Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL


 

2

Namn: Alexander Dahl
Ålder: 28
År som yrkesfotograf: 5
Bor: Södermalm, Stockholm
Hemsida: www.skarp.se/alexander-dahl
Instagram: @alexanderdahl

Analogt/Digitalt?
Båda! Älskar dock när man kan göra ett jobb analogt, känns tidlöst!

Annons

Liggande bilder/Stående bilder?
Båda.

Studio/Location?
Föredrar location.

Befintligt ljus/ Ljussatt?
Föredrar befintligt ljus.

Svartvitt/ färg?
Föredrar svartvitt.

123

När insåg du att du ville bli fotograf?
Jag tror att jag insåg det på gymnasiet, men det var egentligen en hobby då och under lång tid framöver. Jag pendlade mellan olika jobb, fortsatte plåta på sidan om och till slut bestämde jag mig för att satsa på det.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?

Jag väntade på en fotograf på hans dåvarande kontor på Södermannagatan för att söka en assistentplats. Han var lite sen så hans studiokollega Thomas släppte in mig på kontoret. Jag började prata med Thomas och vi kom bra överens. Jag hade länge älskat att jobba kreativt men när vi satt och drack kaffe så kände jag någon form av samhörighet. Jag fick inte jobbet hos X men jobbade med Thomas i ca 2-3 år. Han har varit min mentor och en inspirationskälla länge och i många situationer.

Vad inspireras du av?

En massa saker! Andra fotografer, filmskapare, nya städer. Var nyligen i Eskilstuna i en gammal porrbiograf och spelade in en musikvideo, när jag och min DoP var där och scoutade så blev jag helt ställd hur cool miljön var!

10 9

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Ska sägas att jag beundrar många regissörer också och jag tycker det hör ihop så mycket så jag nämner några av många!
Thomas Klementsson, Guy Aroch, Anthony mandler, Peter Lindbergh, Mikael Jansson, Tom Ford, Tobias Regell.

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Salvador Dali.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Jag var på en privatresa med en tjejkompis som heter Ida i Paris när jag träffade det som skulle bli en av mina bästa kompisar, Charlie Westerberg. Jag hade med mig en gammal analog 35 kamera och tog ett porträtt på honom på ett hustak i Paris. Jag kände väl någonstans att den uppskattning jag fick för det porträttet var väldigt roligt så jag ville fortsätta att plåta på en professionell nivå.
Efter några års assisterande så kontaktade & Other Stories mig. Dom ville att jag, och en fantastisk fotograf som heter Patricia skulle vara med och starta upp ett bild- och filmteam för & other stories. Vi reste ihop och plåtade tillsammans men på separata projekt inom märket. Efter det började jag göra en del egna projekt och sedan träffade jag Skarp Agent som är och har varit helt fantastiska mot mig! Där är jag nu.

5 14

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Jag vet vad jag gillar och vad jag inte gillar, är inte riktigt där än dock.

Berätta om ditt favoritjobb!
Fick ett gig med en svensk artist, Erik Hassle, där vi först åkte till Paris i 4 dagar och sen till LA i nästan 2 månader under två omgångar. Vi plåtade allt analogt och jobbet gick ut på att vi bodde ihop och försökte vara väldigt nära och ärliga om vad vi båda gillade. Älskade dom resorna. Skulle inte vilja byta ut en minut. Jag hade heller aldrig varit i USA så att för mig att få åka dit på jobb och bo i ett fantastiskt hus i Hollywood var otroligt kul och jag lärde mig mycket. Nu är jag och Erik jäkligt tighta och det känns jättekul!

6 1

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?

Att plåta för t.ex ett märke som Saint Laurent vore stort, gillar deras kollektioner väldigt mycket!

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Detta är så sjukt svårt! Jag har haft sådan tur att få assistera otroliga fotografer, och få träffa så många inspirerande människor! Om jag skulle säga något så är det väl att tro på sig själv och tro på att man hittat rätt någonstans i röran.
Var inte rädd för att göra fel antar jag. När man går i en fotoskola till exempel så får man lära sig om gråkort och skärpa. Jag lärde mig ganska snabbt att det handlar mer om känslan i bilden. Jag tycker oskärpa är sjukt snyggt och jag älskar när det är blandade ljuskällor. Du tar den bilden du vill ta oavsett, lita på dig själv! Och såklart de andra kreatörerna du jobbar tillsammans med!

13 7 118

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL

Name: Alexander Dahl
Age: 28
Years as a professional photographer: 5
Lives: Södermalm, Stockholm
Website: www.skarp.se/alexander-dahl
Instagram: @alexanderdahl

Analog / Digital?
Both! Love, however, when you can do a job analogy, feels timeless!

Landscape image / portrait image?
Both.

Studio / Location?
Prefer location.

Available Light / lit?
Prefer ambient light.

Black and white / color?
Prefer black and white.

When did you realize you wanted to become a photographer?
I think I realized it at the high school, but it was really a hobby now and for a long time to come. I commuted between jobs, continued to shoot on the sidelines and in the end I decided to go for it.

Tell me about a career defining moment for you?
I waited for a photographer at his former office on Södermannagatan to seek an assistant place. He was a little late as his studio colleague Thomas let me in the office. I started talking to Thomas and we got along well. I had long loved to work creatively but when we sat and drank coffee, I felt some kind of connection. I did not get the job at X, but worked with Thomas for about 2-3 years. He’s been my mentor and an inspiration long time and in many situations.

What inspires you?
A lot of things! Other photographers, filmmakers, new cities. Was recently in Eskilstuna in an old porn cinema and recorded a music video, when I and my DoP was there and scouted, I was perplexed how cool environment was!

What other photographers do you admire / are your role models?
Should be said that I admire many directors as well and I think it is linked as much as I mention a few of many!
Thomas Klementsson, years of age and Guy, Anthony Mandler, Peter Lindbergh, Mikael Jansson, Tom Ford, Tobias Regell.

If you had to choose someone, anyone, to get the photograph, who had then been?
Salvador Dali

How has your journey as a photographer was like?
I was on a private trip with a girlfriend named Ida in Paris when I met what would become one of my best friends, Charlie Westerberg. I had with me an old analog 35 camera and took a portrait of him on a rooftop in Paris. I felt well somewhere to the appreciation I got for the portrait was great fun so I wanted to continue to shoot at a professional level.
After some years as assistant contacted me & Other Stories. They wanted me, and a great photographer named Patricia would be involved in starting up a video and film crews for & Other Stories. We traveled together and photographed tillsamans but on separate projects within the brand. After that I started to do some own projects and then I met Skarp Agency that is and has been absolutely amazing to me! Where am I now.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
I know what I like and what I do not like, is not quite there yet, however.

Tell us about your favorite job!
Got a gig with a Swedish artist Erik Hassle, where we first went to Paris for 4 days and then to LA for almost 2 months in two rounds. We took pictures of all the analog and the job was that we lived together and tried to be very close and honest about what we both liked. Loved those trips. Would not want to replace one minute. I had never been in the United States so for me to go there on the job and live in a fabulous house in Hollywood was great fun and I learned a lot. Now I am and Erik damn tight and it feels great!

Is there any project or task that you dream of?
To shoot for example a brand that Saint Laurent would be great, like their collections very much!

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
This is so sick hard!
I have been so lucky to get the assist amazing photographers, and to meet so many inspiring people! If I had to say something, it is well to believe in yourself and believe that you have found the right somewhere in the mess.
Do not be afraid to make the wrong guess. When walking in a photography school, for example, you get to learn about the gray card and sharpness. I learned pretty quickly that it’s more about the feel of the image. I think Blur is sick nicely and I love when it’s mixed light sources. You take the picture you want to take the matter, trust yourself! And of course the other creative people you work with!


You may also like: 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

(40)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar