Annons
Annons

LOVE MY TEAM <3


 

Idag vill jag bara skicka lite kärlek till mitt fantastiska team. Hälften är på välförtjänt semester fortfarande och andra halvan är precis tillbaks. Sommaren är snart över och hösten börjar. Ska bli så spännande att se vad vi gör för något roligt framöver.

Annons

I höst har Studio Emma Svensson funnits i tre år. Det känns både som ingenting och en evighet.

I början var det bara jag och Beata. Sedan joinade Frida och Saga. Beata jobbade ju som min assistent innan men blev anställd som fotograf då jag inte själv hann med alla jobb på egen hand. Sådan klippa! Minns hur vi både jobbade ihjäl oss första året. Beata kunde sitta och redigera bilder hela nätterna och jag jobbade 67 dagar i rad utan ledigt. Utan våra uppoffringar under den första tiden hade det här företaget inte funnits. Utan Beata som hade inställningen ”nu kavlar vi uppärmarna och kör” hade det inte gått. Hon betyder så himla mycket. När vi behövde en ny assistent så var Frida en av de som sökte jobbet. Nu är hon också fotograf och plåtar egna kampanjer och filmar och är en jäkla stjärna. Så himla lyx att få jobba med henne. Och när vi behövde en retuschör så sa Beata att hennes vän Saga (som hon gått Fotoskolan STHLM tillsammans med) är hennes ”bästa märkligaste vän” och det lät alldeles för spännande för att inte satsa på. Saga är en fantastisk resurs. Utan henne skulle jag aldrig hinna plåta/jobba/resa så mycket som jag gör eftersom hon redigerar de flesta av mina jobb. Och har vi något stort event så sitter hon backstage i någon skrubb och redigerar medan vårt team är ute och plåtar.

Att jobba i ett team är en av de största fördelarna med Studio Emma Svensson. Man har kollegor. Man är aldrig ensam. Man hjälps åt. Ställer upp för varandra. Jobbar tillsammans mot mål. Utvecklas tillsammans. Gynnas av varandras framgångar. Har någon att rådfråga. Få stöd ifrån. Och vi har en agent. Jag minns det sjuka i den dagen när jag bestämde mig för att anställa min egen chef. Eller någon som hjälpte mig driva företaget. Och jag kunde inte önskat mig någon bättre än Camilla. Hennes proffsighet, erfarenhet men samtidigt trevliga och ödmjuka framtoning är perfekt för oss och det vi står för. Tack vare henne kan jag vara iväg i flera veckor på uppdrag eller bergsbestigningar och samtidigt känna mig helt trygg med att allt är lugnt hemma. Jag har aldrig i hela mitt liv känt så förut. Att jag kan slappna av och lita på någon annan så fullständigt. Det är något av det lyxigaste jag vet. Är så otroligt tacksam för det.

Sedan anställde vi Alma. Hon hade precis gått ut gymnasiet och var deltagare på en av mina workshops. Hon hade kommit in på Gamleby men jag bara ”du ska inte börja jobba hos oss istället?”. Hon var först assistent men är man så bra som hon är så avancerar man snabbt. Nu i höst kommer hon vara fotograf efter ett år som junior fotograf. Stolt över henne!

Och när jag inte hann med allt det administriva längre då jag fick för många olika ideér jag ville genomföra kom Rebecca in som en räddande ängel och hjälper mig hålla koll på allt och ta hand om allt från produktion av Fotoresor till att hjälpa Camilla med agent-grejer och pappersarbete. Tack för ditt oändliga tålamod Rebecca. Förstår ibland inte hur du orkar men är evigt tacksam. Och glad över att ha en så rolig kollega!

Sedan vet jag inte ens vart jag ska börja. Men utan min alldeles egna assistent Emma G så hade inte mitt liv funkat hälften så bra. Hon hjälper mig med allt jag behöver hjälp med. Assa på mina plåtningar, göra intervjuver och material till den här bloggen, plåta backstagebilder, leta upp arkivbilder som ingen vet hur de ska någonsin hittas, ordnar med utställningar, handleder på mina fotoresor, gör research inför jobb och projekt. Hon är min högra hand och håller ihop allt jag gör. En sådan stjärna!

Och jag minns hur vi behövde en till junior fotograf i vårt team och jag bara ”Rasmus ska vi ha” och hur vi satt på möten under modeveckan mellan visningar och försökte värva honom. Och hur glada vi är över att det lyckades! Så ödmjuk och alltid med energin och humöret på topp. Sådant fantastiskt tillskott till teamet. Sedan är det så kul att se hur alla utvecklas så snabbt. På bara ett år har så mycket hänt.

Vi har en ny retuschör också, min vän Elon. Som jag knappt hunnit träffa då jag rest så mycket men jag vet ju sedan tidigare att han är grym och utan honom hade vi nog aldrig klarat av alla deadlines. Han har jobbat hela sommaren så vi ska bli klara med alla leveranser i tid.

Saknar såklart Nora massor. Vår assistent som slutade i somras för att prova något nytt. Hon var så himla cool! Minns hur hon imponerade så stort på mig på första jobbet vi plåtade tillsammans. Hon bara körde. 17 år gammal då och så modig. Vilken tjej!

Samtidigt ska det såklart bli spännande att få anställa en ny assistent och en till junior fotograf nu när Alma avancerar vidare.

Det känns rätt sjukt när man ser på utvecklingen. I höst kommer vi vara 12 anställda. Hur galet? Visst det är ett stort ansvar och det är konstant kniven mot strupen. Men av någon anledning så verkar jag gilla att befinna mig där. Balansera på kanten. Satsa framåt med full kraft.

Mitt stora problem är att jag får för mycket ideér och har för lite tid. Finns så mycket spännande man skulle vilja göra. Men det är det här som driver mig. Utveckling. För företaget, de anställda för mig själv. Att genomföra ideér. Att skapa möjligheter. Att ens kunna anställa folk är en sådan jäkla lyx. I en värld där det typ inte längre finns några anställningar. Att satsa på folk, se dem växa, utvecklas, nå ännu högre potential. Att inspirera andra. Det är kanske något av det viktigaste och bästa jag vet.

Så tusen tack alla för de här tre åren. Låt de kommande tre åren bli minst lika bra!

_

LOVE MY TEAM <3

Today I just want to send some love to my amazing team. Half of them are on a well deserved vacation still and the other half is just back. Summer is over and autumn begins. It will be so exciting to see what we’ll be doing in the future.

This fall, Studio Emma Svensson has existed for three years. It feels like nothing and an eternity.

At first it was only me and Beata. Then Frida and Saga joined. Beata worked as my assistant before, but was employed as a photographer when I didn’t have time to do all the work on my own. Amazing! I remember how we both worked to death the first year. Beata was able to sit and edit pictures all night and I worked 67 days in a row without leaving. Without our sacrifices in that first period, this company had not existed. Without Beata, who had the attitude ”we’re just gonna to it”  it wouldn’t have worked. She means so much to me. When we needed a new assistant, Frida was one of those looking for the job. Now she is also a photographer and shoots her own campaigns and videos and is just a star. So lucky to work with her. And when we needed a retoucher, Beata said that her friend Saga (who she went to the STHLM Photo School with) is her ”best strange friend” and it was way too exciting not to give a shot. Saga is a fantastic resource. Without her I would never get to work / travel as much as I do because she edits most of my jobs. And if we have a big event, she sits backstage in some scrub and edits while our team is out and photographing.

Working in a team is one of the biggest benefits of Studio Emma Svensson. You have colleagues. You are never alone. We help each other. Set up for each other. Work together against goals. Develop together. Benefit from each other’s successes. Support each other. And we have an agent. I remember the sick feeling that day when I decided to hire my own boss. Or someone who helped me run the company. And I could not wish anyone better than Camilla. Her prosperity, experience but at the same time pleasant and humble appearance is perfect for us and what we stand for. Thanks to her, I can be away for several weeks on assignments or mountain climbing while at the same time feeling confident that everything is set at home. I have never known this feeling in my whole life before That I can relax and trust someone else so completely. It’s one of the most luxurious things I know. I’m so incredibly grateful for that.

Then we hired Alma. She had just finished high school and was a participant at one of my workshops. She got in to a photography school but I was just ”Why don’t you start working with us instead?”. She was the first assistant, but if you are as good as she is, you quickly advance. Now this fall she will be a photographer after one year as a junior photographer. So proud of her!

And when I did not have time with all that administrable stuff anymore and I got too many different ideas I wanted to implement, Rebecca came in as a rescue angel and helps me keep track of everything and take care of everything from the production of Fotoresor to helping Camilla with agent-stuff and paperwork. Thank you for your endless patience Rebecca. I don’t understand how you can do it all, but forever – thank you. And glad to have such a funny colleague!

Then I don’t even know where to start. But without my very own assistant Emma G, my life would not have worked half as good. She helps me with everything I need help with. Assist me on my photo shoots, make interviews and other material for this blog, shoots backstage, look up archive images no one knows how to ever find, organize exhibitions, guides and works on my photo tours around the world, does research for jobs and projects. She is my right hand and keeps everything I do together. Such a star!

And I remember how we needed a junior photographer in our team and I was like ”Rasmus is the one we should have” and how we sat at meetings during the fashion week between shows and tried to win him. And how happy we are now that it succeeded! So humble and always with the energy and the mood on top. Such a fantastic addition to the team. Then it’s so fun to see how everyone is developing so fast. In just a year, so much has happened.

We have a new retoucher too, my friend Elon. I have barely met him when I traveled so much, but I know before that he’s awesome and without him we’d never managed to finish all deadlines. He has worked all summer so we will be able to handle all deadlines on time.

Of course, I miss Nora a lot. Our assistant who quit this summer to try something new. She was so cool! Remember how she impressed me so much on the first job we ever did together. She just went with it. 17 years old then and so brave. What a girl!

At the same time, of course, it will be exciting to hire a new assistant and a junior photographer now when Alma is advancing.

It feels pretty sick when you look at the development. This fall we will be 12 employees. How crazy? Certainly it is a big responsibility and it is constantly knife against the throat. But for some reason, I seem to like myself there. Balancing on the edge. Going  forward with full force.

My big problem is that I get too much ideas and have too little time. There is so much exciting things I would like to do. But this is the one that drives me. Development. For the company, the employees for myself. To carry out ideas. To create opportunities. Even employing people is such a freaky luxury. In a world where this type of job is no longer available. Relying on people, watching them grow, develop, reach even higher potential. To inspire others. It may be one of the most important and best things I know.

So thank you all for these three years. Let the next three years be at least as good!

(0)
(0)
3 kommentarer | Translate
 

Annons
Annons


Laddar