Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER FRIDA MARKLUND


 

baf08eaf3b509ab14c9bf0da7b4910dc_w800_h800_cp_sc

Namn: Frida Marklund
Ålder: 34
År som yrkesfotograf: Svårt att svara på exakt men ungefär tre år. Innan dess jobbade jag flera år som fotoassistent.
Bor: Stockholm
Hemsida: lundlund.com/photographers/frida-marklund OCH fridamarklund.com (byggs dock om just nu)
Instagram: @the_fridamarklund

Annons

Analogt/Digitalt?
Digitalt. När jag började med foto så var det med film och jag älskar känslan av analogt och hantverket att stå i ett mörkrum. Men när jag arbetar fotar jag alltid digitalt.

Liggande bilder/Stående bilder?
Jag fotar mest stående bilder

Studio/Location?
Jag jobbar både i studio och på location. Här hemma i Stockholm blir det mest studio men åker jag iväg så är det mer location. Jag tycker nog location är lite roligare för det är mer spontant och jag älskar att jobba med befintligt ljus.

Befintligt ljus/ Ljussatt?
Jag är absolut störst fan av dagsljus och att jobba med det naturliga ljuset. Men jobbar jag i studio ljussätter jag nästan alltid och på de flesta jobb jag gör så jobbar vi med ljus, även om det är att efterlikna dagsljuset. Här hemma har vi ju inte så många timmar av dagsljus under många månader.

Svartvitt/Färg?
Både och måste jag svara här

fridamarklund_1 151219_elle_beauty_02_301

När insåg du att du ville bli fotograf?
Jag har alltid fotat händelser och människor i mitt liv för att minnas, för min egen skull. Fotointresset kom tidigt, när jag gick i skolan och blev helt uppslukad av att stå i mörkrummet.  Men jag visste nog inte riktigt då att det var just fotograf jag ville bli, däremot visste jag att jag på någon sätt ville jobba i en kreativ miljö med bild och kommunikation.
Jag har alltid varit väldigt intresserad av bild och det tog ganska många år innan jag insåg att det var just fotografi som bildform var det jag skulle arbeta med. Före jag började på fotoskola och som assistent så studerade jag kommunikation & grafisk formgivning på universitetet och var intresserad av att jobba som Art Director. Det var dock någonting som saknades och jag började istället på en fotoskola och det var då det föll på plats. Jag antar det var någonstans där jag bestämde mig för att detta var rätt riktning att följa.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
Det är väl egentligen många små ögonblick och personer man jobbar med längs vägen men några tänker jag på specifikt. Ett tidigt karriäravgärande ögonblick är när jag gjorde min praktik genom skolan hos en kvinnlig modefotograf i New York. Det var första gången jag på riktigt kände att det är detta jag ska göra, och jag känner att jag kommer att klara av det. Ett senare ögonblick för mig var när en art buyer (Helena Modin)trodde på mig i ett tidigt skede i min karriär och presenterade mig för ett jobb för Urban Outfitters vilket jag sedan fick göra. Det stärkte mig och var grymt kul. Sen skulle jag säga att det sista som betytt mycket för mig är när jag gick med i LundLund som är en fotografagentur jag länge respekterat. Jag väntade med agentur till det kändes helt hundra rätt i magen och tajmingen var rätt i livet och det är väl också det som gör att det blir rätt. Positiva karriäravgörande ögonblick kommer ju bara när man följer sin instinkt.

bon_03_229 160916_elle_littleginder_08_075

Vad inspireras du av?
Jag inspireras av människor som lever sitt liv precis som de själva vill och inte låter sig påverkas för mycket av samhällets normer och förväntningar. Jag inspireras av möten och av resor och mår bra av förändring. Jag kan bli inspirerad av en film eller en fantastisk utställning men nästan mer av små saker i vardagen som någon som spelar musik på tunnelbanan eller målat hela sitt hus rosa.

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Oj, det finns så många begåvade fotografer att jag skulle kunna göra en lång lista med namn. Jag är väldigt intresserad av bild och uppskattar fotografer inom olika fält och riktningar. Joseph Szabo, Mary ellen mark, Glen Luchford, Alasdair McLellan, Jurgen Teller, Martin Parr. Jag tycker mycket om Matteo Montanari som är väldigt aktuell nu, hans spontana uttryck gör mig glad. Han är nog en skön person som kan få alla modeller så närvarande och naturliga framför kameran. Samma med Cass Bird. Svenska Johan Sandberg och Julia Hetta är båda otroligt duktiga och konsekventa i sitt arbete vilket jag uppskattar. Annieke Van Drimmelen som också gör mycket just nu är väldigt begåvad. Mark Borthwick och Ryan McGinleys arbete uppskattar jag också mycket. Corinne Day som drog in dokumentärfotografi i mode på 90-talet. Sen har jag ju alltid gillat Bruce Weber. Var på en föreläsning med honom i New York, han är i 70-års åldern och fortfarande så entusiastisk över fotografi. Det var sjukt inspirerande!!

161127_monki_11_179 0a0c939b6d8414e4771cfa2148bf60e5_w800_h800_cp_sc

Vilka tre fotografer borde man följa på Instagram?
@matteomontanariphotography @alasdairmclellan och sist men inte minst min partner in crime @linnhansson.

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Min farmor och Adele. Det är inte en utan två men det finns för många grymma kvinnor att välja mellan så jag kan inte välja en.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Som jag nämnde tidigare så började jag efter min utbildning som fotoasstent, både som frilans och som fast assistent. Genom att jag assisterade en modefotograf som under tiden flyttade till New York så fick vi efter mycket jobb genom ett amerikanskt arbetsvisum och jag tog vara på de tre åren genom att arbeta där så mycket jag kunde. Det var under denna tid jag började jobba själv och jag byggde upp min portfolio till stor del genom plåtningar i New York.
Då vår dotter föddes (snart tre år sedan) ville vi landa mer hemma och det var i den vevan jag gick med i en agentur och också började jobba tillsammans med min fasta assistent. Hon hade praktik hos mig två dagar i veckan från början och efter 8 månader började hon hos mig på heltid vilket vart helt grymt för oss båda och det är verkligen kul. Så vi är baserade i Stockholm och reser endel men inte alls i samma utsträckning som när jag assisterade. Jag har bott i en röd resväska i flera år och sett världen. Nu vill jag fortfarande se världen med min familj, men inte bo i en resväska och jobba dygnet runt. Nu i vår ska vi åka hela familjen plus min fasta assistent till New York i nästan tre månader och plåta endel vilket kommer bli grymt kul. Men vi ska också unna oss att vara lediga och bara inspireras i en stad vi älskar. Så precis just där är jag nu på min resa som fotograf.

160330_bon_portra%cc%88tt_05_137 a747e385bff87282445255c5910553f6_w800_h800_cp_sc160330_bon_portra%cc%88tt_10_062

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja det känner jag men man är ju under ständig utveckling och vill alltid göra bättre jobb. Jag har mycket mer kvar att ge.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Jag och min assistent gillar tidningen iD mycket och har sagt att vi ska plåta för den ihop så det är ett uppdrag jag vill ha. Förra året var jag på en konsert med Adele och tyckte hon verkade vara en helt ljuvlig person. Då satte jag upp henne på min bucketlist över människor jag ska porträttera. Ibland drabbas jag av totalt storhetsvansinne när jag blir inspirerad och känner att jag kan åstadkomma typ vad som helst. Jag garvar såklart lite åt mig själv men samtidigt är jag fullt seriös. Så länge man är en ödmjuk person så är det nog bra att få lite storhetsvansinne inombords emellanåt för tror man inte på sina drömmar själv, då kommer de ju heller aldrig att slå in. Attraktionslagen helt enkelt.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Mitt tips är att ge det tid, jobba hårt och håll dig till det du tror på. Man blir inte en duktig fotograf på en kvart även om samhället går snabbare och snabbare med den digitala utvecklingen som skett. Jag tror ju på att förstå sitt hantverk och att hitta sin stil för att inte försvinna i mängden bland alla andra begåvade fotografer. Det går hela tiden trender i fotografi, men man ska hålla sig till det man själv tycker om för det är det som håller i längden. Att gå en bra fotoskola så du får en grund är aldrig fel. Vill du inte det så se till att lära dig alla program du behöver och ta sen kontakt med alla fotografer du gillar och kanske erbjud dig att komma och jobba gratis för att visa framfötterna. Rätt inställning är avgörande för att komma in som assistent. Du måste inte vara bäst från start men du måste ha rätt vilja, attityd och engagemang. Skaffa dig en plats som assistent och se till att jobba med en fotograf du inspireras av och mår bra tillsammans med så du inte tappar intresset eller självförtroendet längs vägen. Detta är mina tips, men alla är vi olika och det finns många fotografer som inte assisterat en sekund, så ingen väg är rätt eller fel utan det kan man ju bara känna själv.

160418_day-3_05_0024  1ae41192f76d4458254aaf2ebff52c59_w800_h800_cp_sc

Du kanske också vill läsa: 

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM
_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER FRIDA MARKLUND

Name: Frida Marklund
Age: 34
Years as a professional photographer: Difficult to answer exactly, but about three years. Before that I worked for several years as a photo assistant.
Lives: Stockholm
Website: http://www.lundlund.com/photographers/frida-marklund/ AND www.fridamarklund.com (built However, if right now)
Instagram: @the_fridamarklund

Analog / Digital?
Digitally. When I started with the photo so it was with the film and I love the feeling of analog and craftsmanship to stand in a dark room. But when I work I always shoot digitally.

Landscape image / portrait image?
I shoot most outstanding images

Studio / Location?
I work both in the studio and on location. Here in Stockholm will be the most studio but I go away, it is more location. I certainly think location is a bit more fun because it’s more spontaneous and I love working with available light.

Available Light / lit?
I am by far the biggest fan of daylight and to work with the natural light. But I’m working in the studio lights I put most times and in most jobs I do, we work with light, even if it is to mimic daylight. Here at home, we have not so many hours of daylight for months.

Black & White / Color?
Both, and I must answer this

When did you realize you wanted to become a photographer?
I have always photographed events and people in my life to remember, for my own sake. Photo The interest came early, when I went to school and became completely engrossed in standing in the dark room. But I knew enough not true then that it was just a photographer, I wanted to be, but I knew I was in any way wanted to work in a krativ environment with image and communication.
I’ve always been very interested in the image and it took quite a few years before I realized that it was photography that image as it was I would work with. Before I started at photography school and as an assistant so I studied communications and graphic design at the University and was interested in working as Art Director. However, there was something missing and I began instead on a photo school and that’s when it fell into place. I guess it was somewhere where I decided that this was the right direction to follow.

Tell me about a career defining moment for you?
It’s really the many small moments and people you work with along the way, but few think of specifically. An early karriäravgärande moment is when I did my internship through the school of a female fashion photographer in New York. It was the first time I really felt that this is what I do, and I feel that I will handle it. A later moment for me was when a species buyer (Helena Modin) believed in me at an early stage in my career and introduced me to a job for Urban Outfitters, which I then had to do. It strengthened me and was really fun. Then I would say that the last thing that meant a lot to me when I joined Lund who is a photographer agency I have long respected. I waited with the agency for it felt totally hundred right in the stomach and the timing was right in life and it’s probably also what makes it right. Positive career defining moment will of course only when you follow their instinct.

What inspires you?
I am inspired by people who live their lives as they want and not to be influenced too much by society’s norms and expectations. I am inspired by the meetings and travel and thrive on change. I can be inspired by a movie or a great show, but almost more of the little things in everyday life that someone playing music on the subway or painted his whole house pink.

What other photographers do you admire / are your role models?
Oh there are so many talented photographers that I could make a long list of names. I’m very interested in the image and appreciate photographers in different fields and directions. Joseph Szabo, Mary Ellen Mark, Glen Luchford, Alasdair McLellan, Jurgen Teller, Martin Parr. I like very much Matteo Montanari who is very relevant now, his spontaneous expression makes me happy. He’s probably a nice person who can get all the models, present and natural in front of the camera. Same with Cass Bird. Swedish Johan Sandberg and Julia Hetta are both incredibly talented and consistent in his work, which I appreciate. Annieke Van Drimmelen who also does a lot right now is very talented. Mark Borthwick and Ryan McGinley’s work, I also appreciate very much. Corinne Day which drew in documentary photography in fashion in the 90’s. Then I’ve always liked Bruce Weber. Was on a lecture with him in New York, he is 70 years of age and still so enthusiastic about photography. It was sick inspiring !!

What three photographers should follow on Instagram?
@matteomontanariphotography @alasdairmclellan and last but not least my partner in crime @linnhansson

If you had to choose someone, anyone, to get the photograph, who had then been?
My grandmother and Adele. There are not one but two but there are many amazing women to choose from so I can not choose one.

How has your journey as a photographer was like?
As I mentioned before I started after my training fotoasstent, both freelance and permanent assistant. By that I assisted a fashion photographer who meanwhile moved to New York so we were looking for great job by a US work visa and I took advantage of the three years by working there as much as I could. It was during this time that I began to work for yourself and I built up my portfolio largely through the shoots in New York.
When our daughter was born (three years ago), we wanted to land more home and it was in the vevan I joined an agency and began working with my firm assistant. She had an internship with me two days a week from the beginning and after eight months, she started with me fulltime which each completely cruel to both of us and it’s really fun. As we are based in Stockholm and traveling portion but not to the same extent as when I assisted. I have lived in a red suitcase for several years and seen the world. Now I still want to see the world with my family, but do not stay in a suitcase and work around the clock. This spring we will go the whole family plus my permanent assistant to New York for almost three months, and shoot portion which will be really fun. But we must also treat us to be free and just be inspired in a city we love. So just exactly where I am now on my journey as a photographer.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes it is, I feel, but it’s constantly evolving and always want to do better job. I have much more to give.

Is there any project or task that you dream of?
I and my assistant like magazine iD lot and have said that we will shoot for it together so it’s a mission I want. Last year I was at a concert with Adele and thought she seemed to be an absolutely lovely person. So I put her on my bucketlist of people I’m portraying. Sometimes I suffer from a total of megalomania when I get inspired and feel that I can do kind whatever. I tan of course a bit for myself while I am fully serious. As long as one is a humble person, it’s probably good to get some megalomaniac inside occasionally to think not of their dreams yourself, then they will of course never come to pass. The law of attraction simply.

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
My advice is to give it time, work hard and stick to what you believe. You do not get a good photographer in fourth although society is moving faster and faster with digital developments that have taken place. I think after that understand their craft and find their style in order not to disappear in the crowd, among all the other talented photographers. It goes all the time trends in photography, but you should stick to what you yourself think of for this is what endures. To walk a good photography school so you get a foundation is never wrong. Do not you want it so be sure to learn all the software you need and then take contact with all the photographers you like and might offer to come and work for free to show off. The right attitude is crucial to come in as an assistant. You must not be best from the start but you must have the desire, attitude and commitment. Get a seat as an assistant and be sure to work with a photographer you inspired and feel good with so you do not lose interest and confidence along the way. This is my advice, but we are all different and there are many photographers who are not assisting a second, so no way is right or wrong but one can only feel himself.

You may also like: 

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

(233)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons

 
 


Annons

Laddar