Annons
Annons

OLD FAVORITE: HOW TO SUCCEED ON INSTAGRAM


 

Favorit i repris: Så blir du grym på Instagram!

Publicerat 19 november 2016

Min kollega Emma Grann har skrivit ihop sina bästa tips om hur du lyckas på Instagram. Läs och inspireras!

instafeel_56182af02a6b229fb4c12d8e

Såhär tänker jag kring Instagram:

Annons

Kvalitet
A och O. Det första jag tänker på när jag tittar på stora instagramkonton är den genomgående kvaliteten och den återkommande bildstilen. Det är viktigt att hålla en bra kvalitet och att inte bli för personlig (tyvärr). För att fånga en större målgrupp så är det viktigt att hitta din stil och hålla dig till den (jag återkommer till detta).
På min Instagram hittar ni flest bilder tagna med min systemkamera. Det händer att jag slänger in en mobilbild, men då är det oftast för att jag inte har haft med mig kameran OCH jag ser till att bilden är av bra kvalitet ändå (inte för mörk eller suddig) och passar in i mitt flöde. Det är bättre med kvalitet framför kvantitet!
Se till att ni lägger på lite extra skärpa i Instagrams redigeringsverktyg när ni lägger upp bilder, det blir oftast mycket finare känsla och kvalitet. Jag brukar lägga på ungefär 5-10 i skärpa, lite beroende på hur mycket jag har lagt på i Photoshop på datorn. Är det en mobilbild kanske jag lägger på 10-15 i skärpa i Instagram.

Stil/Färger/Känsla
Satsa på att hitta en stil och möjligtvis en färgskala som du använder mycket i dina bilder. Jag försöker ha en ganska genomgående stil på min Instagram, där jag kan byta färgskala lite då och då men jag håller mig till ungefär samma bildspråk. I höstas så var min Instagram väldigt orange, fylld med bilder på alla vackra löv och solnedgångar, men nu är mitt flöde plötsligt väldigt ljust, blått och rosa i dessa vintertider. Eftersom att jag fotograferar mycket utomhus så följer min Instagram liksom med i årstiderna. Och det kan ju hända att jag råkar ta en fin orange bild nu i vinter också, men då hamnar den oftast inte på Instagram om den inte passar i flödet (the everyday struggle, haha!).
Jag försöker också att variera mycket i komposition, så att jag inte lägger upp två närbilder brevid varandra och (oftast) inte mer än en bild från en porträttfotografering/modefotografering. Ibland är det svårt att välja bara en bild, men då brukar jag vänta en stund med att lägga upp nästa, så att det blandas in fint i flödet.

_DSC3228

Hashtags/Geotags
Jag använde mig inte så mycket av hashtags, högst tre stycken på en bild har jag som regel! Jag tycker det blir för mycket med alldeles för många hashtags, det ser lite oproffsigt ut och det enda du vinner på det är kanske en eller två extra ”likes”.
Geotags är ju dock roligt! När bilden är tagen på en speciell strand, på en speciell restauang eller i en speciell skog så är det roligt att Geotagga. Alltså tagga vart bilden är tagen, och det står sedan över bilden i Instagram. Det är ju både roligt för de som följer dig (jag tycker i alla fall att det är kul att veta om det är någon fin location till exempel), men kanske mest roligt för att du skall kunna gå tillbaka sedan och minnas vart bilderna är tagna.

Engagera dig!
Det tar tid att bygga upp något bra, så ge inte upp efter en vecka eller en månad. Engagera dig och det kommer bli fantasktiskt! Jag brukar försöka lägga upp en bild om dagen, men ibland har jag ingenting att lägga upp så då väntar jag eller lägger upp någon gammal bild som jag tycker passar in i flödet.  Det händer att jag helt plötsligt har fem bilder att lägga upp, men då brukar jag spara några bilder till ”sämre tider”.
Följ även andra på Instagram, personer som du inspireras av eller personer som helt enkelt tar snygga bilder. Det finns även många så kallade ”Feature-konton” på Instagram som ger ”shout outs” till andra instagrammare och många av dem har flera hundratusen följare så om ni vill passa på att synas så kan ni vara med i olika tävlingar på deras konton. Några utav de feature-sidorna som jag följer är bleachfilm, filmpalette, ofhumans, waitingontheworld och darkmornings. Och det allra bästa med att följa dem är ju att man får se så himla mycket fina bilder och jag hittar nya vackra konton varje vecka som jag börjar följa och inspireras av!

insta_56aa4170ddf2b31c916ade27

Tajming!
Nu kommer jag låta supernördig (!) men: de allra flesta är inne på Instagram under morgonen (typ 8-10) och kvällen (typ 19-21) så jag brukar faktiskt försöka att lägga upp mina bilder någon gång runt de tiderna eftersom att det är störst chans att fler ser dem. Det är inte alla som orkar kolla hela vägen ner i sitt flöde när de vaknar eller efter jobbet så ibland kan många missa att jag ens har lagt upp en bild om jag lägger upp den på natten till exempel.
Och försök att inte lägga upp för mycket bilder, det är nästan aldrig roligt när någon har lagt upp 20 bilder i rad på instagram! Spara istället de bilderna till tillfällen då du inte har tid eller lust att fotografera så mycket.

Var dig själv!
Jag måste få avsluta med det här, för det är så viktigt.
Det är svårt att inte bry sig om vad folk tycker, och ibland leder det till prestationsångest och att man mår väldigt dåligt. Det ser ofta ut som att andra har ett så bra liv på sociala medier och det känns ofta som att andra får fler ”likes” eller kommer på bättre idéer och har roligare jobb, men helt plötsligt står du där med en dunderidé eller ett jobberbjudande som andra bara skulle drömma om! Så ge inte upp för att du har en dålig vecka – din tid kommer!

Vad väntar ni på? Ut och fotografera med er nu!

DSC_6498

Foton:  Emma Grann / Studio Emma Svensson

Liknande inlägg: 
–  10 PHOTOGRAPHERS YOU SHOULD FOLLOW ON INSTAGRAM
  6 PHOTOGRAPHERS TO FOLLOW ON INSTAGRAM 
–  99 FEMALE PHOTOGRAPHERS FROM SWEDEN TO FOLLOW

_

Om du gillar dessa tipsinlägg ska du kolla in kategorin fototips där jag kommer samlar fler artiklar. Du kan också följa bloggen på Bloglovin för att inte missa nya inlägg. Eller gilla min page på Facebook där jag tipsar om fler inlägg och får önskemål från er på vad ni vill läsa mer om!

_

OLD FAVORITE: HOW TO SUCCED ON INSTAGRAM 

Published November 19, 2016

My colleague Emma Grann wrote together her top tips on how to succeed on Instagram. Read and be inspired!

Here’s how I think about Instagram:

Quality
The first thing I think of when I look at the big Instagrammers are the consistent quality and the recurring image style. It is important to keep a good quality and not to get too personal (unfortunately). In order to capture a larger audience, it is important to find your style and stick to it (I will return to this).
On my Instagram you will find most pictures taken with my SLR. Sometimes I throw in a mobile image, but it’s usually because I have not had my camera and I see that the image is of good quality anyway (not too dark or blurry) and fits into my flow. It is better with quality over quantity!
Make sure you put in a little extra sharpness Instagrams editing tools when you put up the pictures, it is usually much nicer feel and quality. I usually put in about 5-10 in clarity, depending on how much I’ve put on in Photoshop on my computer. If it’s a phone picture I add 10-15 in sharpness in Instagram.

Style / Color / Feeling
Try finding a style and possibly a color scale that you use a lot of your images. I’m trying to have a fairly consistent style of my Instagram, where I can change colors every now and then but I stick to roughly the same imagery. Last fall, my Instagram was very orange, filled with pictures of all the beautiful leaves and sunsets, but now my flow suddenly very bright, blue and pink in the winter times. Because I photograph a lot outdoors my Instagram follows as well as with the seasons. And it may well be that I happen to take a nice orange picture now in winter too, but ends up more often than not on Instagram if it does not fit into the flow (the everyday struggle, ha ha!).
I also try to vary greatly in composition, so that I don’t put up two close-ups next to each other and (usually) not more than one picture from a shoot. Sometimes it’s hard to choose just one image, but then I usually wait a while to set up the next, so that it blended in nicely in the flow.

Hashtags / Geotags
I don’t use much hashtags, a maximum of three in a picture I have as a rule! I think it will be too much with too many hashtags, it looks a bit unprofessional and the only thing you win is maybe one or two extra ”likes”.
Geotags’s fun though! When the picture is taken at a special beach, on a special resturant in a special city it is fun to Geotag. Thus tag each picture is taken, and it is then up over the image of Instagram. It’s both fun for those who follow you (I think in any case it’s nice to know if there are any nice location, for example), but perhaps the most fun for you to be able to go back then and remember where the pictures are taken.

Engage yourself!
It takes time to build something good, so don’t give up after a week or a month. Get involved and it will be fantastic! I usually try to post a picture a day, but sometimes I have nothing to put up so then I wait or upload an old image that I think fits into the flow. It happens that I suddenly have five pictures to put up, but then I usually save a few pictures to the ”bad times”.
Follow others on Instagram, people you’re inspired by or people who simply take great pictures. There are also many so-called ”Feature accounts” on Instagram that give ”shout outs” to other instagrammers and many of them have several hundred thousand followers so if you would like to be seen so you can participate in various competitions on their accounts. Some of those feature pages that I follow is bleachfilm, filmpalette, ofhumans, waitingontheworld and darkmornings. And best to follow them is that you get to see so very very nice pictures and I find beautiful new accounts every week that I start to follow and be inspired!

Timing!
Now, I will get super-geeky (!) But: most people are on Instagram during the morning (8-10) and evening (19-21) so I tend to actually try to upload my pictures sometime around those times because it is most likely that more people see them. It is not everyone who bothered to check all the way down in its flow when they wake up or after work, so sometimes you can miss a lot that I have even posted a picture if I put it up at night, for example.
And try not to add too much pictures, it is almost never fun when someone has put up 20 pics in a row on Instagram! Instead, save the images to the times when you do not have the time or inclination to shoot as much.

Be yourself!
I need to finish with this, because it’s so important.
It’s hard not to care about what people think, and sometimes it leads to anxiety and that you feel very bad. It often looks like others have as good a life on social media and it often feels that others get more ”likes” or will the better ideas and have fun job, but all of a sudden you are standing there with a great idea or a job offer others only could dream of! So don’t give up because you have a bad week – your time will come!

What are you waiting for? Get out and take some pictures!

Similar posts: 
–  10 PHOTOGRAPHERS YOU SHOULD FOLLOW ON INSTAGRAM
  6 PHOTOGRAPHERS TO FOLLOW ON INSTAGRAM 
–  99 FEMALE PHOTOGRAPHERS FROM SWEDEN TO FOLLOW

_

If you like these tips posts you should check out the category ”fototips”. You can also follow the blog on Bloglovin so you don’t miss my new posts. Or like my page on Facebook where I provide tips on posts and receive requests from you on what you want to read about!

(0)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons


 
 


Annons

Laddar