SENASTE NYTT FRÅN ELLE.SE

Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE


 

Håkan och Thongluk, Högås, 2008. Från ”Drottninglandet”.

Namn: Elin Berge
Ålder: 38
År som yrkesfotograf: 19
Bor: Umeå
Hemsida: www.elinberge.com
Instagram: @elinkberge

När insåg du att du ville bli fotograf?
Första gången då jag såg en s/v bild växa fram i framkallningsbadet i mörkrummet på gymnasiet. Det var magiskt.

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
När jag träffade en buddhistmunk på flygplatsen i Umeå. Det såg så speciellt ut med hans orange dräkt mot den vita snön. Jag blev nyfiken och frågade honom vad han gjorde där. Dagen efter följde jag med honom till samhället Fredrika i nedre Lappland där han hade hittat den perfekta platsen för ett stort tempel han ville bygga. Det blev startskottet på mitt tio år långa arbete Drottninglandet/Kungariket som resulterade i två fotoböcker, två soundtrack av Frida Hyvönen, två utställningar och en dokumentärfilm som jag gjorde med min bror Lars Berge.

Mats-Åke besöker naturreservatet Mor Hin Khao, Chayiaphum, 2012. Från ”Kungariket”.

Vad inspireras du av?
Det är så olika. I allmänhet fotoböcker och samtal med intressanta människor. Om jag tittar tillbaka på triggers till tidigare projekt har det varit allt från en renässansmålning, en speciell stämning i en låt, eller hur vattnet i en vild älv rinner.

Vilka andra fotografer beundrar du/har du som dina förebilder?
Sune Jonsson. Esko Männikkö. Sally Mann. Alec Soth. Rineke Djikstra.

Du säger att du vill påverka med dina bilder, berätta mer!
Jag tror generellt att människor skulle behöva ifrågasätta sina egna sanningar lite oftare. Mina teman kan vara utmanande för vissa. Jag försöker fånga en känsla i mina bilder som får betraktarna att reflektera, inte bara över människorna på bilderna, utan också över sig själva.

Bröstaktivisterna Frida, Pia och Liv, Malmö, 2008. Från ”Bara Bröst”.

 

Utan titel, 2010. Från ”Nora”.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Jag förälskade mig i fotografi på gymnasiet och kände ganska snabbt att det var något jag ville ägna mitt liv åt. En unik upplevelse för en annars så velig person som jag. Jag fixade en ungdomspraktik på lokaltidningen i Umeå, som blev en anställning några månader senare. Tog mig vidare till Stockholm som assistent åt några fotografer, innan jag kom in på Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö. Därefter ett år på Dagens Nyheter innan jag flyttade hem till Umeå, gick med i fotokollektivet Moment och blev frilans. Sedan dess jobbar jag med egna dokumentära projekt och olika uppdrag.

Har du någon favorit i kamerautrustningen?
Min analoga mellanformat Pentax 67 med normaloptik och stativ.

Vilka tre fotografer borde man följa på Instagram?
@asasjostromphotography, @markosian och @mariehaldphoto.

Elin och Téres, Örebro, 2005. Från ”Slöjor”.

 

Shama, Maryam och Imane, Stockholm, 2016. Från ”Hijabistas”.

Vilka färdigheter behöver man ha för att lyckas som dokumentärfotograf?
Jag tror man behöver vara nyfiken, öppen och intresserad av andra människor. Plus att det kanske kan vara bra vara alldeles lagom gränslös, man ska ju trots allt komma okända människor inpå livet.

Berätta om ditt favoritjobb!
Svårt att välja. Men jag stormtrivdes när jag var med min bror på landsbygden i nordöstra Thailand för att filma till vår film Drottninglandet. Det var så kul att vara två, jag är ju alltid ensam annars. Vi hängde med två transexuella syskon och deras mamma, som visade sig vara ett slags medium. Vi fick uppleva andliga ceremonier, gå på obskyr klubb med ett sjukt dolled-up ladyboygäng och äta himmelsk mat.

Inas, Stockholm, 2005. Från ”Slöjor”.

 

Albumomslag till Frida Hyvönens ”Kvinnor och barn”, 2016.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Inte direkt. Min erfarenhet säger mig att man måste åstadkomma precis allt själv. Plus att jag tror att drömprojekten alltid kommer inifrån. Men om någon gav mig en stor påse pengar och sa ”Gör vad du vill!”, kanske?

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Ingen aning. Min morfar tyckte att jag skulle bli präst.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Hitta det du vill berätta om, lär dig tekniken för att göra det och följ ditt hjärta.

Lisa och Frida, Umeå, 2012. Från ”Blonde”.

 

Wannee, Fredrika, 2008. Från ”Drottninglandet”

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE

Name: Elin Berge
Age: 38
Years in professional photography: 19
Lives: Umeå, Sweden
Website: www.elinberge.com
Instagram: @elinkberge

When did you realize you wanted to become a photographer?
The first time when I saw a B/W image emerge in the darkroom at school. It was magical.

Tell me about a career defining moment for you?
When I met a Buddhist monk at the airport in Umeå. It looked so special, his orange suit against the white snow. I was curious and asked him what he was doing there. The following day I went with him to the community Fredrika in lower Lapland where he had found the perfect place for a large temple, he wanted to build. It was the start of my decade-long work the Land of Queens that resulted in two photo books, two soundtracks of Frida Hyvönen, two exhibitions and a documentary film I did with my brother Lars Berge.

What inspires you?
It’s so different. In general, photo books and conversations with interesting people. If I look back on the triggers of past projects, it has been everything from a Renaissance painting, a special mood in a song, or the water in a wild river.

What other photographers do you admire / are your role models?
Sune Jonsson. Esko Männikkö. Sally Mann. Alec Soth. Rineke Djikstra.

You say you want to influence with your photos, tell us more!
I think generally that people would have to question their own truths more often. My themes can be challenging for some. I try to capture the feeling in my pictures that get viewers to reflect, not only of the people in the pictures, but also of themselves.
How has your journey as a photographer been like?
I fell in love with photography in high school and knew pretty quickly that it was something I wanted to dedicate my life to. A unique experience for an otherwise indecisive person like me. I fixed a practice spot at the local newspaper in Umeå, which was a post a few months later. Took me to Stockholm as an assistant to some photographers, before I came into the Nordic Photo School, Bishop-Arnö. Then a year in Dagens Nyheter, before I moved to Umeå, joined the photo collective Moment and became freelance. Since then, I work with their own documentary projects and various tasks.

Do you have any favorite camera equipment?
My analog medium format Pentax 67 with a normal lens and tripod.

Which three photographers should everyone follow on Instagram?
@asasjostromphotography, @markosian and @mariehaldphoto.
 
What skills do you need to be successful as a documentary photographer?
I think you have to be curious, open and interested in other people. Plus it might be good to be just the right amout of boundless, after all its all about strangers in life.

Tell us about your favorite job!
Hard to choose. But I loved when I was with my brother in rural northeastern Thailand to film for our film the Land of Queens. It was so fun to be two, I’m always alone otherwise. We hung out with two transsexual siblings and their mother, who turned out to be a sort of medium. We got to experience spiritual ceremonies, go to obscure clubs with a whole bunch of smashing and dolled-up ladyboys and we got to eat heavenly food.

Is there any project or task that you dream of getting?
Not directly. My experience tells me that you have to accomplish just about anything yourself. Plus I think the dream projects always comes from within. But if someone gave me a big bag of money and said, ”Do what you want!”, perhaps?

What would you be if you were not a photographer?
No clue. My grandfather thought that I would become a priest.

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Find what out what you are passionate about to find your subjects, learn the technology to do it and follow your heart.

_

You may also want to read:
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

(42)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons


 
 


Annons

Laddar