Annons
Annons

SUMMER INTERVIEW: SUNE CHEE


 

Sommarintervjuerna är tillbaka! Här träffar vi unga, up and coming, talangfulla fotografer och lär känna dem bättre. Varje fredag här i bloggen – hela sommaren!


Namn: Sune Chee
Ålder: 22
Bor: Göteborg
Instagram: @sunechee
Hur startade ditt intresse för foto?
Mitt intresse för foto startade nog med att jag som ung hade en väldigt livlig fantasi men kunde aldrig rita eller måla ner det som fanns på huvudet i papper. Så tiden gick och jag fick tag på en mobilkamera, och började fota lite smått olika händelser på vardagen. Men det var inte tills någon i min klass som nämnde att jag var duktig och att mina bilder faktiskt var grymma. Så började jag samla ihop pengar för att köpa min allra första systemkamera Canon 1100D. Efter att ha ägt kameran drygt 2 månader var jag med på Metro Photo Challenge 2012 och kom även vidare till topp 10 i Göteborg med min bild som fotades i auto läge.

Annons

Vad inspireras du av?
Mycket av att vara ute på naturen och tänka efter nya idéer, men ibland sitta hemma i sin grotta och söka inspiration av andra talangfulla fotografer, målare, filmare och konstnärer.

Du är duktig i bildbehandling, hur har du lärt dig allt?
Jag minns att när jag började högskolan och flyttade själv till en studentlägenhet i Jönköping så satt jag alldeles själv framför matborden. Det var inte alls så roligt som jag hade tänkt så jag tog med laptopen och började kolla efter olika tutorials medan jag åt. En Photoshop date?

Vad har varit ett avgörande ögonblick för dig inom foto?
Att hitta sin nisch som fotograf, det finns så otroligt många duktiga fotografer ute just nu och ibland hittar vissa sin stil. Dem vet vilken preset dem skall ha och hur det skall se ut, vad dem söker osv. För mig har jag försökt att testat allt möjligt innan jag beslutar mig. Så ett avgörande ögonblick för mig inom foto har vart att ta beslut och bestämma sig vilken fotograf man vill bli.

Hur ser ditt drömfotojobb ut?
Att få ständigt resa och upptäcka nya saker tillsammans med min kamera och talangfulla vänner. Precis som dina fotoresor!

Vilken är din favorit i kamerautrustningen?
Just nu min Canon 6D, 50 mm Sigma art 1.4 samt min Sony A6500 och Sigma 30mm 1.4

Vad skulle du vara om du inte var fotograf?
Har alltid drömt att få jobba som Pilot.

Favoritårstid för foto? 
Året om skulle jag säga! I vissa årstider är det svårare att fota tex vintern men det blir så fina kontraster! Vitt och svart med en touch av lite färg.

Har du några Instagram-tips till dem som vill bli bättre?
Tänk efter på vad du vill visa till dina följare, vad vill dem se och vad tycker dem om? Vad tycker du själv om? Det bästa är att alltid va aktiv, kommunicera med dina följare och ge ibland tillbaks lite kommentarer och likes.

Nämn tre fotografer alla borde följa på Instagram!
@taylorcutfilms
@Sam_kolder
@jacob
Vilken är den viktigaste ingrediensen i en riktigt bra bild?
Beroende på vilken plåtning blir det olika! Men med en bra planering, så måste man se till att planera ordentligt. Tex. Vilken dag, vilken tid, vad behövs, vilka skall vara med.

Tjänar du några pengar på ditt fotograferande? 
Har gjort det sen jag startade enskild näringsverksamhet 2014.

Vilka är dina favoritfotografer?
Svår fråga! Det kommer och går faktiskt upptäcker alltid massa nya men kan nämna en grym fotograf som jag har sett upp till väldigt väldigt länge: @alexbstoddard

Två andra fotografer som jag träffade via Instagram och har sett deras utveckling är:
@ellenwaldton
@peragren

Vad är ditt mål inom ditt fotograferande?
Att få andra att börja se. Har alltid drömt att få skapa en bild som kan få andra att bli påverkade av deras händelser. En bra exempel är @vonwong.
Han samlade ihop massa plastflaskor för att sedan ta en bild tillsammans med en sjöjungfru för att kunna nå ut att det snart finns mer plast i havet än fiskar. Han har tidigare fotat med en modell tillsammans med levande hajar för att nå ut att vi borde värdesätta hajar mer och att dem snart är utrotade arter.

Berätta tre saker om dig själv som inte så många vet om!
Tycker faktiskt inte om kaffe men dricker det ändå för att få mer vuxenpoäng. Sen så blir man även speedad och glad efteråt 🙂
Det bästa med att fota bröllop som jag tycker är själva tårtan som man får smaka sen.
Är otroligt höjdrädd men har ändå grönt kort och klättrar.

Vad har varit bäst under året?
Det här året har jag legat lågt med kameran och fokuserat på skolan men skulle säga att 2016 var mitt bästa år. Året börjades med att jag firade nyår i Sydney och reste sedan vidare tillbaks till Sverige men gjorde därefter en del fotoresor och roadtrips runt europa.

Vad ska du göra i sommar?
Ta massa nya konceptuella bilder som förblir secret projects inför min utställning tillsammans med Photogether som sker i Göteborg den 28:e okt. Men även passa på att finslipa min färdigheter som fotograf och filmare.

Ditt bästa fototips!
Brukare säga till alla mina fotovänner att en bra fotograf är en aktiv fotograf! Ibland kan man tappa sitt motiv helt och hållet, men det är okej! Lägg kameran på hyllan och gör något annat, jag brukar se min kamera som ett par glasögon. Vill man se världen och livet på ett nytt perspektiv så finns kameran fortfarande där!

Vill du läsa fler sommarintervjuer med duktiga up and coming fotografer så gör du det här!

_

INTERVIEW WITH SUNE CHEE

Summer interviews are back! Here we meet young, up and coming, talented photographers and get to know them better. Every Friday here in the blog – all summer!

Name: Sune Chee
Age: 22
Lives: Gothenburg
Instagram: @sunechee

How did your interest in photo start?
My interest in photography probably started because I was young and had a very lively imagination but could never draw or paint what was in my head. So time went by and I got a mobile camera, and started shooting a few different events in my daily life. But it was not until someone in my class mentioned that I was good and that my pictures were actually cool. Then I started collecting money to buy my very first camera Canon 1100D. After having owned the camera for more than 2 months, I participated in Metro Photo Challenge 2012 and went on to the top 10 in Göteborg with my photo shot in auto mode.

What are you inspired by?
Being out in nature and thinking of new ideas, but sometimes sitting at home in my cave and seeking inspiration from other talented photographers, painters, filmmakers and artists.

You are good at imaging, how have you learned everything?
I remember that when I started college and moved to a student apartment in Jönköping, I sat completely alone in the cafeteria. It was not at all as fun as I had thought so I brought the laptop and began to look for different tutorials while I ate. A Photoshop date?

What has been a crucial moment for you in photo?
Finding a niche as a photographer, there are so many great photographers out there right now and sometimes find some of their style. They know what they are supposed to have and what it should look like, what they are looking for, etc. For me, I’ve tried to test everything possible before I decide. So, a crucial moment for me in photo is to make that decision and decide which photographer I want to be.

What does your dream photo job look like?
To constantly travel and discover new things with my camera and talented friends. Just like your photo tours!

What is your favorite in the camera equipment?
Right now my Canon 6D, 50mm Sigma art 1.4 and my Sony A6500 and Sigma 30mm 1.4

What would you be if you were not a photographer?
Have always dreamed of being a Pilot.

Favorite photo time of the year? 
The year round I would say! In some seasons it’s harder to shoot in winter, but it will be so nice contrasts! White and black with a touch of color.

Do you have any Instagram tips for those who want to get better?
Think about what you want to show to your followers, what do they want to see and what do they like? What do you think about yourself? The best part is to always be active, communicate with your followers, and sometimes give back some comments and likes.

Name three photographers everyone should follow Instagram!
@taylorcutfilms
@Sam_kolder
@jacob
What is the most important ingredient in a really good picture?
Depending on what you photograph it will be different! But with a good planning, make sure to plan properly. For example. What day, what time, what is needed, which should be included.

Do you earn some money on your photography?
Have done since I started my business in 2014.

What are your favorite photographers?
Hard question! It’s going and going actually always detects a lot of new ones but can mention one awesome photographer that I’ve been admiring for very long:@alexbstoddard

Two other photographers I met via Instagram and have seen their development are:
@ellenwaldton
@peragren

What is your goal in your photography?
Getting others to start seeing. Have always dreamed of creating an image that may cause others to be affected by their events. A good example is @vonwong.
He gathered a lot of plastic bottles and then took a picture with a mermaid to find out that there is soon more plastic in the sea than fishes. He has previously photographed a model along with living sharks to reach out that we should value sharks more and that they are soon extinct species.

Tell us three things about yourself, not so many people know about!
Don’t really like about coffee but drink it anyway to get more adult points. Then you will also get speeded and happy afterwards 🙂
The best thing about photographing a wedding as I think is the cake that you can taste later.
I’m afraid of heights but I still have a green card and climb.

What has been the best during the year?
This year I have been low with the camera and focused on school but would say that 2016 was my best year. The year started with my new year in Sydney and then went back to Sweden, but then did some photo trips and road trips around Europe.

What will you do this summer?
Take lots of new conceptual images that remain secret projects for my exhibition together with Photogether, which takes place in Gothenburg on October 28th. But also take care to pinch my skills as a photographer and filmmaker.

Your best photo tips!
A good photographer is an active photographer! Sometimes you can lose your motivation altogether, but it’s okay! Put the camera on the shelf and do something else, I usually see my camera like a pair of glasses. If you want to see the world and life in a new perspective, the camera is still there!

Click here to read more summer interviews with talented up and coming photographers!

(29)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar