Annons
Annons

WHY YOU SHOULD BE IN FRONT OF THE CAMERA


 

_dsc3195_web

Är du fotograf? Hatar du att vara med på bild?

Det är ganska ofta jag möter människor som svarar ja på båda de ovanstående. Man tycker om att gömma sig bakom kameran istället för att vara framför den. Men jag tror vi har något att lära av att ibland också befinna oss framför kameran. Framför allt om det vi fotograferar är andra människor. Här är 5 anledningar till varför du borde vara med på bild oftare!

Annons

1. Ökad förståelse för hur det känns att vara framför kameran

Ju mer vi kan förstå andra människor och sätta oss in i deras situationer desto enklare kommer vår kommunikation bli. Att själv ha erfarenhet och ha upplevt känslan av att stå framför kameran kommer göra dig till en bättre fotograf. Prova att låta dig bli fotograferad av en annan fotograf. Analysera sedan upplevelsen. Vilka bitar tyckte du var jobbiga? Vad gjorde fotografen för att få dig att känna dig mer bekväm? Hur kan du använda den nya erfarenheten för att göra ett bättre jobb som fotograf?

2. Du lär dig mer om att posera och instruera modeller

Om du fotograferar människor och tycker det är svårt att instruera modeller och posera dem så kan lite egen övning vara guld värt. Och att själv prova olika poser och känna känslan över hur de känns och ser ut gör att enklare kan förmedla och förklara för den som står framför din kamera. Öva också framför spegeln. Små förändringar i kroppsspråket kan göra stora skillnader och att kunna visa på plats för någon som ovan är super. Men då måste du också känna dig bekväm själv. Så därför är det värt att ibland prova att vara framför kameran.

3. Du blir bättre på att släppa självmedvetandet

Har du också fotograferat någon som säger att den inte blir bra på bild? Som tänker för mycket på hur den ser ut? Som inte gillar vissa vinklar eller känner att hen vill bli fotograferad i ett visst ljus? Självmedvetandet är vår största fiende när vi fotograferar porträtt. Och det enda som hjälper är att släppa det. Om du själv hittar nyckeln till det så kommer du kunna hjälpa andra i större utsträckning. Och genom att utsätta sig för något man tycker är jobbigt eller obekvämt så börjar man sakta jobba på det. Det kommer inte vara lika jobbigt den tionde gången. Och tillslut så bryr du dig inte. Då är du fri. Det är en ganska härlig känsla. Och när man är fri så kan man vara mer kreativ och skapande. Man blir inte lika låst. Och din frihet kommer smitta av sig på de du fotograferar. Om du känns trygg och bekväm så kommer det påverka de som du har framför din kamera.

4. Du behöver bilder på dig själv

Även vi som mest står bakom kameran behöver bilder på oss själva. Pressbilder, till hemsidan, sociala medier, bloggar etc. Och en halvsuddig selfie med mobilen duger inte alltid. Jag försöker se till att få nya bilder på mig själv varje vecka för att regelbundet ha tillgång till nytt bildmaterial. Perfekt när man skriver en artikel som denna! Dessutom blir bilderna på dig värdefulla minnen.

5. Det är kul

Om du kommit över punkt 3 så är det faktiskt ganska kul att stå framför kameran. Du får vara kreativ på ett annat sätt och vara med och skapa på ett nytt sätt. Dessutom blir resultatet förhoppningsvis något du kan använda. Jag är så tacksam över alla gånger jag bett vänner, assistenter och främlingar ta en bild på mig i olika situationer. Uppe på ett berg, under en plåtning i studion eller sittandes på en brygga i Patagonien. Jag har alltid tyckt att det är kul att ha de bilderna sedan. Och det är alltid en upplevelse att ta dem.

– – –

Andra inlägg du kanske gillar:
TEN STEPS TO KEEP YOUR CREATIVITY FLOWING
FASHION PHOTOGRAPHER TURN LANDSCAPE PHOTOGRAPHER FOR A MONTH
 PHOTO TRENDS 2017

_

WHY YOU SHOULD BE IN FRONT OF THE CAMERA

Are you a photographer? Do you hate being in front of the camera?

Quite often I meet people who answer yes to both of the above. You like to hide behind the camera instead of being in front of it. But I think we have something to learn if we sometimes find ourselves in front of the camera too. Above all, if we are shooting other people. Here are 5 reasons why you should be in the picture more often!

1. Increased understanding of how it feels to be in front of the camera

The more we can understand other people and put ourselves in their situation, the easier it will be to communicate. If you experienced the feeling of standing in front of the camera will make you a better photographer. Try to let yourself be photographed by another photographers. Which parts did you find annoying? What did the photographer do to make you feel more comfortable? How can you use the new experience to do a better job as a photographer?

2. You will learn more about posing and instructing models

If you are photographing people and find it difficult to instruct models and pose them – a little of your own expercience can be gold. And you can try different poses and feel the sense of how they look and it makes it easier to communicate and explain to the person standing in front of your camera later. Also practice in front of the mirror. Small changes in body language can make big differences. But then you also need to feel comfortable yourself. So therefore it is worth sometimes try to be in front of the camera.

3. You will be less self-conscious

Have you also photographed someone who says they don’t look good in a picture? Who’s thinking too much about how they look? Who does not like certain angles or feel that they want to be photographed in a certain light? Self-consciousness is our greatest enemy when we’re taking portraits. And the only thing that helps is to drop it. If you find the key to it, you’ll be able to help others. And by exposing themselves to something they think is hard or uncomfortable as you start to slowly work on it. It will not be as hard the tenth time. And in the end you don’t care. Then you are free. It’s a pretty great feeling. And when you are free you can be more creative. And your freedom will rub off on the shooting. If you feel safe and comfortable it will affect you in front of your camera.

4. You need pictures of yourself

Even if  we are mostly behind the camera we need pictures of ourselves. Press photos to the website, social media, blogs, etc. And a half blurred selfie with your phone will not do forever. I try to make sure to get new photos of myself each week to regularly have access to new footage. Perfect when you write an article like this! In addition, the pictures will be precious memories.

5. It’s fun

If you come across paragraph 3, it’s actually quite fun to stand in front of the camera. You can be creative in a different way and be part of creating a new way. Moreover, the result is hopefully something you can use. I am so grateful for all the times I asked friends, assistants and strangers take a picture of me in different situations. Up on a mountain during a photo shoot in the studio or sitting on a pier in Patagonia. I’ve always thought it’s fun to have the pictures after. And it is always an experience to take them.

– – –

You may also like: 
TEN STEPS TO KEEP YOUR CREATIVITY FLOWING
FASHION PHOTOGRAPHER TURN LANDSCAPE PHOTOGRAPHER FOR A MONTH
 PHOTO TRENDS 2017

(4)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar