Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: SIMON HÄGG


 

Namn: Simon Hägg
Ålder: 25
Bor: Eskilstuna
Blogg/portfolio: www.simonhagg.com
Instagram: @simonsfiction

Hur startade ditt intresse för foto?
Jag har varit intresserad av konst i alla dess former så länge jag kan minnas. Men det var bara ett år sedan som jag bestämde mig för att investera i min första kamera. På grund av en surf olycka där jag skadade mitt knä så blev jag tvungen att lägga brädan på hyllan och hitta en ny hobby. Eftersom min bror redan fotograferade och jag var inspirerad av vad han gjorde så kom det naturligt att jag skulle följa hans fotspår.

Annons

Det kanske låter som att jag bara köpt en kamera och lyckats tagit några bilder. Men jag vill påpeka att jag spenderat otroligt mycket av min tid till att utvecklas som fotograf. Innan jag ägde min kamera så har sysselsatt mig med att göra musik, klippa filmer och göra bilder med hjälp av digitala verktyg såsom photoshop och illustrator.

Vad inspireras du av?
Allt. Musik, andra fotografer, naturen, omgivningen, folk, filmer. Listan kan bli oändlig. Men något som jag på senare tid har inspirerats av är personer som gör det lilla extra för att fånga den bästa bilden. Det kan betyda att man övernattar på samma plats flera nätter för att fånga det bästa ljuset, det kan betyda att man gör den där lite extra utmanande hajken för att fånga den bästa vinkeln. kort och gott folk som tar risker och lägger ner tid på deras yrke.


Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
När jag valde att avsluta mina studier i USA för att sedan flytta hem och fokusera på det jag verkligen brinner för.

Vilken är den vackraste platsen du har fotat?
Den absolut vackraste platsen jag har fotograferat är Sørvágsvatn i Färöarna.

Sørvágsvatn är en sån där plats som man på riktigt nyper sig i armen för att kontrollera att man inte drömmer. Det är också en sån där plats som aldrig blir lika bra på bild som i verkligheten.

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Det beror på hur realistisk frågan är. Men eftersom jag är lite utav en drömmare så blir svaret musiker eller professionell surfare.


Vilken är den viktigaste ingrediensen i en riktigt bra bild?
Att bilden berättar en historia. Vanligtvis skulle jag svara ljus på den här frågan, men har på senare tid insett att jag kan tycka en bild är perfekt även fast ljuset inte är det bästa, så länge bilden berättar någonting.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
@airpixels (min bror)
@bejamin
@mattcherub

Vad krävs för att lyckas inom foto?
Jag tror att den viktigaste ingrediensen är passion. Om man inte är passionerad nog så tror jag att det är omöjligt att spendera den tid som faktiskt krävs för att utvecklas. Men det kan även underlätta att ha en unik stil vilket jag anser är det svåraste med fotografi i dagsläget. Det finns så många bra fotografer idag, så det är svårt att lägga upp någonting nytt på bordet som samtidigt ser bra ut.


Tjänar du några pengar på ditt fotograferande? 
Jag säljer tavlor av mina bilder, men mitt huvudfokus har inte varit att tjäna pengar på bilderna. Just nu fotograferar jag mest för att jag älskar det och för att bygga upp mitt portfolio för att i framtiden kunna tjäna mer pengar på det.

Vilka är dina favoritfotografer?
Favorit fotografer pendlar dag för dag. Men här är några som jag verkligen inspireras av.
Daniel Kordan (otroliga landskap och mer)
Chris Burkard (För jag älskar Surf)
Taylor burk (Får mig att vilja upptäcka)

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande, och har du något drömjobb?
Målet är såklart att bli framgångsrik inom fotografi och att kunna leva på det. Eftersom jag älskar att resa och upptäcka så är nummer ett på listan att bli äventyrs fotograf.

Vilken fotolocation står högst på listan just nu? 
Nepal. Min plan är att göra en tre veckor lång vandring i den magiska bergsmiljön. Vilket innebär en högsta höjd på 5416 meter.

Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Jag är duktig på att spela gitarr
Jag har precis flyttat hem till Sverige efter att ha bott utomlands i ca 3,5 år. (Oslo1,5 / Los Angeles 2)
Jag brukade producera techno musik.

Vad har varit bäst under året?
Det bästa under året har varit att besöka färöarna, ett paradis för alla som gillar vacker miljö och att fotografera.

Vad ska du göra i sommar?
Som jag nämnde tidigare så har jag planerat att vandra i Nepal. Men eftersom mitt knä blev skadat när jag surfade så kanske jag behöver opereras och då får jag lägga det på väntelistan. Kommer även besöka Norge och hinner förmodligen klämma in någon mer resa.

Ditt bästa fototips!
Mindre är mer. Jag gillar bilder som har mycket negativt utrymme.

Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

SUMMER INTERVIEW: SIMON HÄGG

Name: Simon Hägg
Age: 25
Bor: Eskilstuna
Blog / portfolio: www.simonhagg.com
Instagram: @simonsfiction

How did your interest in photo start?
I have been interested in art in all its forms as long as I can remember. But it was only a year ago that I decided to invest in my first camera. Because of a surf accident where I injured my knee, I had to put the board on the shelf and find a new hobby. Because my brother was already a photographer and I was inspired by what he did, it was natural that I should follow his footsteps.

It may sound like I just bought a camera and managed to take some pictures. But I want to point out that I spent an incredible amount of my time developing as a photographer. Before I owned my camera, I’ve been busy making music, cutting movies and taking pictures using digital tools like photoshop and illustrator.

What are you inspired by?
Everything. Music, Other Photographers, Nature, Surroundings, People, Movies. The list can be endless. But something I’ve recently been inspired by is people who does a little extra to capture the best picture. It may mean staying overnight in the same place to catch the best light, which may mean making that little extra challenging hike to catch the best angle. Short: people who take risks and spend time on their profession.
What has been a crucial moment for you in photo?
When I chose to finish my studies in the United States, then move home and focus on what I really love.

What is the most beautiful place you have photographed?
The most absolutely beautiful place I have photographed is Sørvågsvatn in the Faroe Islands.

Sørvágsvatn is one of those places that you really pinch in your arm to make sure you do not dream. It’s also a place that never gets as good in pictures as in reality.

What would you be if you were not a photographer?
It depends on how realistic the question is. But because I’m a bit of a dreamer, the answer will be musician or professional surfer.

What is the most important ingredient in a really good picture?
That the picture tells a story. Usually I would reply light to this question, but lately I realized that I might think an image is perfect, even though the light is not the best, as long as the picture tells you something.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
@airpixels (my brother)
@bejamin 
@mattcherub

What is required to succeed as a photographer?
I think the most important ingredient is passion. If you are not passionate enough, I think it’s impossible to spend the time actually required to develop. But it can also make it easier to have a unique style, which I think is the most difficult with photography at the moment. There are so many good photographers today, so it’s hard to put something new on the table that looks good at the same time.

Do you earn money on your photography?
I sell prints of my pictures, but my main focus has not been to make money on the pictures. At the moment, I photograph the most because I love it and to build my portfolio in order to earn more money in the future.

What are your favorite photographers?
Here are some that I’m really inspired by:
Daniel Kordan (incredible landscapes and more)
Chris Burkard (Because I Love Surf)
Taylor burk (Make me want to discover)

What is your goal in your photography, and do you have any dream job?
The goal is, of course, to be successful in photography and to be able to live on it. Since I love to travel and discover, number one on the list is becoming an adventure photographer.

What photo location is at the top of the list right now?
Nepal. My plan is to do a three-week walk in the magic mountain environment. Which means a maximum height of 5416 meters.

Tell us three things about yourself, not so many people know about you!
I’m good at playing the guitar
I have just moved home to Sweden after living abroad for about 3.5 years. (Oslo1,5 / Los Angeles 2)
I used to produce techno music

What has been the best during the year?
The best during the year has been to visit the Faroe Islands, a paradise for anyone who likes beautiful surroundings and to photograph.

What will you do this summer?
As I mentioned earlier, I have planned to hike in Nepal. But because my knee was damaged when I surfed, maybe I need to be operated and then I can put it on the waiting list. Will also visit Norway and probably have to squeeze in one more trip.

Your best photo tips!
Less is more. I like pictures that have a lot of negative space.

 

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

(64)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar