EMMA SVENSSON
Emma Svensson är en mångsysslande frilansfotograf och äventyrs-wannabe. Här på elle.se bloggar hon om livet bakom kameran. Följ med behind the scenes, se bilder, få fototips, bli inspirerad och utmanad.
Annons

DEN STORA MOTLJUSGUIDEN

_DSC5704

Min nya assistent Emma har satt ihop en guide till att fotografera i motljus. Perfekt nu på sommaren när förutsättningarna är som bäst för detta!

Allt du behöver
– Kamera (där du kan ställa in inställningar själv)
– Sol eller annan stark ljuskälla

Annons

Andra hjälpmedel
– Reflexskärm, ju större desto bättre!
– Redigeringsprogram med RAW-konverterare (till exempel Camera RAW eller Lightroom)

Kortfattat
– Det är lättare under skymning eller gryning, när solen ligger ganska lågt på himlen och inte är lika stark.
– Kort skärpedjup (bländare 1,4 till 2,8 ungefär) ger ett mjukare ljus jämfört med långt skärpedjup. 
– Det går att höja ISO ganska mycket för att få fram ansikten tydligare, men om du inte har en fullformatskamera så borde du inte gå över 800 ISO, använd hellre reflexskärm i så fall.
– Tänk på att fotografera i RAW-format, då blir det lättare att fixa till bilden i efterhand, vilket man ofta behöver då motljusbilder kan bli lite kontrastlösa annars.

12

Såhär gör du!

Hitta ett fint ställe där du vill ta dina bilder, och ställ kameran på manuellt läge, så att du kan ställa in alla inställningar själv. Testa dig fram, oftast går det bra när slutartiden är snabb, detta eftersom att det (oftast) är väldigt ljust, bländaren är väldigt stor (liten siffra) och ISO-talet ligger någonstans mellan 400-800, men det kan variera lite beroende på hur hårt ljuset är och i vilken miljö, tid på dygnet och årstid du fotograferar i. Och såklart vilken känsla du vill få fram i just dina bilder!

Annons

Om bilden blir för mörk kan du testa att ha en lite längre slutartid eller höja ISO-talet lite, och om bilden blir för ljus kan du testa med antingen en kortare slutartid, en mindre bländare eller att sänka ISO-talet lite. Som sagt, TESTA! Jag skulle rekommendera att alltid ha med en reflexskärm, det är också bra att ha en tredje person med sig som kan hjälpa till att hålla den!

livet10_55967f57ddf2b34c33421544

Kort eller långt skärpedjup? 

De vanligaste motljusbilderna man ser har kort skärpedjup (stor bländare) och är väldigt ”fluffiga”. Men det går absolut att fotografera även med långt skärpedjup (liten bländare), då blir ljuset och hela bilden hårdare och har man solen med i bild kan den bli väldigt spretig, som en stjärna nästan. Det kan vara en häftig effekt som man kan experimentera med! Här nedanför ser ni exempel på likadana porträtt, taget med kort och långt skärpedjup.

_DSC3907

Kort skärpedjup (litet bländartal) vs. långt skärpedjup (högt bländartal).

 

När solen är för stark…

När solen är högt på himlen eller om den känns för stark så kan det ofta bli svårt att exponera rätt och få till en bild med täckning i både det ljusa och det mörka delarna. Då är det bra att hitta ett eller flera träd (eller något annat som solen lyser genom) och ställa sig bakom det. Då lyser solen in bland grenarna och blir (nästan) alltid mycket enklare att hantera. Det kan också bli sjukt snyggt, speciellt med kort skärpedjup och när det blir ordentligt med ”bokeh”.

Annons

_DSC3124

_DSC3106

Solen bakom eller bredvid motivet?

Här kan man testa sig fram lite vad man gillar bäst men det kan ge väldigt olika effekt i bilden om solen ”syns” eller inte. Är solen för stark och du inte hittar några träd så kan även detta fungera för att du skall kunna exponera rätt. Sätter du motivet framför solen i bild så blir det genast mörkare och det kan bli lättare att både hitta rätt fokus men också att få fram detaljer i bilden.

_DSC2938

Till vänster: Solen bakom modellen. Till höger: Solen bredvid modellen.

 

Svårt att hitta fokus?

Ibland kan kameran ha väldigt svårt att hitta fokus när man fotograferar i motljus, det är ju knappt så att man själv ser vad som fotograferas om ljuset är för starkt så hur skall kameran kunna se det? Men nu är det slut på djupa suckar för det finns ett superenkelt tips som funkar varje gång som jag tänkte visa för er nu! Du tar helt enkelt din andra hand (som du inte håller kameran med) och använder den som en keps för kameran. Håll för solen med handen och hitta fokus, sedan tar du bort handen och tar bilden! Så, hur enkelt som helst!

Annons
motljus1_56a52fe1e087c302629d095d

Hur och när används reflexskärmen?

Det här med reflexskärm är faktiskt ganska enkelt. Solens strålar studsar in i reflexskärmen och sedan studsar de vidare på personen, det kan vara lite pilligt att få till det så som man vill ha det men testa att vinkla reflexskärmen tills du ser att solen studsar rätt. Det blir en stor skillnad! Här (bilderna nedan) var solen ganska lågt på himlen (det perfekta motljuset!) så reflexskärmen hamnar automatiskt i ansiktshöjd för att det skall studsa rätt. Är solen rakt ovanför på himlen så hamnar reflexskärmen lite underifrån så att ljuset studsar upp i ögonen. Men sådant är lätt att testa på plats, det är bara att vinkla reflexskärmen åt olika håll så ser du vart den träffar rätt!

Det finns ofta två eller fler sidor på en reflexskärm, det vanligaste är en vit sida och en silvrig sida. Den silvriga sidan ljusar upp precis som den vita sidan fast ganska mycket mer. Den vita sidan ger ett mer naturligt ljus, men krisar det verkligen med ljuset så är den silvriga sidan superbra! Det är oftast ögonen och kontakten med personen som man vill åt, och det är dem som blir mörka när ljuset är svårt (haha, det rimmade ju!). Det är vid de tillfällena som reflexskärmen åker fram för mig. Oftast i motljus och svårt och hårt dagsljus där solen står högt på himlen, för då blir ögonen ganska lätt mörka eftersom att de sitter en bit in i huvudet så det blir bara som två små svarta gropar istället. Ni ser skillnaden här nedanför.

blogg3_572c8c969606ee76d2f17092

Utan reflexskärm → Väldigt mörka ögon och svårt att få personen lika ljus som bakgrunden. Det går såklart att dra i lite verktyg i photoshop men det är lätt att det blir kornigt och lite konstiga färger ändå.

blogg2_572c8c8fddf2b37471140d51

Med reflexskärm → Fint ljus i ögonen och plötsligt ser man ju personen! Hon blir lika ljus som bakgrunden och det blir lättare att exponera rätt och få en fin bild. Här använder vi den silvriga sidan för att verkligen visa skillnaden, det funkar också med den vita sidan, då blir inte ljuset lika starkt och istället mer naturligt.

 

Annons

Ni kan också testa silhuettbilder!

Det som också är roligt att testa är silhuettbilder. Där man inte ser några detaljer i ansikte eller kropp utan bara en siluett av en person eller ett träd eller vad du väljer att fotografera. Det enda du behöver göra här är att sänka ner ISO-talet till så lågt som möjligt, och fungerar inte det så kan du testa att öka på slutartiden så att den blir ännu lite snabbare. Testa också att ha personen ”framför solen”, alltså att kameran inte ser solen utan att personen skuggar kameran, eller att det är lite mörkare, nästan helt mörkt, då blir det enklare att få till en fin siluett.

blogg5_5739fed29606ee141edc0379

Exempel på en silhuettbild.

 

Tre snabba tips när du fotograferar i solnedgången med mobilen!

1.
Sätt fokus (alltså tryck på skärmen) i det ljusaste på bilden för att skapa en silhuettbild. Då fokuserar mobilen på att göra solnedgången så realistisk som möjligt och ditt motiv, om du har något, blir en siluett.
2. Sätt modellen/motivet framför solen i bilden så blir det lättare att både få fokus och få med detaljer.
3. Vänta tills det allra sista kvällsljuset (eller det tidigaste morgonljuset om du är morgonpigg), det blir lättare för mobilen att ta en snygg bild när ljuset inte är lika starkt.

_DSC3228

Så, hoppas ni har fått lite bättre koll på hur ni fotograferar i motljus! Nu är det bara att ladda kameran och dra ut i solen och testa på!

Samtliga bilder i inlägget är tagna av Emma Grann / Studio Emma Svensson 

Annons

——–

Om du gillar dessa tipsinlägg ska du kolla in nya kategorin fototips där jag kommer samla fler artiklar framöver. Du kan också följa bloggen på Bloglovin för att inte missa nya inlägg. Eller gilla min page på Facebook där jag tipsar om fler inlägg och får önskemål från er på vad ni vill läsa mer om!

_

My new assistant Emma has put together a guide to photographing in backlight. Perfect now in summer when conditions are best for this!

All you need
– Camera (which you can adjust the settings yourself)
– Sun or other bright light source

Other aids
– Reflective Screen, the bigger the better!
– Editing the RAW converter (such as Camera Raw or Lightroom)

Briefly
– It is easier during dusk or dawn, when the sun is quite low in the sky and not as strong.
– Shallow depth of field (aperture approximately 1.4 to 2.8) gives a softer light compared with long depth of field.
– It is possible to raise the ISO pretty much to get the faces clearly, but if you do not have a full-frame camera, so you should not go above 800 ISO, rather use reflective screen in this case.
– Remember to shoot in RAW format, then it will be easier to fix to the picture later, which you often do when backlit images can be a bit contrasting solve otherwise.

How to do it: 

Find a nice place where you want to take your photos, and set the camera to manual mode, so you can adjust all the settings yourself. Try this out, usually, it is good when the shutter speed is fast, this is because it is (mostly) very light, the aperture is very large (small number) and the ISO speed is somewhere between 400-800, but it can vary depending on how hard is light, and in any environment, time of day and season to shoot in. and of course the feeling you want to get up in just your pictures!

Annons

If the image is too dark, try a little slower shutter speed or increase the ISO speed a little, and if the image is too bright, try either a fast shutter speed, a smaller aperture or lowering ISO speed a little. That said, TEST! I would recommend to always have a reflective screen, it’s also good to have a third person with them, which can help to keep it!

The most common backlight pictures you see the shallow depth of field (large aperture) and is very ”fluffy”. But it is absolutely to photograph even with long depth of field (small aperture), then the light and the whole image harder and have the sun in the picture may be very bushy, almost like a star. It can be a cool effect that you can experiment with! Below you can see examples of the same portrait, taken in the short and long depth of field.

When the sun is too strong: 

When the sun is high in the sky or if it feels too strong so it can often be difficult to expose the right and get a picture with coverage in both the bright and dark parts. Then it is good to find one or more trees (or anything else as the sun shines through) and endorse it. When the sun shines out among the branches and becomes (almost) always a lot easier to handle. It can also become sick nicely, especially with shallow depth of field and when it will be well with the ”bokeh”.

The sun behind or next to the subject?

Here you can test different bit what you like best, but it can produce very different effect on the image of the sun ”appears” or not. Is the sun too strong and you can not find any trees so this could also work for you to be able to expose correctly. Do you put the subject in front of the sun in the picture so it immediately becomes darker and it may be easier to both find the right focus, but also to bring out details in the image.

Hard to find focus?

Sometimes the camera can be very difficult to find focus when shooting against the light, it’s just that you yourself see what is photographed on the light is too strong so how the camera should be able to see it? But now it is out of deep sighs because there is a super simple strategy that works every time I wanted to show you now! You simply take your other hand (which you do not hold the camera) and using it as a cap for the camera. Keep the sun with your hand and find the focus, then remove your hand and take the picture! So, just like that!

How and when to use the reflector?

Annons

This with the reflective screen is actually quite simple. The sun’s rays bouncing into the reflective screen and then they bounce on the person, it can be a bit fiddly to get it the way you want it but try to angle the reflector screen until you see the sun bouncing right. It will be a big difference! Here (pictures below) the sun was quite low in the sky (the perfect backlighting!) So reflective screen is automatically positioned at face level for it to bounce right. The sun is straight above in the sky as ports reflective screen a bit below so that the light is bouncing up in his eyes. But such is easy to test on the spot, just tilt the reflector screen in different directions and you’ll see where it hits right!

There are often two or more pages on a reflective screen, the most common is a white side and a silvery side. The silvery side brightens like the white side though quite a bit more. The white side gives a more natural light, but it really breaks down the light so are the silver hand, great! It is usually the eyes and contact with the person you want to, and there are those who become dark when the light is difficult (haha, that rhymed after all!). It is at those times that reflective screen, going back for me. Most often the backlight and hard and hard natural light where the sun is high in the sky, because then the eyes dark fairly easy because they sit a bit into the head so it will be just like two small black holes instead. You see the difference below.

Without reflective screen → Very dark eyes and hard to get the person as bright as the background. It is of course to draw in a little tool in photoshop but it is easy that it becomes grainy and a bit strange colors anyway.
With reflective screen → Nicely light in his eyes and suddenly sees the person! She is as bright as the background and it becomes easier to expose the right and get a nice picture. Here we use the silver side to really show the difference, it works well with the white side, then there will not be light as strong and rather more natural.

It also is fun to test silhouettes. Where you do not see any details of the face or body, but only a silhouette of a person or a tree or whatever you choose to photograph. All you need to do here is to lower the ISO speed to as low as possible, and does not work you can try to increase the shutter speed so that it will be even faster. Try also to have the person ”in front of the sun,” meaning that the camera does not see the sun without shadow person camera, or that it is a bit darker, almost completely dark, then it will be easier to get to a nice silhouette.

Three quick tips for shooting the sunset with your phone!

1. Set the focus (ie touch screen) in the brightest image to create a silhouette image. Then focus on your phone to do the sunset as realistic as possible and your subject, if you have one, will be a silhouette.
2. Put the model / subject in front of the sun in the image so it becomes easier to both get focused and get the details.
3. Wait until the very last evening light (or the earliest morning light if you are an early riser), it becomes easier for the cell phone to take a nice picture when the light is not as strong.
So, hope you have got a little better track of how you are shooting into the light! Now just to recharge the camera and pull out in the sun and try out!

All photos in the post are taken by Emma Grann / Studio Emma Svensson

Dela på:
Laddar