Annons
Annons

OLD FAVORITE: WHEN CAN YOU CALL YOURSELF A PHOTOGRAPHER?


 

Här kommer ett favoritinlägg i repris! 

Publicerat den 19 Maj 2014

När kan man kalla sig fotograf? Det är en fråga jag får eller stöter på väldigt ofta. Från folk som vill kalla sig fotografer men inte vet om de ”får” det. Eller från folk som inte tycker man ska kalla sig fotograf så länge man inte lever heltid på det. Jag ser det såhär:

Annons

Om du är en person som har en kamera och fotograferar medvetet med den – då är du fotograf. Att vara fotograf är inte en titel man pluggar sig till eller behöver genomföra något test för att klara av. Vilket kanske irriterar en del, som tycker att man inte bör kalla sig fotograf hur som helst. Men jag tycker sedan det finns olika typer av fotografer och här kan man göra skillnad:

Hobbyfotograf = Någon som bara fotograferar för nöjes skull. Som inte har några högre ambitioner än att ta fina bilder till fotoalbumet och dokumentera livet runt omkring. Här tjänar man inga pengar utan gör det bara för att man tycker det är kul.

Semi-professionell fotograf = Någon som har tagit sin hobby till ganska höga höjder. Man har kanske investerat i dyrare utrustning, är seriös med sin hobby, gör en del uppdrag där man tjänar pengar men man har fortfarande ett jobb vid sidan av som man försörjer sig på. Men intresset för foto är stort och man hänger gärna på forum och diskuterar foto med andra, kanske går på fotomässan, går på workshops och har en portfolio på nätet kanske till och med en Facebookpage.

Yrkesfotograf = Någon som lever heltid eller försörjer sig till större delen av sitt fotograferande.

Jag brukar säga att jag är frilansfotograf om någon undrar. Det kan ju betyda både semi-professionell och yrkesfotograf och för mig är det fine, det är inte så viktigt med titlar inom fotoyrket tycker jag. Det är viktigare vad du gör för bilder. Ingenstans på de här olika nivåerna finns det någon skriven regel för hur duktig du måste vara. Man kan ju förvänta sig att en yrkesfotograf håller en högre kvalitet än en hobbyfotograf men så behöver det inte vara, jag har sett många fall där det är tvärtom också. Däremot förväntar jag mig att en yrkesfotograf ska kunna digital bildhantering och kunna leverera tryckbara filer till kunden, bemöta kunder professionellt och kunna styra över fotosituationer istället för att förlita sig till slumpen och låta den avgöra resultatet. Här har man en mängd erfarenhet som skapar en trygghet. Både för fotografen och kunden. Och jag tror att när man känner den tryggheten som fotograf. Då vet man vad man ska kalla sig själv.

Första gången jag blev kallad fotograf var av Felix (gitarrist i The Sounds) för jag hade ”en såndär proffskamera” och det var på min andra spelning. Jag kände mig inte som en fotograf då och det var tydligt bland de andra fotograferna att jag inte var det heller. Men för mig gick det ganska snabbt att kalla mig det. Jag visste inte att det fanns några regler utan körde bara på. Skrev till olika internettidningar att jag var fotograf och det var inga konstigheter med det. För mig var det aldrig en stor grej att börja säga att jag var fotograf. Jag har alltid sett fotograf som ett yrke med många lager och skepnader.

Men för att ni inte bara ska få min syn på saken har jag även frågat ett gäng andra om när de tycker man kan kalla sig fotograf:

Pieter Ten Hoppen, fotograf

Tyvärr är det svårt att definiera när man kan kalla sig fotograf. Fotograf är ett yrke som du kan utöva utan en utbildning egentligen. Detta är då klart både positivt men kan också vara negativ i många bemärkelser. Positivt är så klart att man kan komma fram och inte blir begränsad av ett utbildningsnätverk som dels kan vara elitärt ibland, dvs rika studenter kan gå dyra utbildningar.

Sedan är det ju upp till en uppdrags givare att delvis även bestämma om man är fotograf eller inte. Vissa uppdragsgivare väljer enbart en enkel snabb och billigt lösning att få bilder till deras magasine eller site.Jag personligen skiter i vem som kallar sig fotograf eller inte så länge prislistan följs av vad bild kostar att producera! För många säljer sina bilder för billigt och dom tror detta kan leda till en karriär. Det som händer är att man i samma stund man säljer sig själva billigt man redan dödar sin egen karriär.

Tyvärr är det i samma stund många uppdragsgivare som inte har den blekaste aning om kvalitet och väljer lite vad som. Tyvärr sitter det väldigt få kompetenta bildkännare på platser vart det krävs en! Detta påverkar så klart väldigt mycket ett yrke som fotograf. Om kraven på kvalitet är höga krävs det även duktiga kompetenta fotografer.

Sanna Sjöswärd, fotograf

Det finns många fotografer men få som har ett bra öga. Den här frågan är lika svår som vad är konst? Det går inte svara på men jag hade inte kallat mig fotograf om jag inte försörjde mig på yrket. För mig är det en förutsättning sedan kan många vara väldigt duktiga bildmänniskor ha fotografi som en hobby då är något annat.

Paul Hansen, fotograf

Alla som skriver är väl skribenter och alla som fotograferar är väl då också fotografer… Sedan är det nog upp till var och en att fylla ordet med innehåll. Att ha en kamera gör dig till kameraägare – resten är upp till dig själv…

Elin Berge, fotograf

Svårt… Att äga en kamera behöver ju inte betyda att man är fotograf. Precis som en penna inte gör en till författare per automatik. Jag brukar tänka att man kan jämföra med författare eller andra skribenter. Alla kan ju skriva (de flesta) men författare eller skribent blir man väl först när man gör det så bra att man får publicera sig eller försörjer sig på det. Antingen i etablerade medier eller i DIY kanaler. Kanske man man sätta benämningen fotograf på sig själv då man har det som yrke, heltid eller delvis. Det är kanske kort och gott en yrkesbeskrivning. Annars är man en som fotograferar…? Frågan är om det är viktigt.

Fredrik Wannerstedt, fotograf

Svår fråga! Är man inte en fotograf då man fotograferar? Om man ser någon på stan med en större kamera i handen skulle nog dom flesta säga, ”en fotograf!” men är det då utrustningen som gör en till fotograf, beroende på hur avancerad den är? Knappast. det finns många fotografer som använder simpel utrustning och gjort det till sin grej.

Om någon frågar mig idag vad mitt yrke är svarar jag såklart, fotograf. oftast får man då motfrågan “men livnär du dig på det?” ja, det gör jag ju, men är det det som avgör om jag är fotograf?

Jag har en god vän som fotograferar djur och natur på en hög nivå internationellt, men han har ett jobb vid sidan om för att den typen av foto inte inbringar tillräckligt mycket pengar så han enbart kan leva på det, men nog är han en fotograf i mina ögon.

Jag tror att dom flesta skulle säga att dom är en fotograf om dom på något vis tjänar pengar på sitt foto oavsett om det är en kampanj till H&M eller ett simpelt porträtt av någons husdjur. I slutändan måste det väl ändå vara en själv som avgör om man ska räkna sig till fotograf oavsett vilket mål man har med sitt fotograferande, och man kommer alltid bli betraktad olika av olika personer som har olika uppfattning om vad det innebär att vara just fotograf.

Min mormor Agneta, pensionär (fd arbetsförmedlingen)

Det är många idag som inte är fotografer som kallar sig fotografer. Du måste ha någon form av utbildning. Du måste ha tagit bilder och fått jobb, blivit anlitad av någon utifrån, sålt mycket bilder eller jobbat som anställd på tidning. Alla som har en kamera och fotograferar kallar sig för fotografer, det har jag läst i tidningen, men så är det inte!

Rami Hanna, fotograf

Jag tycker man kan kalla sig för fotograf när man jobbat med ett flertal etablerade märken, tidningar och profiler. När man har detta på sitt CV och olika kunder anställer dig kan man lugnt kalla sig för fotograf. När man börjar tjäna pengar som fotograf och det går från att vara en hobby till ett jobb, då kan man också kalla sig själv för fotograf.

Pauline Benthede, producent Fotografiska

Jag minns första gången jag kallade mig själv fotograf. Jag var skitnervös. Det var på ett bröllop där alla var journalister och jag skulle ta bröllopsbilder. Då sa brudgummen ”Men Pauline är ju fotograf” och då kände jag att ”ja det är jag”. Jag hade studerat fotografi på Kulturama tidigare och precis kommit in på Högskolan för Fotografi och jobbade på Rockfoto som fotograf. Samtidigt är det lustigt att man definierar sig när man tjänar pengar på det. Det får inte bli ett elitistiskt begrepp. Men jag tycker att det är ett brett begrepp. Man måste inte inneha en viss kompetens som en läkare eller svetsare. Fast man kallar sig inte journalist för att man skriver dagbok. Det behöver finnas en efterfrågan på något sätt. Du levererar bilder till något slags ändamål. Du kanske inte får så mycket betalt för det men i ordet fotograf finns en yrkeskategori.

Du kan älska fotografi hur mycket du vill. Alla fotograferar men alla är inte fotografer. Man måste låta det få vara på en viss nivå för att förstå att det är ett hantverk. Du väljer själv när du definierar dig som fotograf. Eller låter ditt arbete definiera det.

Fredrik Etoall, fotograf

Livnär du dig på yrket tycker jag att man är kvalificerad att ha titeln.

Vad tycker du?

———

Du kanske också vill läsa:
STORA OBJEKTIVGUIDEN
– 10 GRYMMA LOCATIONS FÖR FOTO I GÖTEBORG
– TRE FAVORITLJUSSÄTTNINGAR MED BLIXT

———

Om du gillar dessa tipsinlägg ska du kolla in nya kategorin fototips där jag kommer samla fler artiklar framöver. Du kan också följa bloggen på Bloglovin för att inte missa nya inlägg. Eller gilla min page på Facebook där jag tipsar om fler inlägg och får önskemål från er på vad ni vill läsa mer om!

_

OLD FAVORITE: WHEN CAN YOU CALL YOURSELF A PHOTOGRAPHER?

First published May 19th 2014

This is a question I get or come across very often. From people who want to call themselves photographers, but don’t know if they can. Or from people who don’t like to call themselfs photographers as long as they don’t live full time on it. I see it like this:

If you are a person who has a camera and photographs with it – then you are a photographer. Being a photographer is not a title you study to or need to carry out any test to cope. Which might annoy some people. But I think there are different types of photographers and this can make a difference:

Hobby Photographer = Someone just shoot for fun. Who have no higher ambition than to take nice pictures to the photo album and documenting life. Here you earn no money, but do it just because you think it’s fun.

Semi-professional photographer = Someone who has taken their hobby into quite high altitudes. You may have invested in expensive equipment, are serious about your hobby, do some jobs here and there to make money but you still have a job in addition to support yourself. But your interest in photo is great and you happily surf on forums and discuss photos with others, maybe go to a photo exhibition, attend workshops and have a portfolio online and maybe even a Facebook Page.

Professional Photographer = Someone who lives full time or survives mostly on their photography.

I usually say that I am a freelance photographer if someone is wondering. It can mean both semi-professional and professional photographer and for me it’s fine, titles are not so important in the photographic profession, I think. It is more important what you do. Nowhere on these different levels, there is no written rule for how good you have to be. One can expect that a professional photographer is of a higher quality than a hobby photographer, but it doesn’t need to be that way, I have seen many cases where the opposite is true also. However, I expect that a professional photographer will be able to digital image processing and delivering printable files to the client, dealing with customers professionally and able to control shooting situations, instead of relying on chance and let that decide the outcome. Here we have a wealth of experience that creates a sense of security. Both for the photographer and the customer. And I think when you feel that security as a photographer. Then you know what to call yourself.

The first time I was called a photographer was by Felix (guitarist of The Sounds) because I had ”a broadcast professional camera” and it was on my second gig. I did not feel like a photographer then and it was clear from the other photographers that I wasn’t either. But for me it all went pretty quick. I didn’t know there were any rules, so I just went on. Wrote to various internet magazines that I was a photographer, and there was nothing strange about it. For me it was never a big deal to start saying that I was a photographer. I have always seen photography as a profession with many layers and shapes.

But you shouldn’t just get my view of the matter, I have also asked a bunch of people about when they think someone can call themselves a photographer:

Pieter Ten Hoppen, photographer

Unfortunately, it is difficult to define when to call yourself a photographer. Photographer is a profession that you can exercise without an education. This is then clearly both positive but may also be negative in many respects. Positive is of course that you can come a long way and not be limited by an expensive education. 

Then it’s up to an assignment donors to partly determine if you are a photographer or not. Some clients choose only a simple fast and inexpensive solution to get pictures of their magasine or site. Personally I don’t care who calls themselfs photographers, or not as long as the price list is followed by what the picture cost to produce! Too many are selling their pictures way too cheap and they think this can lead to a career. What happens is that the moment you sell yourself cheaply is the moment you kill your own career.

Unfortunately, many clients who don’t have the faintest idea about the quality. Unfortunately, there is very few qualified image sensors in places where it is required! This does of course very much a profession as a photographer. If the demand for quality is high also requires skilled skilled photographers.

Sanna Sjöswärd, photographer

There are many photographers but few who have a good eye. This question is as difficult as; what is art? You can not answer but I had not called myself a photographer unless I supported myself on the profession. For me it is a prerequisite since many are very good and have photography as a hobby more than anything else.

Paul Hansen, photographer

All writers are writers and all who photograph are photographers … Then it’s probably up to each one to fill the word with meaning. Having a camera makes you a camera owner – the rest is up to you …

Elin Berge, photographer

Difficult … Owning a camera doesn’t mean that you are a photographer. Just like a pen does not make you an author. I tend to think that you can compare wit to authors or other writers. Everybody can write but the author or the writer becomes so when they do it so well they can publish or make their living from it. Either in the mainstream media or in the DIY channels. Maybe you can call yourself a photographer when you’re professional, full-time or part. Perhaps it is simply a professional description. Otherwise, one who shoots …? The question is whether it is important.

Fredrik Wannerstedt, photographer

Hard question! Are you not a photographer when you’re shooting? If you see someone in town with a larger camera in their hand  most people would probably say, ”a photographer” but is it the equipment that allows a photographer to call themselves that, depending on how advanced it is? Hardly. There are many photographers using simple equipment and made it their thing.

If someone asks me today what my profession is my answer, of course, a photographer. I often get the question ”but does it feed you?” Yes, but it is what determines if I am a photographer?

I have a good friend who shoots animals and nature at a high level internationally, but he has a job on the side for the kind of photo does not bring in enough money so he can live on only that, but he is a photographer my eyes.

I think most people would say that they are a photographer if they somehow make money on their photo whether it’s a campaign for H&M or a simple portrait of someone’s pet. In the end, it must surely be you who decides whether to call yourself a photographer, regardless of the goals you have with your photography, and will always be regarded differently by different people who have different ideas about what it means to be a photographer.

My grandmother Agneta, senior (formerly Service Employment)

There are many today who are not photographers who call themselves photographers. You must have some form of training. You must have taken many pictures and got a job, been hired by someone from outside, has sold a lot of pictures or worked as an employee of the newspaper. Anyone with a camera and photographing call themselves photographers, I have read in the newspaper, but it’s not true!

Rami Hanna, photographer

I think one can call themselves a photographer when working with established brands, magazines and profiles. When you have this on your resumee and different clients hire you – you can safely call yourself a photographer. When you start making money as a photographer and it goes from being a hobby to a job, then you can also call yourself a photographer.

Pauline Benthede, producer at Fotografiska

I remember the first time I called myself a photographer. I was shit nervous. It was at a wedding where all the journalists and I would take the wedding photos. Then the bridegroom said ”But Pauline is a photographer,” and then I felt that ”yes I am”. I had studied photography at Kulturama earlier and just entered the School of Photography and worked on Rockfoto as a photographer. While it is funny that you define it when to make money on it. It may not be an elitist concept. But I think it is a broad concept. You do not possess a particular skill as a doctor or welders. Though you don’t call yourself a journalist for writing diary. There needs to be a demand in any way. You supply the pictures to some kind of purpose. You may not get paid as much for it but the word photographer is a profession.

You can love photography how much you want. Everybody can take photographs but not all are photographers. You have to let it get to be at a certain level to understand that it is a craft. You decide when you define yourself as a photographer. Or let your job define it.

Fredrik Etoall, photographer

If you feed yourself on the profession I think you are qualified to have the title.

What do you think?

You may also want to read:
THE BIG LENS GUIDE
– 10 GREAT PHOTO LOCATIONS IN GOTHENBURG
– THREE FAVORIT LIGHTS WITH FLASH

If you like these tips posts you should check out the category ”fototips”. You can also follow the blog on Bloglovin so you don’t miss my new posts. Or like my page on Facebook where I provide tips on posts and receive requests from you on what you want to read about!

(7)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons


 
 


Annons

Laddar