Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER MIA GALDE


 

Namn: Mia Galde
Ålder: 47
År som yrkesfotograf: 20+
Bor: Stockholm
Hemsida: www.miagaldephotography.com
Instagram: @miamemyselfandeye och @miagalde

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Det har varit en lång resa och jag har provat på det mesta inom fotografi-yrket. De första åren av min karriär hankade jag mig fram med småjobb och fick ibland ta lite extrajobb för att få det att gå runt. Med åren har det kommit att rulla på av sig självt och idag jobbar jag med fotografi på många olika vis, bland annat som lärare på Fotografiska. Det är väldigt roligt att få ge vidare lite av min egen erfarenhet till någon som står i början på sin fotografiska resa och jag får så mycket tillbaks i form av inspiration och nya tankar.

Annons

När insåg du att du ville bli fotograf?
När jag gick min fotoutbildning kände jag att jag hade hamnat rätt. Det var kanske inte ett medvetet beslut att jag skulle ägna livet åt det men så har det blivit mer eller mindre. Fotografi är ett sätt att leva för mig, en värld jag ständigt befinner mig i. Mitt första magiska ögonblick i mörkrummet glömmer jag heller aldrig.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
Den dagen då jag fick ett telefonsamtal med frågan om jag vill ha en egen separatutställning. Att arbeta med utställningar och mina egna projekt är väldigt roligt. Det är då jag känner mig som allra mest kreativ.

Använder du bara kameran för dina konstbilder eller tar du även ”vanliga” vardagsbilder?
Jag lever och andas genom kameran och har den alltid med mig. Det är inte heller alltid det går någon tydlig gräns mellan livet och konsten. Ofta är det samma sak.

Vad inspireras du av?
Det jag ser och upplever. Att resa är ett säkert kort när inspirationen tryter.

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Jag beundrar många fotografer och har en hel familj av förebilder!
För att nämna några namn: Sarah Moon som jag älskar för hennes poetiska bildspråk och lite mystiska bilder. En annan poetisk fotograf som jag gillar är Rinko Kawauchi.

Vilka tre fotografer borde man följa på Instagram?
Åsa Sjöström @asasjostromphotography
Isabella Ståhl @isabella.stahl
Linda Nybom @miss_uggla

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Det har tagit ett helt yrkesliv att hitta mig själv som fotograf! Det betyder dock inte att jag tröttnat på att experimentera med olika metoder och stilar. Jag tror på att göra det man gillar, då kommer det att finnas en gemensam nämnare i allt man gör, oavsett vilken stil man ägnar sig åt för tillfället.

Hur lång tid tar det för dig att skapa en bild? Från idé till färdig bild?
Det är väldigt varierande, ibland kan jag jobba flera dagar med ett stilleben som får växa fram och andra gånger kommer bilden till mig direkt i ögonblicket. Jag är oftast inte så planerande innan fotograferingen utan gillar att improvisera. Jag lägger däremot mycket tid på efterarbetet och urvalet.

Berätta om ditt favoritjobb!
Ett av de roligaste och mest meningsfulla uppdrag jag fått var att visuellt gestalta en konsert som uppfördes på Malmö Live genom ett projekt som heter Earth Choir. Uppdraget var att bildsätta texter om miljön och det utmynnade i en timmes långt bilspel som visades under konserten.
Det var roligt dels att fotografera till projektet, att sätta ihop bildspelet och kanske framför allt upplevelsen under själva konserten med körsång. Det var magiskt!

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Att få fria händer att skapa, t. ex. ett omslag till ett fint magazine.

Vilka tre grejer skulle du ta med dig till en öde ö?
Kamerautrustning, paraply, båt.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Följ ditt hjärta! Har du passionen och är beredd att arbeta hårt kommer du att lyckas förr eller senare. Se till att utbilda dig och skaffa dig erfarenhet. Ha tålamod, det tar tid att utvecklas som fotograf. Fotografera det som betyder något för dig, det som får ditt hjärta att slå lite snabbare.

Du kanske också vill läsa: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER MIA GALDE

Name: Mia Galde
Age: 47
Years as a professional photographer: 20+
Living: Stockholm
Website: www.miagaldephotography.com
Instagram:@miamemyselfandeye and @miagalde

How has your journey as a photographer been like?
It has been a long journey and I have tried most of the photography profession. In the early years of my career, I had small jobs and sometimes took some extra jobs to get around. Over the years it has been rolling by itself and today I work with photography in many different ways, including as a teacher at Fotografiska. It is very fun to give some of my own experience to someone who is at the beginning of his photographic journey and I get so much back in the form of inspiration and new thoughts.

When did you realize that you wanted to be a photographer?
When I went to my photo education, I felt I had gotten right. Maybe it was not a conscious decision that I would spend my life on it, but then it’s become more or less. Photography is a way to live for me, a world I’m always in. My first magical moment in the darkness I never forget.

Tell us about a career defining moment for you?
The day I received a phone call with the question if I want a separate show. Working with exhibitions and my own projects is very fun. That’s when I feel the most creative.

Do you only use the camera for your artwork or do you also take ”regular” everyday pictures?
I live and breathe through the camera and always have it with me. Nor is there always a clear boundary between life and art. Often it is the same.

What are you inspired by?
What I see and experience. Traveling is a safe card when inspiration is pushing.

What other photographers do you admire as your role models?
I admire many photographers and have a whole family of role models!
To name a few: Sarah Moon, whom I love for her poetic imagery and some mysterious pictures. Another poetic photographer I like is Rinko Kawauchi.

Which three photographers should follow Instagram?
Åsa Sjöström @asasjostromphotography
Isabella Ståhl @isabella.stahl
Linda Nybom @miss_uggla

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
It has taken a whole lot of job to find myself as a photographer! However, that does not mean I’m tired of experimenting with different methods and styles. I believe in doing what you like, then there will be a common denominator in everything you do, no matter what style you’re doing at the moment.

How long does it take for you to create an image? From idea to finished image?
It is very varied, sometimes I can work for several days with a still life that may grow up and other times the picture comes to me right away. I’m usually not so planning before photography but like to improvise. However, I put a lot of time on the afterwork and selection.

Tell us about your favorite job!
One of the most fun and most meaningful assignments I received was to visualize a concert that was performed on Malmö Live through a project called Earth Choir. The mission was to portray texts about the environment and it resulted in an hour’s long car show that was shown during the concert.
It was fun partly to photograph the project, to put together the slide show and perhaps above all the experience during the actual choir song. It was magical!

Is there any project or mission that you dream of getting?
Getting free hands to create, for example. A cover for a fine magazine.

What three things would you take to a desert island?
Camera equipment, umbrella, boat.

What are your best tips for someone who is dreaming of becoming a photographer?
Follow your heart! If you have the passion and are willing to work hard you will succeed sooner or later. Be sure to educate yourself and gain experience. Be patient, it takes time to develop as a photographer. Photograph what matters to you, which makes your heart beat a bit faster.

You may also want to read: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

(85)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons

 
 


Annons

Laddar