Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER KAROLINA HENKE


 

Namn: Karolina Henke
Ålder: Äldre än jag känner mig
År som yrkesfotograf: Halva livet
Bor: Stockholm
Hemsida: www.karolinahenke.com
Instagram: @karolinahenke

När insåg du att du ville bli fotograf?
När jag fick en kamera i födelsedagspresent när jag fyllde 18 år. Min första aha upplevelse kom efter en resa till London kort därefter, då fick jag se bilderna jag tagit. Det kändes overkligt, som magi.. att liksom stå där med ett ögonblick i handen.

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig!
Jag har nog egentligen från första början inte ens tänkt karriär.. Min ambition var att överhuvudtaget kunna försörja mig på det allra roligaste jag visste och vet. Allt annat har varit som en bonus. Jag brinner fortfarande lika mycket för det jag gör idag som då och jag är otroligt tacksam för det.

Vad inspireras du av?
Sagor, filmer, konst, människor, skills och resor tillsammans med livsöden som så många andra.

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Mary Ellen Mark och Sally Mann från början och på senare tid Jimmy Nelson och Paul Hansen bland annat, men jag inspireras framförallt av Alexander McQueen, Banksy och Iris van Herpen men i allra högsta grad konstnären Grayson Perry.

Vilka tre fotografer borde man följa på Instagram?
@Paul_hansen64,  @jimmy.nelson.official och @irisvanherpenofficial

Du fotograferar ju mycket barn, hur tänker du kring retusch när det gäller barn?
Allt beror ju på vad jag vill berätta med min bild. Jag ser det som ytterligare ett verktyg för att komma närmare min vision jag har i huvudet och det jag vill förmedla. Eftersom jag experimenterar mycket under min processer i olika projekt går det inte alltid hand i hand med att vara politiskt korrekt.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Den känns både som i början av någonting stort med stor förväntan och ödmjukhet men på samma gång lång i alla de erfarenheter jag kan luta mig tillbaka mot.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Jag tänker inte så mycket på vilken stil jag har utan mer på vart mina egna projekt leder mig. Och vad jag är inspirerad av just nu. Vad jag har för stil avgör andra bättre. Jag känner mig dock tillfreds med var jag befinner mig i min process. Jag har alltid sett min tidslinje som fotograf som väldigt lång, livslång. Då spelar inte stil någon större roll.

Vilket ljus fotograferar du helst i?
Vad som passar bilden bäst för det jag vill förmedla. Just nu blandar jag mycket.

Har du någon favorit i kamerautrustningen?
Jag har bara analoga kameror som favoriter och just nu jobbar jag mycket digitalt och då ser jag dem mer som verktyg. Det kommer dock att ändras väldigt snart. Då kommer jag börja jobba mer med en av mina favoriter igen.

Berätta om ditt favoritjobb!
Mitt favoritjobb är när jag får använda hela min palett vad gäller kapacitet, vara kreativt fri men samtidigt jobba väldigt tätt med ett team där alla vill samma sak och drar åt samma håll, dvs att berättelsen står i centrum. Då kan det skapas magi! Om man även har resurser att bygga och skapa saker för att förstärka den berättelsen, så är ju det ännu mer fantastiskt.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?

Att få göra en långfilm någon gång! Att liksom få skapa en hel värld att berätta i, det skulle vara fantastiskt.

Berätta tre saker som inte alla vet om dig!
Jag är duktig på hantverk, älskar hundar och samlar på allt..

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Fotografera ofta och mycket för att bena ut vad Du omedvetet upprepar. Det är en bra början för att ta vidare till din framtida persona. Och det klassiska ge inte upp!

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CEEN WAHREN
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER TOBIAS HÄGG
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER KAROLINA HENKE

Name: Karolina Henke
Age: Older than I feel
Years as a professional photographer: Half  my life
Lives: Stockholm
Website: www.karolinahenke.com
Instagram: @karolinahenke

When did you realize you wanted to become a photographer?
When I got a camera for my birthday when I was 18 years old. My first aha experience came after a trip to London shortly afterwards, when I saw the pictures I took. It felt unreal, like magic… to stand there with a moment in your hand.

Tell me about a career defining moment for you!
I think I’m in the first place is not even considered a career .. My ambition was to even be able to support myself in the most fun I knew and know. Everything else was a bonus. I still burns as much for what I do today as then, and I am incredibly grateful for that.

What inspires you?
Fairy tales, movies, art, people, skills and travel with destinies like so many others.

What other photographers do you admire / are your role models?
Mary Ellen Mark and Sally Mann from the beginning and more recently Jimmy Nelson and Paul Hansen, among others, but I’m mostly inspired by Alexander McQueen, Banksy and Iris van Herpen but very much the artist Grayson Perry.

What three photographers should follow on Instagram?
@Paul_hansen64,  @jimmy.nelson.official and @irisvanherpenofficial

You photograph the very children, how do you think about retouching for children?
It all depends on what I want to tell you my picture. I see it as another tool to get closer to my vision I have in my head and I want to convey. As I experimented a lot during my processes in different projects, you can not always go hand in hand with being politically correct.

How has your journey as a photographer was like?
It feels both like the beginning of something big with great anticipation and humility, but at the same time long in all the experience I can lean back against.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
I’m not so much on the style I have no more the exact my own projects leads me. And what I am inspired right now. What I have for style determines other better. I am, however, pleased with where I am in my process. I have always seen my timeline photographer very long lifetime. When not playing style really matter.

What light, shoot anything in?
What fits the image best for what I want to convey. Right now I mix a lot.

Do you have any favorite camera equipment?
I only have analog cameras as favorites, and right now I’m working very digitally and then I see them more as a tool. However, it will change very soon. Then I start working more with one of my favorites again.

Tell us about your favorite job!
My favorite job is when I get to use my whole palette of capacity, to be creative freedom but also work very closely with a team where everyone wants the same thing and the same direction, that is, the story is the focus. Then it can create magic! If you also have the resources to build and create things to enhance the story, then of course it is even more amazing.

Is there any project or task that you dream of?
Getting to do a feature film at some point! That, as well as get to create a whole world to tell me in, it would be amazing.

Tell me three things that not everyone knows about you!
I’m good at crafts, love dogs and collect all ..

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Shoot often and much to sort out what you unconsciously repeat. It is a good beginning to get through to your future persona. And the classic do not give up!

Other interviews: 
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CEEN WAHREN
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER TOBIAS HÄGG
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar