Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: FRIDA LINDGREN


 

Sommarintervjuerna är tillbaka! Här träffar vi unga, up and coming, talangfulla fotografer och lär känna dem bättre. Varje fredag här i bloggen – hela sommaren!

Namn: Frida Lindgren
Ålder: 24
Bor: Älvsbyn, Norrbotten
Instagram: @deskriptiv

Annons

Hur startade ditt intresse för foto?
Det började med att jag tjuvlånade min mammas kompaktkamera när jag var ungefär tio år gammal. Till en början kretsade fotograferandet mest kring att fota de djur som vi hade då. Allt eftersom började jag inse vikten av vinklar, ljus och komposition och jag experimenterade mig fram till en stil som jag gillade. Det var dock inte förrän jag startade mitt instagramkonto som min egen fotostil formades på riktigt. Utan att egentligen veta om det själv så började jag söka mig efter en mer och mer minimalistisk stil, fast med en egen twist, innehållande den norrländska naturen.

Vad inspireras du av?
Naturen, kort och gott. Årstidernas skiftningar, storheten och friheten. De stunder som jag känner mig sprudlande full av inspiration är mitt i midvintern, när snön ligger tung på träden och temperaturen sjunker ner till trettio minusgrader. Likaså under tidiga morgonar på senhösten, när dimman härjar och luften är sådär fuktig och kylig. Då känner jag mig alltid så himla inspirerad och lycklig!

Har du alltid fotograferat landskap? 
Nej, djur (och främst vilda sådana) var mitt första motiv. Jag drevs av lusten att fånga vilda djur på bild, på nära håll. Nu när jag har hittat mer av min egen stil inom foto så dras jag mer åt landskapsfotografering, eftersom att jag gärna vill fånga minimalism i naturen – och det kan du egentligen bara göra med landskapsvyer att relatera till. Det stora i det lilla, liksom. Så numera blir det nästan uteslutande landskapsfotografering, men det är också där jag spenderar all min tid.

Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
Det var en dag i början av november när den tidiga snön var på väg att tina bort. Jag ville hinna fånga den på bild innan den försvann, så jag for ut med bilen, stannade på en skogsväg och gick rakt ut i skogen. Jag gick tills mina byxor och skor var genomblöta, innan jag till slut stannade till i en öppning i en gallrad tallskog. Det var stilla och tyst. Det hade snöat sidleds kvällen innan så snön låg packad på ena sidan av trädstammarna. Jag tyckte det var så himla fint så jag tog fram stativet, ställde mig framför kameran och drog iväg en bild. En där jag står med ryggen mot kameran och i kontrast till alla snötäckta tallstammar. När jag gick tillbaka för att kontrollera bilden så blev jag alldeles lyrisk. Det var den första bilden jag tagit som jag kände att allt stämde. Att det var precis så jag ville ha mina bilder. Symmetri, avslagna färger och kontraster. Den första bilden någon jag verkligen blev nöjd med. Efter det fick jag upp ögonen för vad jag själv drogs till inom foto. Just den bilden, just det ögonblicket, var det som kom att forma min resa till hur mitt bildspråk ser ut idag.

Hur ser ditt drömfotojobb ut?
Oj, vad svårt. Jag tycker inte om fotojobb och fotograferar helst inte på beställning. Drömfotojobbet vore såklart helt fria händer och att det enda kravet vore dramatiska naturfoton. Gärna i fjällvärlden eller på Island. För det är ju det jag gör. Kravlöst och lättsamt med hänsyn till min inspiration.


Vilken är din favorit i kamerautrustningen?
Jag är (tyvärr) inte så rädd om min utrustning och vistas i ganska hårda miljöer med växlande väder, men en kär vän är mitt Tamron 17-50mm f/2.8. Den har fått utstå en hel del men krigar fortfarande på. Jag hade ingen aning om att den skulle bli min stora favorit när jag köpte den, men det är det objektiv jag överlägset använt allra, allra mest.

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Jag vet inte. Jag titulerar inte mig själv som fotograf ens, snarare en glad fotointresserad amatör. Men hade jag inte sysslat med fotografi så hade jag nog bara ägnat ännu mer tid åt jakt och viltvård, som är mitt andra stora intresse.

Vilken är din favoritårstid för foto?
Hösten och vintern. Jag är ingen stor anhängare av färg, så alla sprudlande sommarfärger tar inspirationen ur mig. Hösten, å andra sidan, håller sig till en genomgående färg i olika nyanser och skiftningar. Dessutom råder det en helt annan stämning över hösten, molnen ligger tunga, dimman är tät, luften är kall. Jag gillar det vemodiga med hösten. Vintern i norr är oslagbar. Metervis av snö och rimfrost. Höga, vita fjäll i horisonten. Skogarna ligger tysta och orörda under det vita täcket. Det känns som att naturen ligger och sover, samtidigt som hela världen lyses upp. Det är årets mörkaste tid men också den ljusaste på samma gång. Mitt i allt detta vita dyker det upp små, röda hus. Det är så himla fridfullt och vackert.

Hur lyckas man på Instagram som du gjort?
Haha, jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Jag anser inte att jag har ”lyckats” på något sätt och jag har inte heller haft någon speciell strategi för att hamna där jag är idag. Det har kommit med både gott och ont. När mitt konto växte, växte även min prestationsångest och min vånda över följarantal. Det förstörde mycket för mig och för min inspiration. Jag kände mig inte lika fri. Fotograferandet blev inte lika roligt. Nu har jag släppt det där, för det spelar egentligen ingen roll. Mitt konto är min portal och egentligen är det endast till för mig. Att det finns fler som tycker om det jag gör är bara ett stort plus i kanten på det hela. Så fokusera inte på att ”lyckas”, gör det du tycker är kul. Lägg upp sådant du tycker är fint. Gör det för dig själv och vill fler människor vara med på den resan så – vad kul! Det är i alla fall vad jag tycker.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
@wisslaren, @helloemilie och @elizabethgadd.

Vilken är den viktigaste ingrediensen i en riktigt bra bild?
Inspiration, tänker jag vara tråkig och säga. Det märks tydligt när en bild bara blivit ”tagen” och när det ligger tanke, inspiration och känsla bakom den. Den ena faller platt och den andra väcker känslor. Ta inte bilder bara för att ta, du måste känna något för den också. Men i mitt personliga tycke går det dock sällan att misslyckas med dimma, allt blir lite vackrare då, men det är svårt att säga något som funkar för alla såklart.

Tjänar du några pengar på ditt fotograferande?
Nja, jag började sälja mina bilder via Printler för ett tag sedan. Och visst rullar det in några slantar lite då och då från det. Visionen är dock att starta eget någon dag.

Vilka är dina favoritfotografer?
Jag har inga favoriter, på så sätt. Det finns så himla många duktiga fotografer där ute. Men Elizabeth Gadd är så himla duktig, hennes bilder tar andan ur mig varje gång, så måste jag välja en får det bli henne.

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande?
Jag har inget mål. Jag hade det varken i början eller nu. Fotografi är inget jag vill jobba med, det är ett sätt för mig att frigöra min inspiration på. Jag är tacksam för att jag har detta intresse, att det finns något som brinner inom mig dag in, dag ut, 365 dagar om året. Det är mitt sätt att bara vara, det är när jag fotograferar som jag verkligen känner mig genuint tillfreds och lycklig. Det är en speciell känsla. Jag älskar det, av hela mitt hjärta. Så jag har inget mål, jag gör det så länge jag tycker att det är roligt, och jag hoppas att jag alltid kommer att göra det.


Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Jag dagdrömmer varje dag, ofta i sådan utsträckning att jag är okontaktbar under tiden.
Jag jagar, fiskar och lever friluftsliv till vardags, kameran är bara något som hänger med under tiden – jag ger mig sällan ut enbart för fotandets skull.
Jag är utbildad djurvårdare.

Vad har varit bäst under året?
Hittills i år har jag hunnit skaffa en ny hund, så det är det bästa som har hänt. Men han är även anledningen till att jag inte hunnit vara ute och fotografera så mycket.

Vad ska du göra i sommar?
Vi åker upp till Árasluokta i sommar och bor där i två veckor, då det är kalvmärkning med samebyn. I övrigt ska jag tyvärr bara jobba.

Ditt bästa fototips!
Ta reda på vad som inspirerar dig och omfamna det. Vare sig det är din familj och vänner, natur eller en pulserade stad. Dina bästa bilder kommer när du hittat vad som driver dig.


Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

INTERVIEW WITH FRIDA LINDGREN

Summer interviews are back! Here we meet young, up and coming, talented photographers and get to know them better. Every Friday here in the blog – all summer!

Name: Frida Lindgren
Age: 24
Bor: Älvsbyn, Norrbotten
Instagram: @deskriptiv

How did your interest in photo start?
It started by lurking my mother’s compact camera when I was about ten years old. At first, photography was most circular to photograph the animals we had. As a result, I began to realize the importance of angles, light and composition, and I experimented with a style that I liked. However, it was not until I started my instagram account as my own photo style was formed. Without really knowing about it myself, I began to search for a more and more minimalist style, stuck with its own twist, containing the northernmost nature.

What are you inspired by?
Nature. The shifts of the ages, grandeur and freedom. The moments that I feel sparkling full of inspiration are mid-winter, when the snow is heavy on the trees and the temperature drops to thirty degrees below 0. Likewise, in the early mornings of late autumn, when the fog rages and the air is so moist and chilly. Then I always feel so inspired and happy!

Have you always photographed landscapes?
No, animals (and mostly wild ones) were my first motive. I was driven by the desire to capture wild animals in the picture, close up. Now that I’ve found more of my own photo style, I’m more drawn to landscape photography, because I like to capture minimalism in nature – and you can only do that with landscape views to relate to. So now it’s almost exclusively landscape photography, but it’s also where I spend all my time.

What has been a crucial moment for you in photography?
It was a day in early November when the early snow was about to thaw away. I wanted to catch it on picture before it disappeared, so I went out with the car, stopped on a forest road and went straight into the woods. I went until my pants and shoes were soaked before I finally stopped in an opening in a gallow pine forest. It was so quiet. It had been snowing later in the evening before the snow lay packed on one side of the tree trunks. I thought it was so good, so I pulled up the tripod, stood in front of the camera and took a picture. One where I stand with my back against the camera and in contrast to all snow-covered pine trees. When I went back to check the picture I became very lyrical. It was the first picture I took as I felt everything was correct. That it was just like I wanted my pictures to be. Symmetry, rejected colors and contrasts. The first picture I really was pleased with. After that I got up my eyes on what myself was taken in photo. Just that picture, just that moment, was what shaped my journey to what my imagery looks like today.

What is your dream photo job?
Oh, how difficult. The dream photo job would of course be completely free and that the only requirement would be dramatic nature photos. Feel free in the mountain world or in Iceland. Because that’s what I do. Demandless and easy considering my inspiration.

Do you have a favorite in your camera equipment?
I am (unfortunately) not so kind of my equipment and staying in quite harsh environments with changing weather, but a dear friend is my Tamron 17-50mm f / 2.8. It has suffered a lot but is still fighting. I had no idea it would be my big favorite when I bought it, but that’s the lens I’ve used most of all.

When is your favorite time during the year for photos?
Autumn and winter. I’m not a big fan of color, so all the exciting summer colors take inspiration from me. Autumn, on the other hand, adheres to a continuous color in various shades and shifts. In addition, there is a completely different mood over the fall, the clouds are heavy, the fog is dense, the air is cold. I like the weathery in the fall. Winter in the north is unbeatable. Meters of snow and frost. Tall white mountains on the horizon. The forests are quiet and unspoilt under the white blanket. It feels like nature is asleep, while the whole world is lit up. It is the darkest of the year but also the brightest at the same time. In the midst of all this white, there are small red houses. It is so calm and beautiful.

How do you succeed on Instagram like you have?
Haha, I don’t know what to answer properly. I do not think I’ve ”succeeded” in any way, nor have I had any special strategy to end where I am today. It has come with both good and bad. When my account grew, my performance anxiety and my thrill over the number of followers also grew. It destroyed a lot for me and for my inspiration. I did not feel as free. The photography was not as fun. Now I’ve let that go because it does not really matter. My account is my portal and it’s only for me. That there are more people who like what I do is just a big plus at the edge of it all. So do not focus on ”succeeding”, do what you think is fun. Upload what you think is good. Do it for yourself and want more people to join that trip so – what fun! At least that is what I think.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
@wisslaren@helloemilie and @elizabethgadd

What is the most important ingredient in a really good picture?
Inspiration. It is evident when an image has just been ”taken” and when there is thought, inspiration and feeling behind it. One falls flat and the other raises emotions. Do not take pictures just to take them, you have to feel something for it too. But in my personal sense, it’s rare to fail with fog, everything is getting a bit more beautiful then, but it’s hard to say something that works for all of course.

Do you earn some money on your photography?
Well, I started selling my pictures via Printler a while ago. And, of course, it rolls in some slings a bit from time to time. However, the vision is to start my own one day.

What are your favorite photographers?
I have no favorites, that way. There are so many great photographers out there. But Elizabeth Gadd is so good, her pictures take my breath every time, so I have to choose one gets it to her.

What is your goal in your photography?
I have no goal. I did not have it either at the beginning or now. Photography is nothing I want to work with, it’s a way for me to free my inspiration. I am grateful that I have this interest, that there is something that burns within me day in, day out, 365 days a year. It’s my way of being alone, that’s when I photograph that I really feel really happy and happy. It is a special feeling. I love it, with all my heart. So I have no goal, I’ll do it as long as I think it’s fun, and I hope I’ll always do it.

Tell us three things about yourself, not so many people know about!
I daydream everyday, often to the extent that I am unable to contact in the meantime.
I hunt, fish and live outdoor life everyday, the camera is just something that’s going on in the meantime.
I am a trained animal keeper.

What has been the best during the year?
So far this year, I have already got a new dog, so that is the best thing that has happened. But he is also the reason I have not been photographing so much.

What will you do this summer?
We’re going up to Árasluokta this summer and live there for two weeks, when it is calf labeling with the same village. Otherwise, unfortunately, I will only work.

Your best photo tips!
Find out what inspires you and embraces it. Whether it’s your family and friends, nature or a pulsated city. Your best pictures come when you find what drives you.

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

 

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar