda dina ögon. Om personen du skall fotar knappt kan öppna ögonen för att det är så ljust eller om ditt motiv är i mörker utan att något ljus når dem kommer det inte bli bra. Alltså: om det inte ser bra ut med blotta ögat kommer det inte att se bra ut i kameran.

Om du inte känner dig helt säker på hur du exponerar rätt i sin kamera så skall du undvika soliga dagar, speciellt mitt på dagen. Det är mycket svårare att få en korrekt exponerad bild vid den tiden, bara på grund av solens läge i himlen (över huvudet = dåligt). Molniga dagar är mycket lättare att arbeta med, bara för att solen är diffuserad av moln som ger ett mjukare ljus. Men som sagt kan du fortfarande undvika att fota mitt på dagen eftersom att solen fortfarande riktar ljuset rakt uppifrån vilket oftast inte ger det bästa ljuset.

Om du verkligen vill ha wow-faktor-bilder, ta dig ut med kameran när solen kommer upp eller går ner – ungefär en timme före solnedgången och en timme efter soluppgången är bäst. Då kan ljuset vara riktigt magiskt.

2. Använd  bländaren på bästa sätt

Du kan enkelt lägga till en riktigt professionell touch på dina bilder genom att välja rätt bländare för den bild du försöker skapa. Det finns två misstag som nybörjare eller hobbyfotografer använder när de väljer en bländare, det första misstaget är att de använder en för liten en bländare (för stort F-nummer) när de fotograferar en enda person eller ett motiv. Detta ger dig ett större område i fokus, men tenderar också att ge dina bilder en ”snapshot”-look. Det beror på att din kamera ofta använder en mindre bländare än du behöver på AUTO, eftersom det inte vet om du fotograferar en grupp människor, ett landskap eller en enskild person.

Det andra misstaget är när du går för långt åt andra hållet, och använder en för stor bländare för det du fotograferar, vilket gör att bara en liten del av bilden hamnar i fokus. Det här är helt fantastiskt om du fokuserar helt och hållet på ett motiv men det är inte så bra om du saknar fokus, även med en bråkdel. Plus, om du fotograferar en person, även om du fokuserar på rätt område, kan det grunda skärpedjupet innebära att du slutar med bara ett öga i fokus! Se till att använda en något mindre bländare, om du inte är övertygad om ditt fokus och är säker på var och hur du ska fokusera.

3. Var uppmärksam!

Nästa sak som kan göra en väldigt stor skillnad för dina bilder är om du gör ett visuellt svep av hela bilden och ser till att det inte finns några distraktioner eller något som drar ögat från ditt motiv.

Om det finns så kan du se till att snabbt flytta det eller försök att använda en annan vinkel så att du helt enkelt blockerar det. Det kan vara en annan människa i bakgrunden, en vägskylt, skräp på marken, ett träd som sticker upp ur huvudet på modellen eller något annat som kan synas i bakgrunden eller förgrunden på din bild.

Du kanske också vill läsa:
3 TIPS FOR SHOOTING WITH AN EXTERNAL FLASH
WHY YOU SHOULD BE IN FRONT OF THE CAMERA
– TEN STEPS TO KEEP YOUR CREATIVITY FLOWING

_

My assistant Emma has put together a little guide on how to make your pictures look more professional: 

1. Think of the light before thinking about location
A good mantra to adhere to is to always think of the light first and then the location. If you remember that every time you raise your camera up to your eye you will immediately have a good base for creating nice pictures.

When taking a photo, the first thing to consider is where the light is in relation to your motive and how to best utilize that light. There are many ways to work with light (from the back, from the front, from the side and so forth) but what you use depends on how you want your subject to be highlighted.

The possibilities are endless! Move around your subject – does another angle make the light more interesting?

The biggest and best tip for finding good light is simply to use your eyes. If the person you’re shooting barly can open their eyes because it is so bright or if your subject is in the dark without any light reaching them, it will not work. Thus, if it does not look good with the naked eye, it will not look great in the camera.

If you are not sure how to expose correctly to your camera, avoid sunny days, especially in the middle of the day. It’s much harder to get a properly exposed picture at that time, just because of the sun’s position in the sky (over the head = bad). Cloudy days are much easier to work with, just because the sun is diffused by clouds that give a softer light. But as I said, you can still avoid shooting in the middle of the day because the sun still directs the light straight from above, which usually does not give the best light.

If you really want the pictures with wow-factor, get out when the sun rises or sets – about an hour before sunset and an hour after sunrise is the best. Then the light can be really magical.

2. Use the aperture right
You can easily add a real professional touch to your pictures by selecting the right aperture for the image you are trying to create. There are two mistakes that beginners or hobby photographers use when choosing a aperture, the first mistake is that they use a smaller aperture (large F-number) when shooting a single person or subject. This gives you a larger area in focus, but also tends to give your photos a snapshot look. This is because your camera often uses a smaller aperture than you need on AUTO, because it does not know if you photograph a group of people, a landscape or an individual.

The second mistake is when you go too far the other direction, using a too large aperture for what you photograph, which means that only a small part of the image is in focus. This is absolutely amazing if you focus entirely on a subject, but it’s not good if you lack focus, even with a fraction. Plus, if you photograph a person, even if you focus on the correct area, the shallow depth of field can mean that you end with just one eye in focus! Be sure to use a slightly smaller aperture if you are not convinced of your focus and are sure of where and how to focus.

3. Be attentive!
The next thing that can make a very big difference to your pictures is if you do a visual swipe of the entire image and make sure there are no distractions or something that draws your eye from your subject.

If there is something, be sure to move it quickly or try to use a different angle so that you simply block it. There may be another person in the background, a road sign, junk on the ground or anything else that may be visible in the background or foreground of your image.

You may also want to read: 
3 TIPS FOR SHOOTING WITH AN EXTERNAL FLASH
WHY YOU SHOULD BE IN FRONT OF THE CAMERA
– TEN STEPS TO KEEP YOUR CREATIVITY FLOWING

 

(2)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons


 
 


Annons

Laddar