Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOHAN BERGMARK


 

Namn: Johan Bergmark
Ålder: 48
År som yrkesfotograf: 23
Bor: Örby
Hemsida: www.johanbergmark.com
Instagram: @bergmark69

När insåg du att du ville bli fotograf? 
Egentligen ville jag aldrig bli fotograf. Jag ville hänga med och träffa okända, sköna människor, så jag började utbilda mig till journalist, men insåg att min egen fria vilja var lättare att följa med kameran som instrument. Bilderna ifrågasattes aldrig på samma sätt som texterna. Jag var friare med kameran! På den vägen blev det…

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig! 
Kanske att jag vann en tävling som Nordens Bästa Rockfotograf, två år i rad (1993 och 94), med bilder från samma konsert och samma rulle film. Egentligen HATAR jag tävlingar inom exempelvis fotografi. Jag anmälde mig 3 ggr till denna och kom etta, etta och tvåa. Sedan dess har jag aldrig tävlat i bild. Svårt att vara kritisk till ngt så skitnödigt som melodifestivalen om man själv skickar in bilder till ”Årets Bild” t ex.

Vad inspireras du av? 
Människor, konst, film, musik, mat, dryck…allt som gör livet  värt att leva…eller till ett helvete. Jag gillar båda sidorna!

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Förebilder för mig, som får mig att utvecklas inom mitt fotograferande, är inte nödvändigtvis fotografer, men för att nämna några både inom och utom detta skrå så är det bland annat: Pablo Picasso, William Klein, Tom Waits, Danny Lyon, Charles Bukowski, Diane Arbus, Elliott Landy, Jim Jarmusch, Anders Petersen, Montgomery Clift, Stefan Jarl…m f l. Människor som är sig själva, rätt av och genom det de gör…äkta vara helt enkelt. De som gör det de MÅSTE!

Du har ju fotograferat så mycket människor, är det någon som du har varit extra nervös inför att fotografera?
Jag låg sömnlös inför en plåtning av Ernst-Hugo Järegård 1994, så jag var väl inte i toppskick när det väl blev av. Jag hade t o m glömt 120-filmen hemma till min Mamiya, så jag fick ladda kameran med småbild. Inte en optimal sejour. Men jag insåg då och där att va faaan….vi är alla likadana. Ernst Hugo var fantastisk och snäll och det finns ingen anledning till att vara nervös inför något möte, någonsin. Det hjälpte han mig att förstå där och då.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Upp och ner såklart, som inom alla frilansyrken. Jag valde tidigt att försöka göra det jag ville. Det jag är bäst på. Sökte därför tidigt jobb inom kulturområdet, musik, teater och film. Gör man det man tycker om, gör man det bra! Därför har jag undvikit att göra de uppdrag som jag finner lite tristare och det har faktiskt funkat… än så länge…ta i trä!

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja! Jag har dock svårt att kalla mig fotograf. Jag jobbar som fotograf. Oftast är det människan Johan Bergmark som tar de bästa bilderna. Inte fotografen.

Har du någon favorit i kamerautrustningen?
Jag har alltid gillat att vara nära när jag fotograferar, så vidvinklar har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag hade en mycket nära relation till mina analoga kameror som min Pentax 6X7 och min Mamiya 6MF. De nya digitala kamerorna (som är FANTASTISKA arbetshästar) har liksom inte samma själ…kanske för att de alltid levererar. Jag kan gilla när en kamera läcker ljus eller bråkar. Trots allt.

Berätta om ditt favoritjobb!
Allt som innefattar möten med människor. Nära möten. Ta-avstånd fysiskt, men en ännu närmre kontakt psykiskt.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
”Hi Johan. My name is Tom Waits. I saw some of your fantastic portraits recently. Are you interested in shooting for my upcoming album?”

Berätta tre saker som inte alla vet om dig! 
Älskar en myggig vecka på fjället i tält utan någon som helst kommunikation med omvärlden. Jag har fiskat, fått och återutsatt en hammarhaj i Indiska Oceanen. Jag har vägt 100 kilo blankt!

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf? 
Följ ditt hjärta. Vad vill du plåta och varför? Det är det enda det handlar om. Ge inte vika…vill du exemplevis plåta rock´n roll, så blir du inte en bättre rockfotograf genom att plåta åt fastighetsbyråer. Att VARA fotograf är inget att sikta på. Se till att vara en lycklig människa istället, då kommer du per automatik bli bra på vad än du gör!

Du kanske också vill läsa: 
 INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
 INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOHAN BERGMARK

Name: Johan Bergmark
Age: 48
Years as a professional photographer: 23
Lives: Örby
Website: www.johanbergmark.com
Instagram: @bergmark69

When did you realize that you wanted to be a photographer?
Actually, I never wanted to be a photographer. I wanted to hang out and meet unknown, beautiful people, so I started educating myself as a journalist, but realized that my own free will was easier to accompany the camera as an instrument. The pictures were never questioned in the same way as the texts. I was more free with the camera! On that road it began …

Tell us about a career defining moment for you!
Perhaps when I won a competition as the Best Rock Photographer in Scandinavia, for two consecutive years (1993 and 94), with photos from the same concert and the same roll of film. Actually I HATE competitions in photography, for example. I signed 3 times to this and came one, one and two. Since then I have never competed. Difficult to be critical of NG as crazy as the Eurovision Song Contest if you submit images to ”Picture of the Year”, for example.

What are you inspired by?
People, art, movies, music, food, drinks … all that make life worth living … or to hell. I like both sides!

What other photographers do you admire?
Role Models for me that make me evolve in my photography are not necessarily photographers, but to name a few: Pablo Picasso, William Klein, Tom Waits, Danny Lyon, Charles Bukowski, Diane Arbus, Elliott Landy, Jim Jarmusch, Anders Petersen, Montgomery Clift, Stefan Jarl … Mf l. People who are themselves, right by and through what they do … very simple. Those Who Do What They MUST!

You have photographed so many people, is there someone you’ve been nervous about photographing?
I laid sleepless in before a shoot with Ernst-Hugo Järegård 1994, I was not in top condition when it was time. I had forgotten the 120 film at home to my Mamiya so I had to load the camera with a small images. Not an optimal victory. But then I realized … .We are all the same. Ernst Hugo was fantastic and kind and there is no need to be nervous about any meeting ever. He helped me to understand now and then.

How has your journey as a photographer been like?
Up and down, of course, as in all freelance churches. I chose to try to do what I wanted. What I’m Best at. Therefore sought early work in the field of culture, music, theater and film. If you do what you like, you are doing well! That’s why I’ve avoided doing the assignments that I find a little sad and it actually worked … so far … knock on wood!

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes! However, I have difficulty calling me a photographer. I work as a photographer. Most often, it is man Johan Bergmark who takes the best pictures. Not the photographer.

Do you have any favorite in the camera equipment?
I have always liked being close when I photograph, so wide-angle has always been close to my heart. I had a very close relationship with my analog cameras like my Pentax 6X7 and my Mamiya 6MF. The new digital cameras (which are FANTASTIC) do not have the same mind … maybe because they always deliver. I like when a camera is leaking light.

Tell us about your favorite job!
Everything that includes meetings with people. Close meetings. Take distance physically, but an even closer contact mentally.

Is there any project or mission that you dream of getting?
”Hi Johan. My name is Tom Waits. I saw some of your fantastic portraits recently. Are you interested in shooting for my upcoming album? ”

Tell us three things that not everyone knows about you!
Loves a fun week on the mountain in a tent without any communication with the outside world. I have fished, received and restored a hammer shark in the Indian Ocean. I’ve weighed 100 kilos blank!

What are your best tips for someone who is dreaming of becoming a photographer?
Follow your heart. What do you want to photograph and why? That’s all it’s all about. Do not give up … Do you want to rock the roll, for example, you will not be a better rock photographer by photographing real estate agencies. To be a photographer is nothing to aim for. Be sure to be a happy person instead, then you will automatically be good at whatever you do!

You may also want to read:
 INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
 INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar