Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: MIKA ABERRA


 

Sommarintervjuerna är tillbaka! Här träffar vi unga, up and coming, talangfulla fotografer och lär känna dem bättre. Varje fredag här i bloggen – hela sommaren!

_

Namn: Mika Aberra
Ålder: 23
Bor: Göteborg
Blogg/portfolio: www.mikaberra.com
Instagram: @maberraa & @mikaberra

Annons

Hur startade ditt intresse för foto?
Det började ur min rastlöshet. Jag hade precis slutat fotboll som var på ungdomselitnivå med IFK Göteborg där jag tränade 2 ggr/dag 4-5 dagar i veckan + matcher, så jag fick helt plötsligt så mycket tid över eftersom att hela mitt liv kretsade runt det. Jag hade en polare som fotade och det blev jag fascinerad över så jag började fota i smyg. Jag skulle inte säga att det var en dundersuccé med fotografi, men det har verkligen växt på mig. Idag är det en av dom bästa och allra viktigaste delarna av mitt liv.

Vad inspireras du av?
Människor och platser. Jag har alltid trott på att resande är den bästa utbildningen man kan få, så genom att träffa så många människor och se så många platser som möjligt så ökar man sin förståelse för hur världen funkar. Det är väl framförallt överraskningen av en ny plats eller en ny människa som kan inspirera mig. Allt eftersom så bygger man sina referensramar utefter vad man har varit med om och jag vill försätta fylla den lådan med nya intryck och sedan baka ihop det till mitt sätt att leva livet på. Även vad jag bestämmer mig för att skapa och lämna efter mig.

Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
Det var nog ändå min resa till Brasilien 2012. Jag åkte hösten efter att jag hade tagit studenten och jobbade som volontär i Rio de Janeiro i 2 månader. Jag har en väldigt stark koppling till landet genom mitt fotbollsintresse men under den här resan så tog jag en bild som överträffade mina egna förväntningar ganska rejält. Den är tagen 2012 och redigerad med windows egna bildprogram där man inte har tillgång till några kurvor. Den blev på något sätt ett kvitto på att jag kan fotografera. För jag hade inte riktigt något självförtroende inom det området. Jag tror många kan känna igen det där att man kan vara väldigt självsäker på ett plan och sen sätts man i ett nytt forum och så känner man sig som en riktig ”nobody”.

Efter detta kände jag ändå att jag satte igång tävlingsmänniskan inom mig igen. Det här var första gången jag kände att ”det här vill jag göra på riktigt”. Här fick jag även ett litet hum om hur många andra aspekter som spelar roll inom fotografi som hårt arbete, känsla och tur.

Vilken är din favorit i kamerautrustningen?
Det är nog ändå min Nikkor 16-35 f4. Har oftast föredragit fasta objektiva eftersom kvalitén är så mycket bättre, men det här objektivet har gett mig både bredden av ett zoom objektiv och skärpan av ett fast så det är jag supernöjd med.

När lägger du ner mest tid på en bild, innan eller efter en fotografering?
Det är väldigt olika. Men oftast är det beroende av två saker – vart projektet kommer ta plats (research) och kvantiteten av det (post-process). Ibland är jag borta en längre tid på en plats som jag inte vet något om, då förbereder jag mig gärna ordentligt vilket kan ta tid. Andra gånger är det bara en snabbis men kräver många bilder och då kan jag bli fast med redigering väldigt länge.

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Fotbollsproffs.

Vilken är din favoritårstid för landskapsfoto?
Vinterlandskap är vackrast tycker jag. Sen gillar jag verkligen övergångar mellan olika årstider som vi har här i Sverige.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
@brahmino – Mångsidig, kreativ och en storyteller utan dess like.

@hannes_becker – Landskapsfotograf med en gnutta äventyr/lifestyle till sina bilder. Bästa inom sin genre just nu tycker jag.

@alessioalbi – Porträttfotograf med en väldigt originell stil. Stundtals nästan provokativa bilder som river upp mycket känslor inom en.

Vad krävs för att lyckas inom foto?
Först och främst tycker jag det är jävligt viktigt att du gör det klart för dig själv VAD lyckas är. Det är ett farligt spel när man börjar jämföra sig med andra vilket är extra lätt att göra idag med tanke på sociala medier där allting ser väldigt bra ut utifrån. Här är det viktigt att urskilja att bli inspirerad av en person för vad hen gör och att bli inspirerad av en person för hur hen mottags av sin publik. Följ det du tycker verkar vara intressant att göra eller testa på, mer än bekräftelsen du kommer få via att göra det.

Andra punkten som är viktig är att ha kul. Testa nya saker, utmana dig själv, kolla fotoböcker (grymt skön omväxling av inspirationskälla) och försök stimulera dig själv så mycket som möjligt för att göra processen rolig.

Sist men inte minst – hårt arbete. Det är just därför det är viktigt att ha roligt och detta gäller inte bara fotografi utan ALLT annat om man vill göra det till en större utsträckning. Det är ett maraton och om man kollar på dom allra största så ser man ett ganska tydligt mönster i att det är dom som har varit kontinuerliga under en lång period som lämnar mest avtryck.

Tjänar du några pengar på ditt fotograferande?
Jag har mer eller mindre tjänat pengar på min fotografi sedan 2013. Idag är det mitt heltidsjobb.

Vilka är dina favoritfotografer?
Steve McCurry – Amerikansk fotograf som skildrar platser och människor på ett tidlöst sätt.

Sebastiao Salgado – Brasiliansk fotograf som har fångat några av världens mest oroväckande konflikter. Hans tidigare arbete berör mig som ingen annan har gjort. Det var faktiskt så starkt för honom själv att han gick in i en depression och slutade fota människor för att övergå till miljöinriktade konflikter.

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande, och har du något drömfotojobb?
Ett av mina mål är faktiskt att göra mindre mål för mig själv haha. Självdisciplin och driv har aldrig riktigt varit ett problem för mig och jag har länge levt efter olika typer av mål. Det jag har märkt på senare tid som funkar för mig personligen är att skapa mindre anspänning och press eftersom jag är så pass självgående.

När det kommer till dröm-fotouppdrag så har jag alltid varit väldigt svag för dokumentära projekt. Jag gjorde ett projekt angående korruptionen kring VM-2014 i Brasilien som var uppmärksammat av både SVT och TV4. Jag jobbade med en visuell gestaltning av kampen som sker för invånarna i de värsta slumområdena i Brasilien. En favorit från mina egna bilder kom ifrån det projektet. Så framöver hoppas jag att få mer tid till liknande projekt.

Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Jag älskar tv-spelet zelda, jag kan inte äta apelsiner längre och jag lever med väldigt mycket ångest (som många av oss andra och det är inget att skämmas över) pga min bipolaritet.

Vad har varit bäst under året?
Det första jag tänkte på var min resa till Schweiz. Så jag får säga det!

Vad ska du göra i sommar?
Jag skippar faktiskt semestern i sommar och jobbar på. Har haft feeling på senaste och har lite roliga saker på gång så jag har inte sett någon mening i att sakta ner. Åker till Skottland i slutet av månaden och när jag kommer hem så fotar jag Way Out West hemma i Göteborg. Däremellan så ska jag försöka få in träning, vänner och livet.

Ditt bästa fototips!
Ta vara på ditt fotointresse och som jag sa innan, definiera ”lyckas som fotograf” utefter dig själv. Att jobba som fotograf heltid är nödvändigtvis inte det bästa. Det är extremt annorlunda att vara yrkesfotograf och det finns en väldigt förskönad bild av det. Man kommer behöva göra sin tid där man fotar uppgifter som kanske inte är det mest stimulerande och det är bra att ha det i åtanke. För vissa är det en kort period och för andra kan det bli flera år av det. Se till att göra det som är bekvämt för dig och ingen annan.

Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

SUMMER INTERVIEW: MIKA ABERRA

Name: Mika Aberra
Age: 23
Lives: Gothenburg
Blogg/portfolio: www.mikaberra.com
Instagram: @maberraa @mikaberra

How did your interest in photo start?
It started out of restlessness. I just finished football at youth level with IFK Göteborg where I practiced 2 times a day 4-5 days a week + matches, so I suddenly got so much time because my whole life revolved around it. I had a friend who photographed and I became fascinated so I started to photograph too. I would not say that it was a thunder success with photography, but it’s really grown on me. Today, it’s one of the best and most important parts of my life.

What are you inspired by?
People and places. I have always believed that traveling is the best education you can get, so by meeting as many people as possible and seeing as many places as possible, you get an understanding of how the world works. It is probably above all the surprise of a new place or a new person who can inspire me. As such, you build your frame of reference beyond what you’ve been through and I want to put that box up with new impressions and then back it up in my way of living. Even what I decide to create and leave behind me.

What has been a crucial moment for you in photo?
It was still my trip to Brazil in 2012. I went the fall after I had graduated and worked as a volunteer in Rio de Janeiro for 2 months. I have a very strong connection to the country through my soccer interest, but during this trip I took a picture that exceeded my own expectations quite a lot. It’s taken in 2012 and edited with windows own image programs where you do not have any curves. It was somehow a receipt that I could photograph. Because I did not really have any confidence in that area. I think many people can recognize that one can be very confident in a plan and then put in a new forum and you feel like a real ”nobody”.

After this, I nevertheless realized that I had re-launched the racing person in me again. This was the first time I felt that ”I want to do this.” Here I also got a little hum about how many other aspects that play in photography like hard work, feeling and luck.

What is your favorite in the camera equipment?
It’s probably my Nikkor 16-35 f4. Have usually preferred fixed objective because the quality is so much better, but this lens has given me both the width of a zoom lens and the sharpness is solid so I am very pleased with it.

When do you spend the most time on a picture – before or after a photo shoot?
It is very different. But usually it depends on two things – where the project will take place (research) and the quantity of it (post-process). Sometimes I’m away for a longer period of time in a place I do not know anything about, so I am happy to prepare myself, which may take time. Other times, it’s only a quick fix but requires many pictures and I can get fixed with editing for a very long time.

What would you be if you were not a photographer?
Professional soccer player. 

When is your favorite time to do landscape photo?
Winter landscape is beautiful, I think. Then I really like transitions between different seasons we have here in Sweden.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
@brahmino – Versatile, creative and a storyteller without its like.

@hannes_becker – Landscape photographer with a crazy adventure / lifestyle for his photos. Best in his genre right now I think.

@alessioalbi – Portrait photographer with a very original style. Occasionally, almost provocative images that dissolve a lot of emotion within one.

What is required to succeed in photo?
First and foremost, I think it’s crucial that you make it clear to yourself. WHAT success is. It’s a dangerous game when you start comparing yourself to others, which is extra easy to do today with regard to social media where everything looks very good from the outside. Here it is important to distinguish to be inspired by a person for what to do and to be inspired by a person for how to receive it from his audience. Follow what you think seems interesting to do or test, more than the confirmation you will get through doing it.

Another point that matters is having fun. Test new things, challenge yourself, check out photo books (very nice variety of inspiration sources) and try to stimulate yourself as much as possible to make the process fun.

Last but not least – hard work. That’s precisely why it’s important to have fun and this is not just about photography, but ANYTHING else if you want to make it to a greater extent. It’s a marathon and if you look at the very biggest, you see a fairly clear pattern in that it’s those who have been continuous for a long period that leaves the most impression.

Do you earn money on your photography?
I have more or less earned money on my photography since 2013. Today it’s my full time job.

Who are your favorite photographers?
Steve McCurry – American photographer depicting places and people in a timeless manner.

Sebastiao Salgado – Brazilian photographer who has captured some of the world’s most worrying conflicts. His previous work concerns me as no one else has done. In fact, it was so strong for him that he entered a depression and stopped photographing people to transition to environmental conflict.

What is your goal in your photography, and do you have any dream photo job?
One of my goals is actually making smaller goals for myself haha. Self-discipline and drive has never really been a problem for me and I’ve lived for a variety of goals for a long time. What I’ve noticed lately that works for me personally is to create less tension and pressure because I’m so self-centered.

When it comes to dream photo jobs, I’ve always been very weak for documentary projects. I did a project concerning the corruption of the World Cup 2014 in Brazil, which was noted by both Swedish Television (SVT) and TV4. I worked with a visual form of the match that takes place for the residents of the worst slum areas in Brazil. A favorite from my own pictures came from that project. So in the future I hope to have more time for similar projects.

Tell us three things about yourself, not so many people know about!
I love the game Zelda, I can not eat oranges anymore and I live with very much anxiety (like many of us and there is nothing to be ashamed of) because of my bipolarity.

What has been the best thing during the year?
The first thing I thought about was my trip to Switzerland. So I’m gonna say that!

What will you do this summer?
I actually skip the holiday this summer and keep working. Going to Scotland at the end of the month and when I get home, I’m going to Way Out West home in Gothenburg. In between, I’ll try to get in training, friends and life.

Your best photo tips!
Take care of your photo interest and as I said before, define ”succeed as a photographer” according to yourself. Working as a full-time photographer is not necessarily the best. It is extremely different to be a professional photographer and there is a very beautiful picture of it. You will need to make time where you take tasks that may not be the most stimulating and it is good to keep that in mind. For some it is a short period and for others it may take several years. Be sure to do what’s comfortable for you and nobody else.

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

(137)
(0)
1 kommentar | Translate
 

Annons
Annons


Laddar