Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CEEN WAHREN


 

Namn: Ceen Wahren
Ålder: 39
År som yrkesfotograf: Många
Bor: Södermalm, Stockholm
Hemsida: www.ceen.se och www.acne.se/photography
Instagram: @ceenwahren

Analogt/Digitalt?
Jag började fota innan digitalt existerade och jag är väldig glad över att ha upplevt känslan under den tiden, men nu plåtar jag nästan bara digitalt. Nu är det ju dock en analog revival vilket är kul, men jag får lite miljöångest av alla kemikalier som används vid framkallning.

Annons

Liggande bilder/Stående bilder?
Plåtar båda men tycker att kompositionen i en liggande bild oftast blir mer spännande.

Studio/Location?
Jag gillar inte att fastna i uttryck, men skulle jag säga var mina bästa bilder blivit till så är det nog location. Fast då kom jag genast på ett par fantastiska bilder gjorda i studio…!

Befintligt ljus/ Ljussatt?
Både och. Men när jag ljussätter så försöker jag härma en känsla av befintligt ljus.

Svartvitt/Färg?
Nu säger jag ju både och på allt. Men som sagt, jag gillar inte att fastna, det finns så mycket fint, varför inte vara öppen för allt!

 

 

När insåg du att du ville bli fotograf?
På gymnasiet när jag insåg att det gick mycket snabbare att fota bilder än att måla dem (vilket jag gjorde då). Dåligt tålamod!

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
När jag satt på ett möte i Taipei med Vogue i Taiwan och alla pratade kinesiska men jag fick jobbet!!

Vad inspireras du av?
Färger. Storstäder. Andra fotografer. Film. Musik. Min egen hjärna. Och det låter ju pretentiöst när jag säger det, men den där känslan när världen och möjligheterna känns oändliga! 🙂

 

 

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Det finns många duktiga fotografer. Jag tittar mest på kvinnliga fotografer, jag tycker oftast de känns mer intressanta och jag gillar känslan av samhörighet. Till exempel Cass Bird, Yelena Yemchuck och Julia Hetta.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Krokig, spännande, full av kreativ ångest och grym!

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja det tycker jag, det finns en röd tråd även om den är inte alltid utlagd i ett rakt streck. Men det är också det jag gillar! Jag vill inte sluta utvecklas. Men jag skulle säga att det som kännetecknar mig är cleana bilder i lugna färger och med en mjuk dagsljusig ljussättning. Jag strävar efter att ta bilder med känslan av att det skulle kunna hänga som konst på en vägg trots att det är modefoto. De bilderna jag tagit där jag lyckats med det är mina bästa.

 

 

Berätta om ditt favoritjobb!
Ett av mina favoritjobb gjorde jag med stylist Nicole Walker. Vi åkte ner till Tylösand och plåtade i två dagar i sanddynerna. Det var både en rolig plåtning och blev väldigt fint!

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Obegränsat med pengar och kreativ frihet, haha. Fast då skulle jag säkert bara få ångest och inte veta vad jag skulle göra. Det måste tydligen vara lite svårt!

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Vill du det tillräckligt mycket så går det, men det finns inga genvägar. Assistera, du lär dig väldigt mycket på det, både vad gäller ljussättning och hur branschen fungerar!!

 

 

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CEEN WAHREN

Name: Ceen Wahren
Age: 39
Years as a professional photographer: Many
Lives: Södermalm, Stockholm
Website: www.ceen.se and www.acne.se/photography
Instagram: @ceenwahren

Analog / Digital?
I started to take pictures before digital existed and I’m really glad to have experienced the feeling at the time, but now it’s almost just digital. However, an analog revival has begun which is fun, but I get little environmental anxiety of all the chemicals used in the processing. 

Studio / Location?
I don’t like to get caught up in the expression, but I would say my best pictures was made at a location. But now I just remembered a couple of amazing pictures made in studio …!

Natural light / lit?
Both. But when I set the light, I try to imitate a sense of natural light.

Black & White / Color?
Now I’ve told you both for everything. But that said, I don’t like to get stuck, there’s so much good, why not be open to all!

When did you realize you wanted to become a photographer?
In high school, when I realized that it was much faster to shoot pictures than painting them (which I did then). Bad patience!

Tell me about a career defining moment for you?
When I sat in a meeting in Taipei with Vogue Taiwan and everyone spoke Chinese but I got the job !!

What inspires you?
Colors. Big Cities. Other photographers. Film. Music. My own brain. And it sounds pretentious when I say it, but that feeling when the world and the possibilities seems endless! 🙂

What other photographers do you admire / are your role models?
There are many talented photographers. I watch most women photographers, I think mostly they feel more interesting and I like the feeling of togetherness. For example, Cass Bird, Yelena Yemchuck and Julia Hetta.

How has your journey as a photographer been like?
Bumpy, exciting, full of creative anxiety and awesome!

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes I think so, there is a common thread although it is not always laid out in a straight line. But that’s also what I like! I don’t stop developing. But I would say that what characterizes me is clean images in calm colors and soft lighting. I try to take pictures with the feeling that it could hang as art on a wall even though it’s fashion photo. The pictures I’ve taken where I managed to do this are my best.

Tell us about your favorite job!
One of my favorite jobs I did with the stylist Nicole Walker. We went down to Tylösand and photographed two days in the sand dunes. It was both a fun photo shoot and was very nice!

Is there any project or task that you dream of?
Unlimited money and creative freedom, haha. But then I would probably just get anxiety and not knowing what else to do. There must obviously be a bit difficult!

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Do you want it enough it goes, but there are no shortcuts. Assist, you learn a lot about it, both in terms of lighting and how the industry works !!

You may also want to read:
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

(2)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar