Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER MIKAEL SCHULTZ


 

Namn: Mikael Schulz
Ålder: 40
År som yrkesfotograf:  14 år har jag försörjt mig som fotograf.
Bor: New York & Stockholm
Hemsida: mikaelschulz.com eller min agent lundlund.com/photographers/mikael-schulz/
Instagram: @mikaelschulz

Annons

När insåg du att du ville bli fotograf?
Det var min första fotolektion på gymnasiet när min fotolärare Nils visade oss runt och öppnade dörren till den lilla fotostudion. Då tänkte jag ”modefotograf kan man ju bli” 😉

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
Jag tror det viktigaste har varit att varje gång jag har gjort fel så har jag inte slagit ner på mig själv för mycket utan tänkt att det kommer jag inte göra om! Som till exempel när jag inte beställde tillräckligt med sandsäckar & säkringstampar till ett stort reklam jobb utomhus & vinden blåste ner två blixtar. Det är ju ett rätt så jobbigt sätt att lära sig på men oundvikligt och då är det bra att tänka att man lärt sig något nytt!

Vad inspireras du av?
När det blir vackert! Att tillsammans skapa det och suget av att göra det igen!
Jag älskar med att bläddra bland modetidningarna, se film, gå på dansföreställningar och konserter!

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Det finns i stort sätt bara en och det är mästaren Steven Meisel. Allt han gör är perfektion i mina ögon! När jag bläddrade i Vogue som tonåring var det alltid hans bilder som jag fastnade för. Så är det än i dag! Jag tycker även mycket om Richard Avedon, Irving Penn som är dem som definierade modefotografi. Även David Sims är bland favoriterna. Andra bra är Karim Sadli, Lachlan Bailey, Daniel Jackson, Alique, Charlotte Wales, Josh Olins, Camilla Åkrans, Mikael Jansson & Mert Alas and Marcus Piggott!

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Oj! Jag är ju inte så mycket för att fota kändisar. Inte heller någon speciell modell. Varje jobb har olika förutsättningar & jag är glad så länge vi hittar rätt tjej för de jobb vi håller på med. Det tycker jag är skoj!

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Jag har alltid tyckt om vackert ända sen jag var liten. När jag ser ”vackert” rusar det till i mig. Jag ritade mycket som liten & det var det som fick mig att söka Estetisk linje på gymnasiet på Shillerska i Göteborg. Där förstod jag att jag kunde bli mode fotograf. Efter gymnasiet sökte jag en 2 årig fotoutbildnkng på Vasavux. Efter de två härliga år med goda vänner blev det ICP (International center of photography) i New York. Det var så skoj att komma till stor staden & jag stannade i 3 år efter skolan & började jobba. Jag fota mycket fotomodeller för olika agenturer & på den tiden fick man betalt för att göra det. Jag tyckte aldrig om att assistera utan var glad att plåta modellerna & byggde upp min portfolio på det sättet. Jag skickade runt den på olika tidningar & fick jobb! Så började det hela och sen dess har jag inte slutat plåta!

Fotograferar du helst i studio eller på location?
Jag varvar helst de två. Att bara stå i studio blir trist trots att jag gillar studio väldigt mycket. Att få resa till olika platser & plåta på underbara ställen runt om världen är ju fantastiskt.

Vilka tre fotografer borde man följa på Instagram?
Jag följer ju alla de fotografer jag nämt ovan. Men de som jag tycker är roliga att följa på Instagram är @vogueclips som bara är galet roligt att titta på, @lylexox som jag skrev till och gjorde ett skoj samarbete med. Han är så kreativ och unik! En duktig retuschör att följa som samarbetar med många bra fotografer är min nära vän Madly på @iwonderustudios.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Jag vill bara göra de modeller jag plåtar så vackra som möjligt!  Det är alltid min utgångspunkt! När jag tittar på mina bilder ser jag en hel del närvaro och elegans. Men jag söker ständigt efter min stil och försöker utforska den. Det är just det att försöka nå höjden som är utmaningen och jag tror ständigt kommer att pågå. Dagen man vet allt tror jag aldrig kommer och gör den det bör man nog sluta? Det är sökandet som är grejen.

Vilka färdigheter behöver man ha för att lyckas som modefotograf?
Intresse för mode framför allt! Men även att gilla hår, make, styling, posering, ljussättning, Retuch och teknik är viktiga ingredienser. Sen är det ju bra om man är trevlig att jobba med. Man är ju inte ensam att skapa bilderna och bra samarbeten är viktiga nycklar.

Berätta om ditt favoritjobb!
När man har en vision om hur man vill plåta ett jobb & allt faller på plats. När alla samarbeten funkar & resultatet blir som man tänkt sig. Ett av mina favorit jobb som blev så är när jag gjorde boken ”The Face of Beauty” tillsammans med makeup artisten Viktoria Sörensdotter.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Vogue omslag!

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?  
Jag skulle gärna ha blivit modern dansare i så fall!

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Att följa sin egen magkänsla. Alla är vi unika och det är just det som är intressant. Att hitta sin egen väg & uttrycksform. Om jag skulle säga att man borde gå den fotoskolan eller gå som assistent i x antal år så är ju det bra, men det behöver inte vara så! Att försöka göra den värld man själv drömmer om till verklighet är ju grejen. Och den vägen kan bara du hitta!

Du kanske också vill läsa: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER MIKAEL SCHULTZ

Name: Mikael Schulz
Age: 40
Years as a professional photographer: 14 years I have served as a photographer.
Living: New York & Stockholm
Website:mikaelschulz.com or my agent lundlund.com/photographers/mikael-schulz/
Instagram: @mikaelschulz

When did you realize that you wanted to be a photographer?
It was my first photo lecture at high school when my photographer teacher Nils showed us around and opened the door to the little photo studio. Then I thought ”I could be a fashion photographer” 😉

Tell us about a career-critical moment for you?
I think the most important thing has been that every time I’ve done a mistake, I have not slammed myself too much without thinking that I will not do that again! As for example, when I didn’t order enough sand bags & fuse tanks for a big advertising job outdoors & the wind blew down two flashes. It’s a rather difficult way to learn, but inevitable, and then it’s good to think that something new is learned!

What are you inspired by?
When it gets beautiful! Together to create it and aspire to do it again!
I love to browse the fashion magazines, watch movies, go to dance performances and concerts!

What other photographers do you admire as your role models?
There is largely only one and it is master Steven Meisel. All he does is perfection in my eyes! When I was in Vogue as a teenager, it was always his pictures that I caught up with. So it is today! I also like a lot about Richard Avedon, Irving Penn, who are the ones who defined fashion photography. Even David Sims is among the favorites. Other good are Karim Sadli, Lachlan Bailey, Daniel Jackson, Alique, Charlotte Wales, Josh Olins, Camilla Åkrans, Mikael Jansson & Mert Alas and Marcus Piggott!

If you had to choose a person, anyone, to get a photograph, who would it be?
Oh! I’m not so much to celebrate celebrities. Neither any special model. Each job has different conditions and I’m happy as long as we find the right girl for the jobs we are dealing with. I think that’s fun!

How did your trip as a photographer look?
I have always enjoyed beautiful ever since i was little. When I look ”beautiful” it rushes in me. I drew a lot like little & that was what made me look for aesthetic line at high school at Shillerska in Gothenburg. There I understood that I could become a fashion photographer. After high school I applied for a 2 year photo shoot on Vasavux. After the two wonderful years of good friends, the ICP (International Center of Photography) in New York became. It was so fun to come to the big city & I stayed for 3 years after school & started working. I photographed a lot of photo models for different agencies, and at that time I was paid to do it. I never thought about assisting without being happy to model the models & built up my portfolio in that way. I sent it around on different newspapers & got a job! Then it all started and since then I have not stopped the album!

Do you prefer to photograph in studio or on location?
I prefer the two. Just standing in the studio gets sad despite the fact that I like the studio very much. Getting to travel to different places and to plate in wonderful places around the world is amazing.

Which three photographers should follow Instagram?
I follow all the photographers I mentioned above. But those who I think are fun to follow on Instagram are @vogueclips who are just crazy to watch @elylexox, which I wrote to and did a fun co-operation with. He is so creative and unique! A good retoucher to follow who works with many good photographers is my close friend Madly at @iwonderustudios.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
I just want to make the models I photograph as beautiful as possible! It’s always my starting point! When I look at my pictures, I see a lot of presence and elegance. But I’m constantly looking for my style and trying to explore it. It’s just trying to reach the height that’s the challenge and I think it’s going to last. The day you know everything I think will never come and do it should you stop? It’s the search that’s the thing.

What skills do you need to succeed as a fashion photographer?
Interest in fashion in particular! But even like hair, make, styling, posing, lighting, retuch and technique are important ingredients. Then it’s good if you’re nice to work with. It is not easy to create the pictures and good collaborations are important keys.

Tell us about your favorite job!
When you have a vision of how to plate a job & everything will fall into place. When all collaborations work, the results will be as expected. One of my favorite jobs that was when I made the book ”The Face of Beauty” together with the makeup artist Viktoria Sörensdotter.

Is there any project or mission that you dream of getting?
Vogue cover!

What would you be if you were not a photographer?
I would love to become a modern dancer!

What are your best tips for someone who is dreaming of becoming a photographer?
To follow your own feeling. Everyone is unique and that’s just what’s interesting. Finding your own way & expression. If I’d say that you should go to the photo school or go as an assistant for x number of years, that’s fine, but it does not have to be that! Trying to make the world you are dreaming about in reality is the thing. And that way you can only find!

You may also want to read: 
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
– INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ELIN BERGE
– INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER KAROLINA HENKE

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar