Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: ELIN ENGVALL


 

Sommarintervjuerna är tillbaka! Här träffar vi unga, up and coming, talangfulla fotografer och lär känna dem bättre. Varje fredag här i bloggen – hela sommaren!

Namn: Elin Engvall
Ålder: 16
Bor: Gislaved, Småland
Instagram: @elinengv

Annons

Hur startade ditt intresse för foto?
Mitt intresse för foto började runt 10 årsåldern, då jag för första gången sålde jultidningar och valde en kamera för de poängen jag hade samlat ihop. Men tack vare teknologin och det att nästan varje mobiltelefon har en kamera så har jag som de flesta andra i min ålder, tagit bilder hela livet.

Din stil är väldigt filmisk, vad inspireras du av?
Jag inspireras väldigt mycket av musik, filmer, böcker och av andra personer. Jag menar vem kan titta på en Wes Anderson film och inte vilja ta tusen bilder. Tanken med mina bilder är att jag vill att man ska kunna föreställa sig vad som hände precis innan och precis efter den togs, att det blir som en historia, precis som en scen ur en bok eller film. Jag älskar när folk säger att någon av mina bilder påminner dem om en scen i en film.

Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
Det måste vara när tre av mina bilder antogs till ungdomens vårsalong på Jönköpings länsmuseum tidigare i år. Jag fick en bekräftelse på att det jag gjorde uppskattades av andra och att jag var på väg i rätt riktning. Riktigt roligt och något jag är väldigt tacksam för.

Hur ser ditt drömfotojobb ut?
Mitt drömfotojobb skulle vara att ta bilder till reklamaffischer och posters för olika företag och märken, en dröm är att se en av mina bilder hänga utanför ett stort internationellt märke och affär som HM eller Levi’s.

Vilka är de människorna vi ser i dina porträtt? 
Jag tar väldigt många självporträtt, men förutom mig själv så är det mina kompisar och min lillebror Eddie som man ser i mina bilder.

Vilken är din favorit i kamerautrustningen?
Favoriten i min utrustning måste vara mina objektiv, antingen min 50mm 1.8 eller 35mm 1.4, båda är helt perfekta för porträtt, vilket är min favorit att fota.

Vilket är ditt favoritljus att fotografera i? 
Jag tycker alla olika ljus är spännande att fota i och man kan göra så mycket med en bild bara genom att ändra ljus. Men just nu har jag fotat mycket i direkt solljus, gärna när solen har börjat gå ner lite vilket jag tycker blir väldigt vackert.

Vilken är den viktigaste ingrediensen i en riktigt bra bild?
Den viktigaste ingrediensen i någon bild, tycker jag, är känsla. Det är därför jag har fastnat för porträttfotografi, ett ansikte och en person kan uttrycka så extremt många olika känslor.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
Några av mina favoriter på instagram är @lalovenenoso @jesseherzog & @bensasso

Vad krävs för att lyckas inom foto?
Det jag tror krävs för att lyckas inom foto är originalitet och att man tycker det är riktigt roligt.

Tjänar du några pengar på ditt fotograferande?
Jag tjänar inte pengar på mitt fotande, nej, men jag har dock gjort några samarbeten med tex, Happy Socks och The Fifth Watches då jag fått produkter som sockar och en klocka.

Vilka är dina favoritfotografer?
Just nu gillar jag Jesse Laitinen och Irving Penn!

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande?
Mitt mål med mitt fotande är att lära mig så mycket som möjligt och ta så många olika bilder som möjligt. Sedan är det självklart ett stort plus om det sedan leder mig till stora chanser eller om jag inspirerar någon annan att lyfta upp kameran på vägen, men det största målet måste ändå vara att bli så bra som jag kan.

Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Svår fråga.. Tre saker om mig som kanske inte så många vet om mig är att jag är 100% självlärd när det gäller foto och har aldrig träffat en professionell fotograf eller varit i en fotostudio. På min fritid, förutom att fota så läser jag en hel del och är väldigt intresserad av politik och olika samhällsfrågor.

Vad har varit bäst under året?
Det bästa under 2017 måste jag säga var min resa till New York med familjen. Väldigt intressant stad med så väldigt många människor och lika mycket inspiration. Det är nästan raka motsatsen mot min lilla hemstad i Småland, så definitivt en upplevelse. En annan stor grej var självklart ungdomens vårsalong.

Vad ska du göra i sommar?
Denna sommaren ska jag resa, läsa och förhoppningsvis ta massor av bilder.

Ditt bästa fototips!
Mitt bästa fototips är att ta exakt de bilderna du vill, och inte tänka på vad andra tycker. Varken under tiden du tar bilden eller efter, om du så behöver ligga ner mitt på gatan i ett fullproppat New York eller om du behöver stå helt utspökad och uppsminkad i ditt garage så, gör det! Det kommer vara så värt det efter.

Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

SUMMER INTERVIEW: ELIN ENGVALL

Name: Elin Engvall
Age: 16
Lives: Gislaved in Swedish Småland
Instagram: @elinengv

How did your interest in photo start?
My interest in photo began when I was about 10 years old, when I first sold Christmas magazines and chose a camera for the points I had gathered. But thanks to the technology and the fact that almost every mobile phone has a camera, like most of my age, I’ve taken pictures all the time.

Your style is very cinematic, what are you inspired by?
I get inspired a lot from music, movies, books and other people. I mean who can watch a Wes Anderson movie and not want to take a thousand photos? The idea of ​​my pictures is that I want you to imagine what happened just before and just after it was taken, that it will be like a story, just like a scene from a book or movie. I love when people say that one of my pictures reminds them of a scene in a movie.

What has been a crucial moment for you in photo?
It must be when three of my pictures were adopted at the youth spring salon at Jönköping County Museum earlier this year. I received confirmation that what I appreciated by others was that I was heading in the right direction. Really fun and something I’m very grateful for.

What does your dream photo job look like?
My dream photo job would be to take pictures of promotional posters and campaigns for different companies and brands, one dream is to see one of my pictures hanging out of a major international brand and shop like H&M or Levi’s.

Who are the people we see in your portraits?
I take a lot of self-portraits, but besides myself, it’s my friends and my little brother Eddie you see in my pictures.

Which one is your favorite in the camera equipment?
The favorite of my equipment must be my lens, either my 50mm 1.8 or 35mm 1.4, both are perfect for portrait, which is my favorite to shoot.

What is your favorite light to photograph in?
I think all the different lights are exciting to shoot in and you can do so much with a picture just by changing the light. But right now, I have photographed a lot in direct sunlight, preferably when the sun has begun to go down a bit, which I think is very beautiful.

What is the most important ingredient in a really good picture?
The most important ingredient in any picture, I think, is feeling. That’s why I’m stuck for portrait photography, a face and a person can express so extremely many different feelings.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
Some of my favorites on instagram are @lalovenenoso @jesseherzog & @bensasso

What is required to succeed in photo?
What I think is required to succeed in photography is originality and that you think it is really fun.

Do you earn some money on your photography?
I don’t earn money, no, but I have done some co-operation with, for example, Happy Socks and The Fifth Watches when I got products like socks and a watch.

What are your favorite photographers?
Right now I like Jesse Laitinen and Irving Penn!

What is your goal in your photography?
My goal with my photography is to learn as much as possible and take as many different pictures as possible. Then, of course, it’s a big plus if it then leads me to great chances or if I inspire someone else to lift the camera along the way, but the biggest goal still has to be as good as I can.

Tell us three things about yourself, not so many people know about!
Hard question .. Three things about me that maybe not so many people know about me is that I’m 100% self-taught about photo and have never met a professional photographer or been in a photo studio. In my spare time, besides shooting, I read a lot and am very interested in politics and different social issues.

What has been the best during the year?
The best in 2017, I have to say, was my trip to New York with the family. Very interesting city with so many people and as much inspiration. It’s almost the opposite of my little hometown in Småland, so definitely an experience. Another big thing was of course the youth’s salon.

What will you do this summer?
This summer I will travel, read and hopefully take lots of pictures.

Your best photo tips!
My best photo tips is to take exactly the pictures you want, and not think of what others think. No matter when you take the picture or after, if you need to lie down in the middle of the street in a full-fledged New York, or if you need to stand all fixed and with makeup in your garage, do it! It will be so worth it after.

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

(35)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar