Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER LINDA LOMELINO


 

bloodorange_2188

Namn: Linda Lomelino
Ålder: 31
År som yrkesfotograf: Har fotograferat i 16 år men jobbat heltid som det i 4 år.
Bor: Halmstad
Blogg: www.callmecupcake.se
Hemsida: www.lindalomelino.se
Instagram: @linda_lomelino

Annons

Analogt/Digitalt? Digitalt
Liggande bilder/Stående bilder? Stående
Studio/Location? Studio – (dvs hemma i mitt kök eller vardagsrum)
Befintligt ljus/ Ljussatt? Befintligt ljus
Svartvitt/Färg? Färg

blackberries_0276 huset_8085

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Oj, det har varit en förvirrande resa. Upp och ner hela tiden. Ena dagen har jag tyckt att jag är sämst, nästa dag tvärtom. Men det är nog lite sådan jag är som person. Jag har färre dåliga dagar nuförtiden och jag har blivit mer självsäker som fotograf. Bättre på att ta betalt och på att inte be om ursäkt för min existens.

Vad inspireras du av?
Det kan vara vad som helst egentligen. Mode, konst, tv-serier eller filmer. Ibland kan jag se en tröja med en snygg textur – och så får jag en idé till en bild. Sedan inspireras jag mycket av naturen och årstiderna, och det syns i mina bilder också tror jag.

Kommer du ihåg ditt första ”riktiga” fotojobb? Hur gick det?
Mitt första fotojobb gjorde jag 2010 tror jag, det var en omslagsplåtning för en tidning. Slutresultatet blev bra, men jag hade egentligen ingen aning om vad jag höll på med. Jag gjorde mitt bästa iallafall och mer än så kan man ju inte göra!

appleblossom_5327

När insåg du att du ville bli fotograf?
När jag började fotografera bakverk 2009. Jag kände direkt att det var en kombination jag älskade, men det tog ändå ett par år innan jag insåg att fotograferandet var en stor del av vad jag gillade med jobbet, inte bara bakverken.

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Även om det finns så många fantastiskt duktiga fotografer, så har jag ärligt talat inga direkta favoriter. Jag tittar mest på enstaka bilder och inspireras av dem, oftast via Pinterest eller Instagram.

Så vilka tre fotografer borde man följa på Instagram? 
@sillmarilli, @1924us och @dromelot är tre konton som inspirerar mig mycket.

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Jag hade valt min portugisiska farmor som jag aldrig fick chansen att träffa. Hon bakade väldigt mycket så det hade varit fint att fotografera henne i köket där min pappa växte upp.
Eftersom jag är van vid att fotografera bakverk så tycker jag det är jättesvårt att fotografera människor jag inte känner. Jag blir hemskt osäker och tar alldeles för lång tid på mig.

nobake_2872 pancakes_3301-2

Vilket bakverk är din favorit att fota och vilket är ditt favoritbakverk att äta? 
Mitt favoritbakverk.. oj. Det beror lite på humör! Tårtor är roliga att fota, pajer är roliga att göra och att äta. Jag älskar kanelbullar, semlor.. alltså nä, jag kan nog inte välja. Det finns för mycket gott och fint att fotografera och allt har sin charm.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
Det var när jag blev kontaktad av Bonnier första gången. De skickade ett mail och i ämnesraden stod det ”Vi vill göra bok med dig”. Jag hade ingen aning vad jag höll på med just då (detta var för cirka 6 år sedan), men det kändes som ett kvitto på att jag ändå gjorde någonting rätt.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja, det tycker jag, men det har tagit många år. Och självklart är det en process där min stil utvecklas och förändras hela tiden. Jag kan titta på en bild som jag tog för två veckor sedan och se saker jag hade gjort annorlunda idag. Men det försöker jag se som ett tecken på att jag utvecklas!

rabarberkaka_4167 pumpkin_9194

Berätta om ditt favoritjobb!
Jag gjorde nyligen ett jobb för ett företag där jag skapade 5 receptfilmer. Det var riktigt kul! Mina böcker har också varit väldigt roliga att göra, särskilt min senaste som handlar om pajer. Jag blev verkligen besatt av pajer och läste typ allt som fanns att läsa om dem. Fast egentligen gillar jag projekt som inte blir så långdragna. Tar det för lång tid ser jag tillbaka på det jag gjorde i början och tycker det är dåligt och måste fota om. Så gjorde jag med mina senaste två böcker, jag fotade nog om mer än hälften typ 2 veckor innan deadline!

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Egentligen inget specifikt. Jag älskar att få vara i min lilla sfär och skapa, så alla jobb där jag får fria händer är roliga. Och allt som involverar att filma intresserar mig just nu. Det skulle jag vilja bli riktigt bra på!

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Världens tråkigaste men ändå mest användbara tips – öva, öva och öva lite till.

Processed with VSCO with 4 preset

cinnamonbun_5747-3

Du kanske också vill läsa: 

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER LINDA LOMELINO

Name: Linda Lomelino
Age: 31
Years as a professional photographer: Have photographed for 16 years but full time for 4 years.
Lives: Halmstad, Sweden
Blog: www.callmecupcake.se
Website: www.lindalomelino.se
Instagram: @linda_lomelino

Analog / Digital? Digital
Studio / Location? Studio – (ie at home in my kitchen or living room)
Available Light / Flash? Existing light
Black & White / Color? Color

How has your journey as a photographer been like?
Oh, there’s been a confusing journey. Up and down all the time. One day, I thought that I’m the worst, the next day the other way around. But it’s probably a bit as I am as a person. I have fewer bad days these days, and I have become more confident as a photographer. Better to take charge and not to apologize for my existence.

What inspires you?
It could be anything really. Fashion, art, TV shows or movies. Sometimes I see a shirt with a nice texture – and so I get an idea for a picture. Since I am very inspired by nature and the seasons, and it shows in my pictures too, I think.

When did you realize you wanted to become a photographer?
When I began photographing pastries 2009. I knew immediately that it was a combination I loved, but it still took a few years before I realized that photography was a big part of what I liked about the job, not just pastries.

What other photographers do you admire / are your role models?
Although there are so many wonderfully talented photographers, I have honestly no direct favorites. I watch most single image and be inspired by them, usually through Pinterest or Instagram.

If you had to choose someone, anyone, to get the photograph, who would that be?
I had chosen my Portuguese grandmother who I never got the chance to meet. She baked a lot so it would have been nice to photograph her in the kitchen where my father grew up.
Since I’m used to photograph pastries I think it’s really hard to photograph people I don’t know. I get terribly insecure and it takes far too long for me.

Tell me about a career defining moment for you?
It was when I was contacted by the Bonnier the first time. They sent an email with the subject line read, ”We want to make the book with you.” I had no idea what I was doing at the time (this was about 6 years ago), but it felt like a confirmation that I still did something right.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes, I think so, but it has taken many years. And of course, it is a process where my style evolves and changes constantly. I can look at a picture I took two weeks ago and see things I had done differently today. But I try to see as a sign that I developed!

Tell us about your favorite job!
I recently did a job for a company where I created five recipes films. It was really fun! My books have also been very fun to do, especially my past that is about pies. I was really obsessed with pies and read type everything there was to read about them. Though really, I like projects that will not be so protracted. Does it take too long, I look back on what I did in the beginning and think it is bad and must shoot for. So I did with my last two books, I photographed enough for more than half 2 weeks before the deadline!

Is there any project or task that you dream of?
Actually, nothing specific. I love to be in my little sphere and create, so any job where I get free hands is fun. And everything that involves film interests me right now. I’d like to be really good at!

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
The world’s most boring, yet most useful tip – practice, practice and practice some more.

You may also like: 

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar