EMMA SVENSSON
Emma Svensson är en mångsysslande frilansfotograf och äventyrs-wannabe. Här på elle.se bloggar hon om livet bakom kameran. Följ med behind the scenes, se bilder, få fototips, bli inspirerad och utmanad.
Annons

STORA OBJEKTIVGUIDEN

Precis som jag får många frågor om vilken kamera man ska köpa så är det många som undrar över det här med objektiv. Vad är bra? Vad ska man ha? Vilket är prisvärt?

Svaret är inte alltid enkelt, det beror mycket på vad du fotograferar och vilken bildvinkel du vill ha. Bildvinkel brukar man säga om ”det som kommer med på bilden” och den bestäms av två faktorer: brännvidden och sensorstorleken.

Annons

Om vi inte går in på hur brännvidd fungerar rent optiskt utan istället fokuserar på vilket resultat man får med olika brännvidder så fungerar det så att ju kortare brännvidd du har, desto större bildvinkel = du avbildar ett större område. Ju längre brännvidd, desto snävare bildvinkel = du avbildar ett mindre område.

_

I get many questions about which camera to buy and many people are wondering about lenses too. Which one is good? What should I get? What is affordable?

The answer is not always easy, it depends a lot on what you’re shooting and what angle you want. The angle will determent what fits in the picture, and it’s determined by two factors: the focal length and the size of the sensor.

If we don’t think about how the focal length works (optical), but instead focuses on the results you get with different focal lengths: the shorter focal length you have, the wider the angle = you’ll capture a larger area. The longer focal length, the narrower the angle = you capture a smaller area.

 

OLIKA BRÄNNVIDDER / DIFFERENT FOCAL LENGTHS

Man brukar dela in objektiv i olika grupper, efter deras brännvidder:
Fisheye, VidvinkelNormal och Tele.

_

You can divide lenses into different groups according to their focal lengths:
Fisheye, Wide Angle, Normal and Telephoto.

FISHEYE: 
ladda-ned
Photo: Kyle Seidler

Upp till 15 mm i brännvidd kallas för Fisheye. Det är ett ultra-vidvinkel-objektiv med mycket distortion (när raka linjer i bilden blir böjda, framför allt ut mot kanterna). Vanligt inom framför allt skejt och action-fotografering.

_

Everything up to 15 mm in focal length is called Fisheye. It is an ultra-wide angle lens with a lot of distortion (straight lines will be bent, especially in the corners). Fisheye is used mainly in skateboarding and action-photography.

 

Annons

VIDVINKEL / WIDE ANGLE
blogg15_57ecb2f49606ee32eb4cd898
Photo: Emma Grann 

Ett objektiv med allt från 15-45 mm i brännvidd kallas för Vidvinkel. Det är ett objektiv som låter dig få med en stor bildvinkel i bilden och som ger mer distortion ju kortare brännvidden är. Används framför allt för landskap, interiör, sport (gärna action), konsert och gatufoto.

_

Lenses with a range from 15-45 mm in focal length are called wide-angle. It’s a lens that lets you get a large viewing angle of the picture and providing more distortion. Used primarily for landscapes, interiors, sports (action), concerts and street photography.

 

NORMAL: 
cq5dam-web-1920-1280
Photo by me for H&M

45-80 mm brukar man benämna med Normal. Det ska motsvara lite mer vad ögat ser och ger inte samma distortion som ett objektiv med kortare brännvidd. Detta objektiv lämpar sig extra bra för porträtt och mode men kan användas till det mesta.

_

45-80 mm is called  ”Normal”. It shall correspond to what the eye sees and does not provide the same distortion as a lens with a shorter focal length. This lens is perfect for portrait and fashion but can be used for pretty much everything.

 

TELE / TELEPHOTO: 
u4a2798
Photo: Viktor Sundberg

80 mm och större brännvidder kallas för Tele (där kan man dela in i korta telen och supertelen också) och de används framför allt när du vill fotografera något som är långt bort och ändå komma nära. Exempelvis sport, fåglar eller andra djur och på konserter där du får stå långt från scenen.

_

80 mm and larger focal lengths are called Telephoto (which can be divided into short Tele and super Tele too), and they are particularly useful when you want to photograph something that is far away and still get close. For example sports, birds or other animals and at concerts when you stand far from the stage.

 

SENSORSTORLEK / SENSOR SIZE

Förutom objektivets brännvidd så spelar också sensorstorleken en stor roll när du skall välja objektiv. Om du inte har en fullformatssensor (som på en småbilds-systemkamera är 36 x 24 mm) så får du något som brukar kallas för brännviddsförlängning. Men det handlar inte om att brännvidden förlängs utan det som händer är att bildvinkeln faktiskt beskärs. Hur mycket beror helt på storleken på kamerans sensor, och ju mindre sensor desto mer beskärs bilden. Du kan själv googla hur stor sensor du har på just din kamera, eller läsa om det i kamerans instruktionsbok.

Jämför de här två bilderna från mitt badrum som är fotograferade från samma plats.

Annons

_

In addition to the lens focal length the sensor size plays a large role when you’re selecting lenses. If you don’t have a full frame sensor you’ll get something that’s usually called the focal length extension. But that doesn’t mean the focal length is actually extended, what happens is that the angle gets cropped. How much depends on the size of your camera sensor, and the smaller the sensor, the more the image is cropped. You can google how large sensor you have on your particular camera, or read about it in the camera’s manual.

Compare these two images from my bathroom is photographed from the same place.

ska%cc%88rmavbild-2013-05-24-kl-15-56-081-700x466
Brännvidd 24 mm på fullformatskamera (Canon EOS 5d Mark III) / Focal Length 24 mm full-frame camera (Canon EOS 5D Mark III)

ska%cc%88rmavbild-2013-05-24-kl-16-00-15-700x465
Brännvidd 24 mm med förlängningsfaktor 1,6 (Canon EOS 600D) / Focal length 24 mm with extension factor of 1.6 (Canon EOS 600D)

 

BRA ATT TÄNKA PÅ 

Det finns ett par saker till man bör ta hänsyn till när man ska skaffa ett objektiv:
Ljusstyrka
Skärpa
Snabbhet
Bildstabilisator
Vädertäthet
Kvalitet
Vikt
Mått
Zoom/Fast

Ljusstyrka handlar om hur stor objektivets maximala bländare är. Ju större, desto mer ljus kan man släppa in, vilket i många fall är en stor fördel. För att anses vara ljusstarkt ska ett zoomobjektiv ha en bländare på 2,8 eller större och om det är ett fast objektiv ska det ha en bländare på 2,0 eller större.

Ett objektivs ljusstyrka skrivs ut på objektivet, angivet med maximal bländare. Ibland om det är ett zoomobjektiv har det glidande bländarskala vilket innebär att största möjliga bländare varierar beroende på vilken brännvidd du använder. I så fall är det första talet maximal bländare på kortaste brännvidden och det andra talet maximal bländare på längsta brännvidden.

Exempel: f/3,5-5,6 betyder att när du har din kortaste brännvidd (ex 18 mm) så är största bländaren 3,5 men när du har din längsta brännvidd (ex 55 mm) så är din största bländare 5,6. Dvs du släpper in mycket mer ljus när du har en kort brännvidd för då är den maximala bländaren större.

Ju större bländare objektivet har, desto mer ljus släpper det in. En stor fördel om du fotograferar vid tillfällen då det inte finns så mycket ljus och du inte vill använda blixt. Ex på konsert, kvällstid eller inomhus.

En större bländare ger också ett kortare skärpedjup i dina bilder så om du är ute efter den effekten kan det vara en fördel att ha ett objektiv som kan åstadkomma det i större utsträckning.

Skärpa och snabbhet är något man kanske inte kan läsa sig till så mycket om utan snarare prova sig fram. Jag tycker alltid man bör gå till en fotobutik och prova det objektiv man har siktet inställt på för att se så just de här två grejerna håller den nivå man är ute efter. Testa det lite. En gång ägde jag ett billigt teleobjektiv. Det var superlångsamt när det gällde att hitta autofokus så jag missade varenda bild jag ville ta.

En bildstabilisator hjälper dig att stabilisera mot skakningsoskärpa vid längre slutartider. Kan varmt rekommendera för längre brännvidder och tunga objektiv. Inte lika viktigt vid korta brännvidder och lättare objektiv.

Vädertäthet och kvalitet. Ni vet det där billiga teleobjektivet jag hade? En gång skulle jag plåta Morrissey på Hultsfred. Det ösregnade och autofokus på objektivet regnade sönder och slutade fungera. Det har inte hänt med något av mina finare objektiv. Jag tycker i den mån man har råd, bör undvika alltför plastiga objektiv och satsa på de som är lite bättre byggda.

Vikt, mått och zoom/fast objektiv. Det är rätt tungt att bära min kameraväska. Jag hatar det för jag får ont i ryggen. Mina objektiv är tunga. Men det blir så när man vill ha bättre kvalitet, då väger de mer. Där kan det vara en fördel att ha fasta objektiv istället. De tar mindre plats, väger mindre och är ofta både skarpare och mer ljusstarka. Det enda som är trist är att man tappar flexibiliteten då man inte kan zooma utan det är konstant samma brännvidd.

Nu när vi gått igenom några faktorer som påverkar vilket objektiv man ska skaffa så tänkte jag tipsa om några av mina favoriter. Jag har ju själv Canon men jag har blandat upp med några andra varianter också. Sigma, Tamron och Tokina är företag som inte tillverkar kameror men som gör objektiv för olika kameror (se till att köpa för din kamera bara ex Sigma för Canon). Deras objektiv ligger oftast väldigt mycket lägre i pris men ändå med en bra kvalitet.

Generellt gäller att ju mer du betalar, desto bättre objektiv får du. Glöm inte att det också finns mycket begagnat både i fotoaffärer och på Blocket som är i fint skick och billigaste än vad ny optik är. Alla priser är tagna från den största sajten för kameraprylar (jag handlar inte själv där men valde den pga störst) jämför gärna priser innan du köper och ska du till USA är det 30-40% billigare med kameraprylar där.

Annons

_

TO KEEP IN MIND 

There are a few things you should consider when you’re thinking about getting a new lens:
– Brightness
– Sharpness
– Speed
– Image stabilizer
– Weather Density
– Quality
– Weight
– Dimensions
– Zoom / Fixed

Brightness is the size of the lens’ maximum aperture. The larger, the more light can be let in, which in many cases is a big advantage. To be considered bright, a zoom lens needs an aperture of 2.8 or greater, and if it’s a fixed lens it shall have an aperture of 2.0 or greater.

Brightness of a lens is printed on the lens, as indicated by maximum aperture. Sometimes if there is a zoom lens, it has sliding aperture scale, which means that the maximum aperture varies depending on the focal length you use. In this case, the first number maximum aperture at the shortest focal length and the second number, maximum aperture at the longest focal length.

Example: f / 3.5-5.6 means that when you have your shortest focal length (for example 18 mm), the maximum aperture is 3.5, but when you have your longest focal length (for example 55mm), your maximum aperture is 5, 6. 

The larger aperture, the more light it lets in. A big advantage if you shoot at times when there is not much light and you don’t want to use flash. For example concerts, during the evening or indoors.

A wider aperture also provides a shorter depth of field in your images so if you are looking for the effect it may be an advantage to have a lens with a large aperture.

Sharpness and speed is something you may not read to much about but rather try. I always think you should go to a camera store and try out the lenses you’re interested in. Try it out a little. One time I took a cheap telephoto lenses. It was super slow finding the autofocus so I missed every picture I wanted to take.

An image stabilizer helps you stabilize the camera at longer shutter speeds. Would highly recommend for longer focal lengths and heavy lenses. Not as important at short focal lengths and lighter lenses.

Weather density and quality. You know that cheap telephoto lens I had? Once I’d shoot Morrissey at Hultsfred. It was raining and the autofocus stopped working. It has not happened to any of my finer lenses. I think to the extent that one can afford, you should avoid excessive plastic lenses and focus on those that are a little better built.

Weight, dimensions and zoom / fixed lens. It’s heavy to carry my camera bag. I hate it because I get a sore back. My lenses are heavy. But that’s what happens when you want better quality, then they weigh more. There may be an advantage to have a fixed lens, they take up less space, weigh less and are often both sharper and brighter. The only thing that’s disappointing is that you lose flexibility when you can not zoom, because it is constantly the same focal length.

Now that we have gone through some of the factors that affect the lens I get to tell you some of my favorites. I myself have Canon but I have mixed up with some other variants too. Sigma, Tamron and Tokina are companies that do not manufacture cameras, but makes lenses for different cameras. Their lenses are usually very much lower in price but still with a good quality.

Generally, the more you pay, the better the lens will be. Don’t forget that there is also many used lenses, both in photo shops and on the internet that is in good condition and cheaper than new lenses. All prices are from the largest site for camera gadgets in Sweden, but please compare prices before you buy.

 

TIPS PÅ OBJEKTIV / TIPS ON LENSES

Prisklass: Billigt
Objektiv som gör stor skillnad för den som bara vill lägga en liten peng.

_

Annons

Price range: Cheap
Lenses that makes a big difference for those who just want to spend a small amount of money.

50mm
Många som köpt sin första kamera saknar ett objektiv med ljusstyrka. Det här är ett superbilligt objektiv som ger dig just det. Perfekt som porträttobjektiv eller om du vill få det där korta skärpedjupet. Att fotografera under tuffare ljusförhållanden kommer gå så mycket lättare. Dock lite plastigt. Har du ekonomi kan det vara värt att titta på det med bländare 1,4 istället. Värt att tänka på: Fungerar inte optimalt i små utrymmen då du kommer ganska nära ditt motiv. Annars: Ett superbra komplement för billig peng!

_

Many people who bought their first camera lacks a lens with brightness. This is a super cheap lens that gives you just that. Perfect as a portrait lens, or if you want to get short depth of field. Taking pictures in difficult light conditions will be so much easier. However, it’s a little plastic-feeling. Worth thinking about: Does not work optimally in small spaces where you come pretty close to your subject. Otherwise: a superb addition for cheap price!

50mmn
Här är Nikons motsvarighet till objektivet. / Same lens for Nikon.

canon50mm14
Ett fast 50 mm med ännu mer ljusstyrka och i bättre kvalitet än det tidigare nämnda. Värt den extra slanten i jämförelse med 50 mm f/1,8.

_

A fixed 50 mm with even more brightness and better quality than the aforementioned. Worth the extra coin compared with the 50 mm f / 1.8.

nikon50mm14
Och här är Nikons motsvarighet till objektivet. / Same lens for Nikon. 

tamron
Det billigaste zoomobjektivet med sensorstorleken 2,8. Lite plastigt men ändå en stor uppgradering för den som inte haft ett ljusstarkt zoomobjektiv tidigare och inte har så stor budget. OBS! Inte för den som har fullformatskamera, passar inte på dem.
Här hittar ni motsvarande objektiv för Nikon. 

_

The cheapest zoom lens with sensor size 2.8. A little plastic but still a great upgrade for those who have not had a bright zoom lens before and do not have a big budget. NOTE! Not for those with full-frame cameras, does not fit in them.
Here you will find the corresponding lens for Nikon.

tamron2
Samma som ovan fast för den som har fullformat. Dvs ett zoomobjektiv som sträcker sig från vidvinkel-normal som är ljusstarkt men något plastigt men ändå ett bra alternativ för den som inte vill lägga så mycket pengar.
Här hittar ni motsvarande objektiv för Canon.

_

Same as above but for those who have full-frame cameras. It’s a zoom lens that ranges from wide-angle to normal, it’s bright but slightly plastic but still a good option for those who do not want to spend much money.
Here you will find the corresponding lens for Canon.

 

Prisklass: Mellan
Många objektiv försöker konkurrera med en brännvidd som sträcker sig från vidvinkel – tele. Det är ju supersmidigt, du behöver aldrig byta objektiv i stort sett. Tyvärr är de sällan tillräckligt ljusstarka. Hellre byta objektiv ibland och alltid ha ljusstyrka än tvärtom!

_

Annons

Price range: Medium
Many lenses are trying to compete with a focal length ranging from wide angle to telephoto. It’s super easy, you never need to change lenses (pretty much). Unfortunately, they are rarely bright enough. Rather change lenses occasionally and always have brighter than the other way around!

sigma1
Här har vi ett objektiv med ett klassiskt zoomomfång (som också är min personliga favorit) på 24-70 mm. Sigma gör ett ljusstarkt objektiv med bra kvalitet för halva priset mot Nikon själva.
Här klickar du ifall du vill ha ännu bättre kvalitet från Tamron till Nikon.
Här klickar du ifall du vill ha ännu bättre kvalitet från Tamron till Canon.

_

Here we have a lens with a classic zoom range (which is also my personal favorite) 24-70 mm. Sigma makes a bright lens with good quality for half the price of Nikon themselves.
Here, click if you want even better quality of Tamron to Nikon.
Here, click if you want even better quality of Tamron to Canon.

sigma4
Ett vidvinkelobjektiv för den som inte har fullformatskamera. Hyfsat ljusstarkt och utan att ha en glidande ljusstyrka ger plus.
Här hittar ni motsvarande objektiv för Canon. 

_

A wide-angle lens for those who do not have a full-frame camera. Decently bright, but to have a sliding brightness is a big plus.
Here you will find the corresponding lens for Canon.

canon44
Teleobjektiv med bra prestanda för ett bra pris. Hyfsat ljusstarkt och fördelen – ingen glidande ljusstyrka. Jag tycker nog inte man ska köpa ett billigare tele än detta egentligen, de är inte tillräckligt snabba, vädertätade eller ljusstarka.

_

Telephoto with good performance for a great price. Fairly bright, and the advantage – no sliding brightness. I don’t think you can buy a cheaper telephoto lens than this really, they are not fast enough, weather-sealed or bright.

tam
Nikon har ingen motsvarighet till objektivet ovan men om man lägger lite mer pengar får man ett tele från Tamron med ljusstyrka 2,8. Dock så blir detta objektiv både rätt stort och tungt (väger över 1 kg). Men detta är ett bra ljusstarkt tele med tillräckligt snabb fokus för det mesta.
Här klickar du om du vill ha snäppet bättre kvalitet från Sigma för till Nikon.
Här klickar du om du vill ha snäppet bättre kvalitet från Sigma till Canon.

_

Nikon has no equivalent to the lens above but if you put a little more money you get a lens from Tamron with brightness 2.8. However, this lens is rather large and heavy (weighing over 1 kg). But this is a good bright telephoto lens with fast enough focus for the most part.
Here, click if you want a bit better quality from Sigma for Nikon.
Here, click if you want a bit better quality from Sigma Canon.

sigmaaa
Fantastisk brännvidd på detta objektiv! Dock inte tillräckligt ljusstarkt för de mest krävande situationerna. Men dagtid när ljuset inte är några problem är detta förmodligen en favorit hos många.
Här hittar ni motsvarande objektiv för Nikon. 

_

Fantastic focal length on this lens! However, not enough brightness for the most demanding situations. But during the day when the light isn’t a problem, this is probably a favorite of many.
Here you will find the corresponding lens for Nikon.

 

Prisklass: Dyr
När du är riktigt noga med allra bästa kvalitet på dina bilder och prylar

Annons

_

Price range: Expensive
When you really want the very best quality of your photos and gadgets

canon1
Vidvinkelobjektiv för den som vill få med en bred bildvinkel i sina bilder. Ljusstarkt, supersnabb fokus och fantastiskt kvalitet i uppbyggnaden.
Här hittar du Nikons motsvarighet.

_

Wide-angle lens for those who want to capture a wide angle in their pictures. Bright, super-fast focus and fantastic quality.
Here you will find the Nikon counterpart.

canon24-70
Den bästa vidvinkel-normalzoom du kan skaffa. Precis som objektivet ovan, ljusstarkt, snabb och exakt fokus och bästa kvalitet.
Här hittar du Nikons motsvarighet.

_

The best wide angle zoom you can get. Just as the lens above, bright, fast and precise focus and the best quality.
Here you will find the Nikon counterpart.

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Ljusstarkt tele med bildstabilisator. Tillhör också Canons L-optik (deras finaste). Kan varmt rekommendera för den som vill ha ett tele med bästa prestanda!
Här hittar du Nikons motsvarighet

_

Bright telephoto with image stabilizer. Located in Canon’s L-optics (their finest). Would highly recommend for those who want a telephoto with the best performance!
Here you will find the Nikon counterpart

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Det ljusstarkaste objektivet Canon tillverkar. Som också ger det kortaste skärpedjupet. Med detta kan du fotografera när det är riktigt mörkt men ändå få in mycket ljus till dina bilder. Har räddat mig vid flera tillfällen den senaste tiden!
Här är Nikons motsvarighet.

_

The brightest lens Canon manufactures. As also offers the shortest depth. With this, you can shoot when it’s really dark but still get a lot of light in your images. Has saved me on several occasions in recent times!
Here is Nikon counterpart

 

Specialoptik

Ibland vill man komma åt någon speciell effekt eller ta bilder som man inte kan få med ett ”vanligt” objektiv. Här är ett gäng specialobjektiv jag kan tipsa om!

_

Annons

Special Lenses

Sometimes you want to access a particular effect or take photos that you can not get with a ”regular” lens. Here are a bunch of special lenses I can recommend!

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Med det här objektivet så får du en förstoring av ditt motiv, större än 1x. Du kan ställa in upp till 5x förstoring vilket underlättar när du fotograferar riktigt små motiv. Nyfiken på hur Johan Hallmén tar sina närbilder på insekter? Han plåtar med bland annat detta objektiv!

_

With this lens you will get a magnification of your subject, greater than 1. You can set up to 5x magnification which facilitates when shooting really small stuff. Curious how Johan Hallmén is taking his close-ups of insects? He uses this lens!

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Med en bra brännvidd för närbilder och stor bländare för att ge det där korta skärpedjupet vid macrofotografering. Det är världens första makroobjektiv med bildstabilisator som har lutnings- och perspektivavkänning och är högeffektivt vid närgränser.
Här hittar du Nikons motsvarighet.

_

With a good focal length for close-ups and that short depth when shooting macro photography. It is the world’s first macro lens with image stabilizer that has angle and shift and is highly effective at close focus distances.
Here you will find the Nikon counterpart.

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
För de som inte har fullformat finns detta, lite billigare macro-objektiv. Objektivets brännvidd 60 mm motsvarar 96 mm brännvidd på fullt format och objektivet ger därför ungefär samma bildvinkel som det populära 100 mm f/2,8 Macro på fullt format. Objektivet funkar dock även på fullformat.
Här hittar du Canons motsvarighet. 

_

For those who do not have full frame cameras, this is a little less expensive macro lens. Lens focal length 60 mm equivalent to 96 mm focal length at full frame and the lens therefore gives about the same angle as the popular 100mm f / 2.8 Macro on full frame cameras. The lens also works on full frame cameras.
Here you will find Canon’s counterpart.

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
TS-objektiv (Tilt and Shift) kan svängas och sidförskjutas på ett liknande sätt som objektiv till en storformatskamera. Det ger möjligheter att lägga skärpan i ett plan som inte är parallellt med bildsensorn, undvika störtande linjer och speglingar, med mera. Om du undrat hur man gör för att ta de där ”miniatyrbilderna” så är det med ett tilt-shift objektiv. 45 mm brännvidd fungerar bra för både porträtt och landskap vilket gör det till ett bra allroundobjektiv inom tilt-shift. Finns också som 90 mm och 17 mm.
Här hittar du Nikons motsvarighet.

_

TS lens (Tilt Shift) can be swiveled and draged from side to side in a similar way as the lens to a large format camera. It provides opportunities to add sharpness in a plane that is not parallel to the image sensor, prevent the overthrow of lines and reflections, and more. If you wondered how to take those ”thumbnails” it is with a tilt-shift lens. 45 mm focal length works well for both portrait and landscape making it a good all-round lens in the tilt-shift. Also available in 90 mm and 17 mm.
Here you will find the Nikon counterpart.

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Okej det här är hur dyrt som helst men om man ska plåta sport, fåglar eller numera konsertfoto (och tvingas stå vid mixerbordet) på en högre nivå så behöver man mycket tele. 300 mm är oftast inte tillräckligt utan 400 mm, gärna i kombination med en extender gör att du ändå kan komma nära även på långt avstånd.
Här hittar du Canons motsvarighet. 

_

Okay, this is very very expensive, but if you shoot sports, birds or nowadays concert photo (if you’re forced to stand at the mixer) at a higher level – you need a telephoto lens. 300 mm is usually not enough, but 400 mm, preferably in combination with an extender allows you to still get close even if you’re far away.
Here you will find Canon’s counterpart.

canon_0570c002_ef_50mm_f_1_8_stm_1143786
Fisheye-objektiv som ger dig den där extrema bildvinkeln samtidigt som det är ljusstarkt. Med 15 mm får du en bild över hela sensorn till skillnad från Sigmas andra fisheye på 8 mm där du får en ”rund” bild.
 Här hittar du Nikons motsvarighet.

Annons

_

Fisheye lens that gives you that extreme angle while still being bright. With 15 mm you get a picture of the entire sensor unlike Sigma’s second fisheye 8mm where you get a ”round” picture.
Here you will find the Nikon counterpart.

 

———

Om du gillar dessa tipsinlägg ska du kolla in nya kategorin fototips där jag kommer samla fler artiklar framöver. Du kan också följa bloggen på Bloglovin för att inte missa nya inlägg. Eller gilla min page på Facebook där jag tipsar om fler inlägg och får önskemål från er på vad ni vill läsa mer om!

_

If you like these tips posts you should check out the category ”fototips”. You can also follow the blog on Bloglovin so you don’t miss my new posts. Or like my page on Facebook where I provide tips on posts and receive requests from you on what you want to read about!

10 kommentarer till “STORA OBJEKTIVGUIDEN”

 1. SVAR PÅ FRÅGOR | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 27 maj 2013 kl 20:28

  […] Mitt absoluta favoritobjektiv som jag plåtar nästan allt med är ett Canon 24-70 mm f/2,8L. Det kan man använda i alla situationer i stort sett. Om jag bara fick välja ett att använda alltid skulle det bli det. Bra allroundobjektiv, ljusstarkt och bra prestanda. Missa inte min stora objektivguide här! […]


 2. Qrister Almar skriver: 31 maj 2013 kl 04:31

  Har du några bra tips om macroobjektiv oxå, Emma? Dela gärna upp dem efter prisklass som dem andra objektiven som förresten var en jätte bra info. 🙂 Häls Qrister


 3. UPDATE: STORA OBJEKTIVGUIDEN | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 20 juni 2013 kl 18:29

  […] en uppdatering där jag fyllt på med specialobjektiv: Macro, Tilt-shift, supertele och så vidare. Klicka här för att komma dit! Kommentera Gilla GD Star Ratingloading… 0 Taggar: Translate: Annons […]


 4. UPDATE: STORA OBJEKTIVGUIDEN | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 20 juni 2013 kl 18:29

  […] en uppdatering där jag fyllt på med specialobjektiv: Macro, Tilt-shift, supertele och så vidare. Klicka här för att komma dit! Kommentera Gilla GD Star Ratingloading… 0 Taggar: Translate: Annons […]


 5. Juan Salenko skriver: 20 juni 2013 kl 18:45

  Är man ett krångligt original och fotar med Sony så kan jag rekommendera Kurt Mungers sida, så kan man bara ta Emmas förslag och hitta Sonys motsvarighet där.


 6. FAVORITER! | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 22 juni 2013 kl 18:03

  […] Stora objektivguiden – hur objektiv fungerar, vad man ska tänka på när man skaffar ett och tips på olika objektiv jag rekommenderar […]


 7. FRÅGESTUND | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 8 oktober 2013 kl 11:12

  […] eller om man vill ha ännu bättre kvalitet ett 50 mm f/1,4 för ca 3000 kr. Läs gärna ”stora objektivguiden” för mer […]


 8. SVAR PÅ ERA FRÅGOR! | Emma Svenssonrockfotoemma.elle.se skriver: 6 januari 2015 kl 11:20

  […] Vill man läsa mer om objektiv kan jag tipsa om mitt inlägg stora objektivguiden! […]


 9. Moa Brannäs skriver: 11 augusti 2016 kl 15:30

  Tusen tack för alla grymma tips! Uppskattar din bjussighet. Superproffs!


 10. Bernt-Olov skriver: 11 juni 2020 kl 17:05

  Bra skriven summering för den som behöver en svensk introduktion till vad som ges så man kan välja det som krävs. Det är som alltid delade meningar om vad som är bäst men detta är bra information till alla!


Dela på:
Laddar