EMMA SVENSSON
Emma Svensson är en mångsysslande frilansfotograf och äventyrs-wannabe. Här på elle.se bloggar hon om livet bakom kameran. Följ med behind the scenes, se bilder, få fototips, bli inspirerad och utmanad.
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG


Namn: Tobias Hägg
Ålder: 30
År som yrkesfotograf: 1
Bor: Eskilstuna
Hemsida: www.airpixelsmedia.com
Instagram: @airpixels

Hur har din resa som fotograf sett ut ?
Min resa till att bli fotograf och filmskapare har varit väldigt lång och böljande. Jag har alltid varit intresserad av film och foto, Grafisk Design och att skriva. sedan 15 års ålder har jag alltid försökt att utvecklas inom alla områden och när jag var yngre så la jag nästan all min lediga tid på att bli bättre på bildbehandling och filmredigering. Med tiden så lärde jag mig massor och jag tyckte att mitt eget arbete blev bättre och bättre även om det såg väldigt annorlunda ut mot vad det gör idag. När jag var yngre experimenterade jag mycket med både film och foto och gjorde det som jag tyckte var roligt för stunden. Efter ett par år sökte jag till Digital Arts på Blekinge Tekniska Högskola och började experimentera ännu mer för att försöka hitta vad det var jag verkligen skulle satsa på. Det slutade med att jag lämnade skolan efter ett år då jag inte tyckte att skolan kunde erbjuda den utmaning jag var ute efter. När jag slutade från skolan så la jag även ner Film & Foto och tänkte att jag inte skulle komma tillbaka. Sen kom drönare till världen vilket gjorde att jag kunde ta bilder och filma på ett sätt som jag bara kunnat drömma om tidigare. Så när det blev möjligt att skaffa drönare så gjorde jag det och drömmen om ett liv som fotograf och filmskapare var på nytt född. Startade ett Instagram konto mest på skoj och började använda hashtags för första gången för ca 2 år sedan och på den vägen är vi.

Annons

När insåg du att du ville bli Fotograf ?
Att det var just fotograf jag skulle bli har jag nog aldrig insett och jag vet inte om jag gör det idag heller då jag lika gärna ser mig som en filmskapare även om det största krutet läggs på foto för tillfället. Jag har alltid vetat att jag vill jobba med något inom film och foto då jag tycker om att göra precis allt inom området.

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig som fotograf? 
Det finns ganska många karriäravgörande ögonblick för mig under de senaste året men ett av de största var nog när mitt arbete fick artiklar publicerade över i stort sett hela världen. Tidningar som Daily Mail och National Geographic hade fått upp ögonen för mig och mitt arbete började spridas som en löpeld på Internet. Efter det fick jag förfrågan om att hänga med Planet Earth teamet och filma val ovanför polcirkeln och det var nog där någonstans jag faktiskt förstod att mitt arbete faktiskt var bra. Men det riktigt karriäravgörande ögonblicket var nog den dagen jag faktiskt valde att satsa helhjärtat på yrket. Den dagen då jag lämnade all säkerhet bakom mig och tog steget för att försöka göra det jag gör på heltid

Vilken utrustning använder du dig av när du tar dina bilder ?
Idag använder jag mig av 2 stycken DJI Phantom 4 Pro, 1 Phantom 3 Pro, 1 DJI Mavic Pro och väntar även på en uppgradering till en DJI Inspire 2. Utöver det så har jag en DJI Ronin och min Sony A7rII som jag använder.

Vad inspireras du av ?
Jag inspireras av väldigt mycket men jag måste säga att naturen är den största inspirationskällan. Efter det så inspireras jag mycket av film och musik.

Vilka andra fotografer beundrar du har du som dina förebilder ?
Det finns så många fotografer som jag tycker gör ett fantastiskt jobb så jag kan inte säga att jag har en eller någon som jag faktiskt ser som en förebild. Men om jag ska nämna en för tillfället som jag beundrar när det kommer till film så är det en kille som heter Brandon li . Här är en länk så ni kan få se en helt fantastisk film gjord utav honom. https://vimeo.com/150531350

Annons

Hur lyckas man på Instagram som du har gjort ?
I mitt fall så har det handlat om extremt mycket och hårt arbete. Det handlar om att vara sig själv och tro på det man gör samtidigt som ditt arbete ska kunna sticka ut lite från mängden. Jag kom in i en väldigt bra period av Instagram också med mitt Aerial perspective och på det sättet så hade jag mycket att hämta i början då det var nytt för i stort sett alla.

Vilka tre andra fotografer borde man följa på Instagram ?
Tre fotografer som jag gillar att följa är @donalboyd @rawmeyn och @matthewhahnel.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja det tycker jag. Jag vet vad jag vill göra just nu och jag tycker att jag har hittat min egen stil. Det tog ett tag men nu är jag nöjd med vad jag åstadkommer även om jag alltid är på jakt efter förbättring.

Vilken är den häftigaste platsen du besökt och vilken plats drömmer du mest om att få besöka?
Kom precis tillbaka från Färöarna vilket är en plats som verkligen imponerade på mig då jag älskar att fota landskap. Att få se hur naturen gick från strålande solsken och vårväder till katastrofala förhållanden och Vinterlandskap på 15 minuter var något som verkligen fick mig att gå igång. När det kommer till platser jag drömmer om att besöka så finns det ingen hejd eller något som slår ut det andra för tillfället. Det är så många platser jag håller på att bocka av för tillfället och alla platser har sin charm. Men ska jag välja något för tillfället så ser jag fram emot att få utforska de norra delarna av Sverige och att åka till Afrika och fota wildlife.

Annons

 

Berätta om ditt favoritjobb ?
Vet faktiskt inte vad jag ska svara på den här frågan då jag tycker alla jobb jag tar mig an för tillfället är lika inspirerande och roliga. Men att fota och filma wildlife någonstans i Afrika skulle helt klart vara något.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Skulle gärna vilja vara delaktig i nästa upplaga av Planet Earth =)

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Var dig själv och tro på dig själv hela vägen.

Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG
Name: Tobias Hägg
Age: 30
Years in professional photography: 1
Lives: Eskilstuna, Sweden
Website: www.airpixelsmedia.com
Instagram:@airpixelsHow has your journey to becoming photographer been like?

My journey to becoming a photographer and filmmaker has been very long and undulating. I have always been interested in film and photography, graphic design and writing. Since age 15, I have always tried to develop in all fields, and when I was younger I put almost all my free time to becoming a better photographer and video editor. Over time, I learned a lot and I felt that my work got better and better even though it looked very different from what it does today. When I was younger I experimented a lot with both film and photography, and did what I thought was fun at the time. After a few years, I  got in to Digital Arts at the Blekinge Institute of Technology and began experimenting even more to try to find what it was I would really go for. It ended up with me leaving school after a year when I did not think the school could offer the challenge I was looking for. When I finished school I even quit Film & Photo and thought I wouldn’t come back. Then came the drone to the world, which meant that I could take pictures and film in a way that I could only dream about before. So when it became possible to get drones  I did it, and the dream of a life as a photographer and filmmaker was re-born. Started an Instagram account mostly for fun and started using hashtags for the first time about two years ago and that’s where we are.

When did you realize you wanted to become a photographer?

That it was only a photographer I was going to be, I never understood and I don’t know if I did it again today when I was just as happy to see me as a filmmaker, even if the largest gunpowder is put the photos at the moment. I’ve always known I wanted to work with something in film and photography that I like to do just about everything in the area.Tell me about a career defining moment for you as a photographer?
There are quite a number of career defining moment for me in the last year but one of the biggest was when my work had articles published over virtually the entire world. Newspapers such as the Daily Mail and the National Geographic had their eyes on me and my work began to spread like wildfire on the Internet. After that I was asked to keep up with Planet Earth team and shoot well above the Arctic Circle, and it was probably there somewhere, I actually realized that my work was actually good. But really a career defining moment was probably the day I actually chose to invest wholeheartedly in the profession. The day that I left all security behind me and took the step to try to do what I do full time.

What equipment do you use when you take your photos?

Today I use two pieces DJI Phantom 4 Pro, 1 Phantom 3 Pro, 1 DJI Mavic Pro and also waiting on an upgrade to a DJI Inspire 2. In addition, I have a DJI Ronin and my Sony A7rII I use.

Annons

What inspires you?

I’m inspired by a lot but I have to say that nature is the main source of inspiration. After that I get inspiration from movies and music.

What other photographers do you admire?

There are so many photographers that I think are doing a fantastic job so I can not say I have, or someone I actually see as a role model. But I’ll mention that I admire a guy named Brandon Li. Here is a link so you can see a fantastic movie made by him. https://vimeo.com/150531350

How to succeed on Instagram like you have done?

In my case, it was all about extremely hard work. It’s about being yourself and believe in what you do while your work should be able to stand out a bit from the crowd. I came into a very good period of Instagram also with my aerial perspective, and in that way, I was able to get in early when it was new for almost everybody.

What three other photographers should everyone follow on Instagram?

Annons

Three photographers that I like to follow are: @donalboyd @rawmeyn @matthewhahnel

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?

Yes I think so. I know what I want to do right now and I think I’ve found my own style. It took a while but now I’m happy with what I achieve even if I’m always looking for improvement.

What is the coolest place you visited and what place you dream mostly about getting to visit?

Just got back from the Faroe Islands, which is a place that really impressed me because I love to take pictures of scenery. Seeing how nature went from bright sunshine and spring weather in catastrophic conditions, Winter landscape in 15 minutes was something that really made me go on. When it comes to places I dream of visiting, there are no bounds or something that knocks out the second moment. There are so many places I’m about to check off at the moment and all places have their charm. But I’ll choose something at the moment so I look forward to exploring the northern parts of Sweden, and to go to Africa and photograph wildlife.Tell us about your favorite job!

Really do not know what to answer, because I think all the jobs I take on at the moment is as inspiring and fun. But photographing and filming wildlife anywhere in Africa would clearly be something.Is there any project or task that you dream of?
Would love to participate in the next edition of Planet Earth =)

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?

Annons

Be yourself and believe in yourself all the way.

Kommentarer till “INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER TOBIAS HÄGG”

  1. Rania {Rowan Tree}rowantree.se skriver: 19 april 2017 kl 18:16

    Riktigt bra, inspirerande intervju och så himla snygga foton!


Dela på:
Laddar