Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: ELLINOR KODA


 

Sommarintervjuerna är tillbaka! Här träffar vi unga, up and coming, talangfulla fotografer och lär känna dem bättre. Varje fredag här i bloggen – hela sommaren!
Namn: Ellinor Koda
Ålder: 25
Bor: Södermalm, Stockholm
Portfolio: ellinorkoda.com
Instagram: @ellinorkoda

Annons

Hur startade ditt intresse för foto?
Jag tycker om att skapa saker och berätta historier; fotografi råkar vara det medium med snabbt resultat och personligen tycker jag man kan experimentera något sjukt med fotografi vilket är roligt. Jag målade och tecknade mycket förut men är för otålig.

Vad inspireras du av?
Kreativa människor.

Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
Det första var efter min utställning på Kulturhuset i Stockholm då jag insåg att jag tyckte att jag faktiskt var rätt okej på foto och det andra var när jag träffade CarlJohan Johansson (@locarl). Det var första gången jag mötte någon som fotade bara för Instagram och för mig öppnade öppnade upp en helt ny sätt att se på skapande.

Hur ser ditt drömfotojobb ut?
Alltid velat åka till Tibet; så om det dyker upp en shoot som kan passa på minsta vis kommer jag spinna det till att köra det uppe i de Tibetanska bergen.

Du använder dig av mycket linjer och former i dina bilder, är det något du tänker på eller planerar inför?
Minns att vi kollade på sådant i skolan, men för mig kommer det naturligt. Jag tycker det är intressant att skapa linjer för att tvinga ögat att följa en viss väg i bilden.

Vilken är din favorit i kamerautrustningen?
Har inte jättemycket utrustning just nu. Köpte en Fuji x-t20 och den har blivit min go to till allt.

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Svårt att föreställa mig ett liv utan kameran, men hade nog jobbat med något inom biologi. Tycker gener och DNA är superintressant. Fast skulle säkert sluta med att jag började jobba med mikroskop; bilderna man kan få därifrån är ju utomjordiskt vackra.

Hur kommer det sig att de där mussepigg-öronen syns i så många av dina bilder på Instagram?
Jag älskar mystik. Allt som ger en föraning till en historia bakom en bild går jag igång på. För mig personligen är det inte så intressant med en ren landskapsbild – de börjar alla se likadana ut efter ett tag – så Ratkepsen blev liksom mitt sätt att arbeta med det. Jag har 4 st nu – vill ha till en hel armé.

Vilken är den viktigaste ingrediensen i en riktigt bra bild?
Bra ljus.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
@locarl, @thismintymoment, @angelickpicture

Vad krävs för att lyckas inom foto?
Vet inte om jag är den bästa på att svara på den frågan, ärligt talat. Det viktigaste tror jag är en outtömlig ambition och ett driv att vilja lyckas. Branschen är hård och det gäller att hitta sin grej och tro på den.

Tjänar du några pengar på ditt fotograferande? 
Jag arbetade som frilans till förra året sen gymnasiet och det gick bra! Tror inte det är så svårt att tjäna pengar på ditt yrke om du är någorlunda bra – men det kanske bara inte är på jobben du egentligen vill ha.

Vilka är dina favoritfotografer?
Leibovitz är väl en given, men gillar Lina Scheynius för hennes analoga, sköra, icke ursäktande stil och Can Dagarslani som är en av de mer kreativa fotograferna just nu.

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande?
Mina mål har varierat. Idag är det att hitta nya sätt att utveckla min stil och hur jag uttrycker min kreativitet.

Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Jag älskar skräckfilm, är med i Mensa och har haft 7 undulater i mitt liv

Vad har varit bäst under året?
Min resa till Sarek Nationalpark med min vän Benny Byström (@bennybystrom). Det var så äckligt jobbigt, men bilderna vi fick från vandringen kompenserade för allt det.

Vad ska du göra i sommar?
Jag ska till bila genom Bosnien och Hercegovina med en tjejkompis för naturen, rafting, monumenten och maten och sedan blir det landstället på västkusten.

Ditt bästa fototips!
Rent allmänt? Låt dig inspireras, kör på den stil som faller dig naturligt och ha kul.

Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

SUMMER INTERVIEW: ELLINOR KODA

Name: Ellinor Koda
Age: 25
Living: Södermalm, Stockholm
Portfolio: ellinorkoda.com
Instagram: @ellinorkoda

How did your interest in photo start?
I like creating things and telling stories; Photography happens to be the medium with fast results and personally I think you can experiment with photography which is fun. I painted a lot before but is too impatient.

What are you inspired by?
Creative people.

What has been a crucial moment for you in photography?
The first was after my exhibition at Kulturhuset in Stockholm when I realized I thought I was actually okay on photo and the other was when I met CarlJohan Johansson (@locarl). It was the first time I met someone who just photographed for Instagram and it opened for me a completely new way of looking at creativity.

What does your dream photo job look like?
Always wanted to go to Tibet; So if it appears a shoot that suits that, even in the smallest, I will take it up in the Tibetan mountains.

You use many lines and shapes in your pictures, is it something you think of or plan ahead?
I remember that we looked at those things in school, but for me it comes naturally. I think it’s interesting to create lines to force the eye to follow a certain path in the image.

Which one is your favorite in the camera equipment?
Do not have great equipment right now. Bought a Fuji x-t20 and it has become my go-to to everything.

What would you be if you were not a photographer?
Hard to imagine a life without the camera, but had probably worked on something in biology. I think genes and DNA are super interesting. Certainly, I would definitely be working with a microscope; The pictures you can get from there are extraordinarily beautiful.

Why are these Mickey mouse ears seen in so many of your Instagram pictures?
I love mysticism. Everything that gives me a hint of a story behind an image I get started. To me personally, it’s not that interesting with a pure landscape image – they all start to look the same after a while – so the Ratkeps became like my way of working with it. I have 4 pcs now – want a whole army.

What is the most important ingredient in a really good image?
Good light.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
@locarl@thismintymoment@angelickpicture

What is required to succeed in photography?
Do not know if I’m the best to answer that question, honestly. The most important thing I think is an outdated ambition and a drive to want to succeed. The industry is tough and it is important to find your thing and believe in it.

Do you earn some money on your photography?
I worked as a freelance last year after high school and it went well! Do not think it’s so hard to make money for your profession if you’re pretty good – but maybe it’s just not work you really want.

Which are your favorite photographers?
Leibovitz is well-given, but I like Lina Scheynius for her analog, fragile, non-apologetic style and Can Dagarslani, one of the more creative photographers right now.

What is your goal in your photography?
My goals have varied. Today, there are new ways to develop my style and how I express my creativity.

Tell us three things about yourself, not so many people know about!
I love horror movies, I’m in Mensa and have had 7 birds in my life. 

What has been the best during the year?
My trip to Sarek National Park with my friend Benny Byström (@bennybystrom). It was so hard, but the pictures we received from the walk compensated for all that.

What will you do this summer?
I’m going through Bosnia and Herzegovina with a girlfriend for nature, rafting, the monuments and the food, and then it will be the landing on the west coast.

Your best photo tips!
In general? Let yourself be inspired, run on the style that falls naturally and have fun.

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

(129)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar