Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER HELENE SCHMITZ


 

Namn: Helene Schmitz
Ålder: 56
År som yrkesfotograf: 30 år
Bor: Stockholm
Hemsida: www.heleneschmitz.se
Instagram: @heleneschmitz

När insåg du att du ville bli fotograf?
När jag var nitton år.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
När jag fick mitt första stipendium från Konstnärsnämnden.

Annons

Vad inspireras du av?
Jag inspireras av film, litteratur och andra konstnärers arbeten.

Vilka andra konstnärer beundrar du/har du som dina förebilder?
Filmskaparen Werner Herzog
Konstnären Mona Hatoum
Författaren Michael Pollan

Du har fotograferat på så många fina platser, hur hittar du dessa platser?
Jag gör mycket research innan jag börjar fotografera. Jag skulle säga att förarbetet tar den mesta tiden.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
I början arbetade jag kommersiellt vid sidan av mitt konstnärliga arbete. Sedan femton år arbetar jag bara med utställningar och bokproduktioner.

Har du någon favorit i kamerautrustningen?
Ja min vackra Ebony 8”10”  och min gamla Pentax 6×7.

Säg någon man borde följa på Instagram!
Jag tycker man ska följa Jennifer Higgie hon är co- editor på Frieze och curator. Hon har ett superfint konto som uppmärksammar kvinnliga konstnärer; @jenniferhiggie.

Vilka färdigheter behöver man ha för att lyckas som fotograf?
Talang och envishet.

Berätta om ditt favoritjobb!
Alla mina projekt är mina favoriter men de roligaste uppdragen är nog de jag gjorde för National Geographic Magazine.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Det jag just nu håller på med.

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Filmskapare eller författare

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Skaffa en bra konstnärlig utbildning om du vill bli konstnär, om du vill bli mode eller reklamfotograf, se till att bli assistent hos någon av dina idoler.

Du kanske också vill läsa: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER HELENE SCHMITZ

Name: Helene Schmitz
Age: 56
Years as a professional photographer: 30 years
Living: Stockholm
Website: www.heleneschmitz.se
Instagram: @heleneschmitz

When did you realize that you wanted to be a photographer?
When I was nineteen years old.

Tell us about a career-critical moment for you?
When I received my first scholarship from the Artistic Board. 

What are you inspired by?
I am inspired by films, literature and other artists’ works.

What other artists do you admire / have as your role models? 
Werner Herzog (Filmmaker)
Mona Hatoum (Artist)
Michael Pollan (Author)

You have photographed in so many nice places, how do you find these places?
I do a lot of research before I start photographing. I would say that the preparation takes most of the time.

How did your trip as a photographer look?
At the beginning, I worked commercially next to my artistic work. For fifteen years, I only work with exhibitions and book productions.

Do you have any favorite in the camera equipment?
Yes, my beautiful Ebony 8 ”10” and my old Pentax 6×7.

Name someone we should follow Instagram!
I think you should follow Jennifer Higgie she is co-editor of Frieze and curator. She has a superfine account that attracts female artists; @jenniferhiggie.

What skills do you need to succeed as a photographer?
Talent and Persistence.

Tell us about your favorite job!
All my projects are my favorites, but the most fun assignments are probably the ones I did for National Geographic Magazine.

Is there any project or mission that you dream of getting?
What I am currently doing.

What would you be if you were not a photographer?
Filmmaker or writer

What are your best tips for someone who is dreaming of becoming a photographer?
Get a good artistic education if you want to be an artist, if you want to be a fashion or advertising photographer, be sure to become an assistant to any of your idols.

You may also want to read: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

(26)
(3)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar